Tag Archief van: omgevingsvergunning

Update van: De vergunningsaanvraag ligt bij de OD: hoe verloopt het proces?

We geven graag een update op onderstaand bericht.

Waarom duurt het zo lang dat de MER en de overige documenten openbaar worden? Het zit zo: de beoordeling van alle stukken door de Omgevingsdienst ODNZKG is een tijdrovend proces – het is belangrijk dat alle informatie goed wordt beoordeeld, voordat er een besluit kan worden opgesteld. De afgelopen weken hebben we samen met ODNKG gewerkt aan verduidelijkingen en aanvullingen van informatie.

Een voorbeeld is de informatie-uitwisseling over de milieueffecten van verschillende type windturbines. Omdat wij pas een windmolen kunnen gaan aanschaffen als er een onherroepelijk vergunning is, is nu nog niet bekend welk type dat precies zal zijn. Er zijn wel 12 verschillende type windmolens op de markt, met ieder eigen specificaties en geluidsemissies. Een ander voorbeeld is informatie uitwisseling over het berekenen van de stikstofdepositie in de aanlegfase. Kortom: we moesten nog enkele vragen beantwoorden.

De afspraak met de Omgevingsdienst luidt dat het ontwerpbesluit en alle de stukken (met de meest recente informatie) pas openbaar worden op het moment dat de OD ze naar de provincie Noord-Holland stuurt. Zodra we deze stukken openbaar kúnnen maken, gaan we dat natuurlijk onmiddellijk doen. Dit kan echter nog even duren en in de vakantieperiode gebeurt het in elk geval niet. 

Er is nog een voorbehoud:  na de behandeling in Provinciale Staten kunnen er in nog wijzigingen komen. Dus het is altijd goed om voor de laatste versies de officiële publicatiekanalen van de Omgevingsdienst te volgen. De OD heeft een pagina op de website geopend over ons project. Deze is hier te vinden

De energiecoöperaties Amsterdam Wind en NDSM Energie hebben op 31 maart 2023 de aanvraag van de vergunning ingediend bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG – zie ook het kaartje hierboven). Wat gebeurt er nu? Welke stappen doorloopt de aanvraag? Hoe lang duurt dit proces? Welke instanties zijn of raken erbij betrokken? Wat zijn de inspraak mogelijkheden voor bewoners?

Dit proces bestaat uit vele stappen, het kan geruime tijd in beslag nemen. We leggen in dit artikel uit welke stappen er worden gezet, wie het besluit neemt en op welk moment er gelegenheid is op te reageren op de vergunningsaanvraag.

De aanvraag is ingediend

De initiatiefnemers voor de drie windturbines zijn NDSM Energie en de coöperaties in Amsterdam Wind. Op 31 maart 2023 hebben zij de aanvraag van de vergunning met een ruimtelijke onderbouwing bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) ingediend, samen met de Milieueffectrapportage (MER) en overige relevante documenten. De aanvraag is ingediend voor deze 3 windturbines bij de Noorder IJplas in Amsterdam.

Wat hebben we nodig?

Voor het plaatsen van windturbines, zijn er omgevingsvergunningen nodig, voor;

  • Afwijken van het bestemmingsplan
  • Milieu
  • Bouw

De Omgevingsdienst beoordeelt de vergunningsaanvraag

Voordat Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten besluiten kunnen nemen, beoordelen deskundige medewerkers van de Omgevingsdienst de aanvraag voor de omgevingsvergunningen. De OD NZKG voert deze taak uit voor de Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland. De OD NZKG is één van de 29 omgevingsdiensten in Nederland. Deze 29 omgevingsdiensten ondersteunen en adviseren inwoners en bedrijven op het gebied van milieuvergunningen. Daarnaast zijn omgevingsdiensten gespecialiseerd in milieutoezicht en -handhaving op het gebied van veiligheid, lucht, geluid, energie, afval en bodem.

Hier zijn we nu! De Omgevingsdienst vraagt advies

De Omgevingsdienst beoordeelt de aanvraag en alle bijbehorende stukken. Daarbij vraagt de OD NZKG advies aan de gemeenten Amsterdam, Zaanstad en Oostzaan en verschillende externe adviseurs zoals de landelijk netbeheerder Tennet en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT). Uit deze adviezen en beoordeling heeft de OD geconcludeerd dat er nog aanvullende informatie nodig is. In deze fase van het proces bevinden we ons nu.

De ontwerpbesluiten gaan ter inzage en naar PS

Als alle informatie straks is aangevuld en door de OD NZKG beoordeeld is gaan de stukken naar de provincie Noord-Holland voor akkoord door Provinciale Staten.

Provinciale Staten buigt zich eerst over het afwijken van het bestemmingsplan met een ontwerp Verklaring van Geen Bedenkingen (VVGB). Als Provinciale Staten besluit dat er van het bestemmingsplan mag worden afgeweken kunnen de concept-vergunningen (dit heet ook wel ontwerp-besluit) worden gemaakt. Deze concept-vergunningen met alle bijbehorende stukken worden gepubliceerd op de website van ODNZKG. Op deze ontwerp-besluiten kunt u reageren met een zienswijze. Dat betekent dat iedereen binnen de door de ODNZKG aangegeven periode er een schriftelijke reactie op kan geven, via e-mail of per brief.

