Windmolens aan de Noorder IJplas en Cornelis Douwesterrein

We hebben eind maart 2023 de omgevingsvergunning aangevraagd voor drie windturbines. Deze is behandeld door de Provinciale Staten in de Commissie Leefomgeving op 19 oktober. De concept weigering is te vinden via deze link.

Op deze pagina kun je alle stukken vinden. Volg het laatste nieuws op deze site, via onze nieuwsbrief, via berichten op sociale media en via andere informatiekanalen.

Er ligt nog veel werk vóór ons, maar we hebben een eerder deel van het traject inmiddels afgerond. Lees hieronder wat er de afgelopen jaren al is gebeurd.

Hoe het begon: de ontstaansgeschiedenis van het project

In de zomer van 2020 tekende de gemeente Amsterdam een intentieovereenkomst met Amsterdam Wind om aan de Noorder IJplas en het Cornelis Douwesterrein windmolens te bouwen.

De gemeente besloot om Amsterdammers, via energiecoöperaties, de zeggenschap en het eigendom van de molens te geven. Amsterdam Wind werkt in dit project samen met NDSM Energie.

Een terugblik: wanneer gebeurde er wat?

Amsterdam Wind en NDSM Energie hebben omwonenden en organisaties bij de besluitvorming betrokken, in vijf omgevingsberaden. Deze zijn inmiddels achter de rug. We verkenden de wensen, bezwaren en vragen van omwonenden. Inmiddels zijn we klaar met het onderzoek naar de effecten op de omgeving van mogelijke opstellingen (MER). Op basis van de resultaten  hadden we gekozen voor een opstelling van drie windmolens met 200 meter tiphoogte (het voorkeursalternatief). We hebben onze plannen moeten aanpassen naar twee molens met 200 meter tiphoogte en een met 150 meter tiphoogte.

Waarom aan de Noorder IJplas en het Cornelis Douwesterrein?

Het plan voor windmolens bij het NDSM-terrein is zo oud als de film An Inconvenient Truth van Al Gore. Na het zien van die film besloten drie inwoners van Amsterdam Noord om in actie te komen. In 2007 richtten ze energiecoöperatie Onze Energie op. Ze begonnen met warmtefoto’s, maar al snel kwam ook het plan voor windmolens in de eigen achtertuin. Ze haalden bij buren 750 handtekeningen op vóór windmolens. Bijval kwam ook van de gemeente: die wees het industrieterrein langs de Noordelijke IJplas aan als meest geschikte locatie. De Noorder IJplas en het Cornelis Douwesterrein werden in 2012 als zoekgebied aangewezen in de zogenoemde Windvisie van de Gemeente Amsterdam. Politiek werd zo vastgelegd dat in dit gebied mogelijk windmolens konden komen. Lees er meer over. 

En toen werd het stil. De provincie stelde strenge eisen aan windmolens in Noord-Holland: strenger dan het Rijk. Pas na de provinciale verkiezingen van 2019 konden de plannen worden afgestoft. In maart 2020 presenteerde de gemeente Amsterdam haar concept-RES met daarin het plan om 50 MW aan windenergie op te wekken: dat zijn circa 17 windmolens. De gemeente wees de Noorder IJplas en het Cornelis Douwesterrein opnieuw aan. Dit keer als één van in totaal zeven zoekgebieden voor windmolens in Amsterdam. De Noorder IJplas en het Cornelis Douwesterrein hebben wel een andere status dan de andere gebieden, aangezien dit gebied al wordt genoemd in de Windvisie van 2012 en hiermee al is aangewezen.

Lees wat er in de gemeentelijke plannen over windmolens staat.

Had je daar als omwonende nog wat over te zeggen?

Ja. Het stond vast dat de Noorder IJplas en het Cornelis Douwesterrein een zoekgebied is en dat daar ruimte voor een aantal windmolens is. Maar over andere zaken gingen (en gaan) we het nog hebben. Samen met omwonenden uit Amsterdam en andere omliggende gemeenten.

Maak je je zorgen, over het geluid of de slagschaduw? Ga dan juist met ons het gesprek aan, zeiden wij.

Energiecoöperaties hebben, anders dan commerciële ontwikkelaars, niet tot doel om maximale winst te maken. Onze businesscases bieden daarom ruimte om overlast te beperken. De winst die we dan nog maken gaat bovendien voor een groot deel terug naar de omgeving.

Hoeveel windmolens er komen, en waar, hoe we overlast beperken voor mens en dier, waar de winst naartoe gaat, hoe je als omwonende mede-eigenaar kunt worden, en wie de stroom afneemt: daar had je als omwonende iets van te vinden. Je had er wat over te zeggen en dat kan nog steeds.

”Praat mee, denk mee, teken mee”

In 2021 zijn we begonnen met het organiseren van omgevingsberaden. We wilden er in totaal vier of vijf organiseren; alle vijf hebben ze inmiddels plaatsgevonden. Het doel van de beraden was om samen een optimaal ontwerp te maken waarbij we een balans wilden vinden tussen duurzame energieproductie en de effecten op de omgeving. Door deel te nemen kon je dus invloed uitoefenen op het plan.

We schreven de bewoners aan in de gebieden die liggen binnen 2 kilometer van ons plangebied: rondom de Noorder IJplas en het Cornelis Douwesterrein zelf, Amsterdam Noord, Zaanstad en Oostzaan. Ruim 100 omwonenden en belangstellenden meldden zich aan. Uit de aanmelders voor de omgevingsberaden werden veertig deelnemers ingeloot. Zij hebben meegedaan aan de vijf beraden: op maandag 5 juli, maandag 20 september 2021, donderdag 17 februari 2022, donderdag 29 september 2022 en maandag 30 januari 2023.