Wanneer het ontwerpbesluit gepubliceerd is, organiseert de ODNZKG een informatieavond voor betrokkenen, waarin alle informatie ook mondeling wordt gedeeld en iedereen vragen kan stellen. Deze informatiebijeenkomst vindt plaats als de termijn van inzage nog loopt. De verwachting is dat dit in het najaar van 2023 plaatsvindt. Het projectteam van de coöperaties is daar dan ook aanwezig om vragen te beantwoorden.

Advies Commissie m.e.r.

Ongeveer in dezelfde periode als de ontwerp-besluiten ter inzage liggen, komt er nog een laatste advies, dat heel belangrijk is. Dit is het advies van de landelijke Commissie m.e.r. Deze commissie beoordeelt de plannen ook. De zienswijzen die binnenkomen en het advies van de commissie m.e.r. kunnen er voor zorgen dat er nog veranderingen worden aangebracht in het besluit. Soms gebeurt het wel eens dat er een nieuw ontwerpbesluit ter inzage wordt gelegd en deze stap in het proces dus wordt herhaald.

Definitieve Omgevingsvergunning

De OD NZKG verwerkt alle zienswijzen en adviezen van de commssie m.e.r. in een definitief besluit en legt dit voor aan Gedeputeerde Staten. Zij geven er een klap op en besluiten dan dat de omgevingsvergunningen wordt verleend. Deze definitieve vergunningen worden gepubliceerd. Wij verwachten dit besluit in het eerste kwartaal van 2024. De Provincie Noord-Holland en de Omgevingsdienst zijn nu klaar, hun werk zit erop.

Beroep bij de Raad van State

Is het nu helemaal rond? Nog niet helemaal. Nu volgt de periode waarop betrokkenen over het definitieve besluit in beroep kunnen gaan bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State. Dit moet wel binnen zes weken gebeuren na de publicatie van de vergunningen. Als er niemand tijdens deze beroepsperiode in beroep gaat, wordt de vergunning na zes weken onherroepelijk. Als er wel beroep wordt ingediend, moet de Raad van State een oordeel vellen. Afhankelijk van wat de Raad van State besluit, zou het kunnen dat een deel van bovenstaand proces overnieuw moet. Hoeveel tijd de Raad van State voor de eventuele beroepsprocedure nodig heeft, is onduidelijk.

 

Hoe op de hoogte blijven van de volgende stappen?

Het ontwerpbesluit wordt gepubliceerd op officiëlebekendmakingen.nl.  Het is mogelijk je te abonneren op opgegeven zoekwoorden, als bijvoorbeeld ‘IJplas’. Abonnees ontvangen automatisch bericht wanneer er publicaties verschijnen die aan de zoektermen voldoen. Wij, Amsterdam Wind, zullen dit nieuws ook hier op de site publiceren en een nieuwsbrief versturen.

Prangende vragen over het proces?

Het is mogelijk vragen rechtstreeks aan de Omgevingsdienst te stellen. Dit kan via het contactformulier op de site van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Vermeld hierbij het zaaknummer 11948828.

Prangende vragen aan het projectteam?

Tineke en Frank staan klaar om vragen te beantwoorden, via e-mail op tineke@amsterdam-wind.nl en frank@amsterdam-wind.nl.

Op de hoogte blijven van Amsterdam Wind? 

Dat kan via onze nieuwsbrief. Aanmelden kan hier.

 

 

 

We hebben onze aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend

Belangrijk nieuws! Amsterdam Wind en NDSM Energie hebben bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NZKG) een vergunningaanvraag ingediend voor drie windturbines in het gebied van de Noorder IJplas.

De vergunning hebben wij aangevraagd op basis van de milieueffectrapportage (MER), de Ruimtelijke Onderbouwingen de notitie Landschap, natuur en recreatie. De deelonderzoeken die ten grondslag liggen aan de MER zijn elders op deze site al te vinden.

Wat gebeurt er hierna?

De Omgevingsdienst NZKG is nu aan zet om de aanvraag en de bijbehorende onderzoeken te beoordelen. Zodra de Omgevingsdienst alle informatie heeft beoordeeld zal zij een ontwerpbesluit nemen. Dit ontwerpbesluit zal daarna samen met de aanvraag en alle stukken worden gepubliceerd.  Wij laten weten wanneer de aanvraag en onderzoeken openbaar zijn en waar je deze dan kunt vinden.

Waar en wanneer kan ik op de aanvraag en de onderzoeken reageren?

Als de Omgevingsdienst NZKG een ontwerpbesluit heeft genomen dan wordt dit ter inzage gelegd. Je kunt vanaf dat moment laten weten wat je van de aanvraag, de onderzoeken en het ontwerpbesluit vindt. Alle informatie over deze procedure komt ook hier te staan. We sturen tegen die tijd ook een nieuwsbrief.

Tussentijds meer weten of mede-eigenaar worden?

Frank Boon en Tineke de Vries van het projectteam zijn bereikbaar om meer te vertellen en vragen te beantwoorden over het project en de procedure. Als je interesse hebt om mede-eigenaar te worden, of ideeën hebt over het omgevingsfonds en stroomafname gaan zij daarover graag in gesprek.

Zij zijn bereikbaar via e-mail tineke@amsterdam-wind.nl of frank@amsterdam-wind.nl. Of maak een afspraak en kom langs op onze werkplek op de Papaverweg 48, waar Frank en Tineke elke woensdag te vinden zijn.