Aanmelden voor deelname aan beraden is helaas niet meer mogelijk.

Tijdens de omgevingsberaden konden deelnemers alles vragen wat ze maar wilden weten over het proces, de mogelijke overlast, de plaatsing en de financiële aspecten. Deze vragen zijn gebundeld in twee Vraag-en-antwoorddocumenten. Je vindt ze linksboven op deze pagina. Intussen werkten we ook aan de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, de NRD, waarin alle onderzoeksvragen staan die nodig zijn voor de milieueffectrapportage MER. Die MER is nodig voor de vergunningsaanvraag. De NRD staat ook linksboven. We maakten ook een leeswijzer voor de NRD. Van elk omgevingsberaad is een verslag gemaakt en die kun je ook in de linker kolom terugvinden.
Inmiddels is de MER gereed. We hebben een samenvatting gemaakt. Ook twee deelonderzoeken zijn inmiddels gepubliceerd.

Wil je graag op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en voortgang? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief via de onderstaande knop. Of kom elke donderdag langs op onze werkplek aan de Papaverweg 48.

Wat kwam er tijdens de omgevingsberaden aan de orde?

In de omgevingsberaden inventariseerden we welke vragen en zorgen er zijn ten aanzien van de gevolgen van windmolens in het gebied Noorder IJplas en Cornelis Douwesterrein. Samen met experts gingen we op zoek naar antwoorden. Zie hiervoor ook de Vraag-en-antwoorddocumenten.

Tijdens het tweede omgevingsberaad bespraken we de NRD, de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, dat is de voorloper van de MER. Onderdeel van het project is het opstellen van een zogenaamde milieueffectrapportage (MER). Een MER is een rapportage waarin o.a. de milieueffecten van windmolens worden getoetst en gekeken wordt naar diverse veiligheidsaspecten. De onderzoeksresultaten werden besproken tijdens de omgevingsberaden. En als basis gebruikt om te komen tot een uitgewerkt plan.
Het derde omgevingsberaad gebruikten we om visualisaties te laten zien van de mogelijke voorkeursalternatieven, die toen nog niet waren vastgesteld. Tijdens het vierde omgevingsberaad presenteerden we de onderzoeksresultaten van de MER. Het vijfde omgevingsberaad tenslotte gebruikten we om onze plannen te presenteren: de drie gekozen locaties aan de Noorder IJplas, met een marge, de schuifruimte.

Waarom 40 deelnemers?

Om echt samen te kunnen werken hielden we de groepsgrootte beperkt, zo konden in kleinere groepen werken en ervoor zorgen dat ieders inbreng ook tot zijn recht kwam. Bovendien hadden we tijdens de eerste 3 omgevingsberaden te maken met de Corona-maatregelen. 

Wie zijn de 40 deelnemers?

Voor de mensen die al hadden aangegeven graag mee te willen denken en het dichtst bij wonen reserveerden we in ieder geval 20 plekken. Daarnaast nodigden we vijf vertegenwoordigers uit van groepen die het gebied gebruiken. Voor de overige 15 plekken konden mensen die verder weg wonen in het plangebied (dus wel binnen een straal van 2 km) zich aanmelden.

Wat als ik niet aan het omgevingsberaad mee kon doen?

Met mensen die niet mee konden doen gingen we graag individuele gesprekken aan, en/of we nodigden hen uit voor de bredere informatieavonden.

Op maandag 20 december 2021 organiseerde de gemeente Amsterdam een informatieavond over de notitie Reikwijdte en Detailniveau. In de NRD staat beschreven welke onderzoeken worden gedaan om de effecten van windmolens inzichtelijk te maken. De NRD en leeswijzer zijn te vinden in de linker kolom van deze pagina.

Inspraak op de uit te voeren onderzoeken

De vragen en opmerkingen zijn daarna verwerkt in een zogenaamde “Notitie Reikwijdte en Detailniveau” (NRD). Hierin staat beschreven welke onderzoeken worden uitgevoerd naar de effecten van windturbines op het milieu en leefomgeving in het gebied waar ze kunnen komen. Ook beschrijft een NRD hoe dat onderzoek gedaan gaat worden.

Amsterdam Wind en NDSM Energie hebben op basis van de vragen en opmerkingen een NRD opgesteld en deze aangeboden aan de gemeente Amsterdam.

De gemeente heeft de NRD op 13 december 2021 ter inzage gelegd zodat iedereen kennis kon nemen van wat er in de NRD staat. Maar ook de gelegenheid had om een reactie te geven. Iedereen kon tot 10 februari 2022 reageren op de NRD. De gemeente organiseerde een informatieavond over de NRD, die vanwege de covid-restricties online moest plaatsvinden.

Maak een afspraak of kom langs. Dit geldt nog steeds

Daarnaast konden mensen naar het inloopspreekuur komen, bellen of mailen bij vragen en zorgen. Het projectteam zat een dag per week in Cometa aan de Kometensingel. We hebben inmiddels een ruimte gevonden aan de Papaverweg 48. Wij zijn hier nog steeds elke donderdag aanwezig, mail ons voor een afspraak! 

Wij hadden voor alle andere bewoners en ondernemers op 29 september 2022 ook een algemene informatieavond georganiseerd, in de vorm van een informatiemarkt. Deze werd door meer dan honderd personen bezocht. Een volgende informatiemarkt stond gepland op 30 januari 2023. Ook hier kwamen meer dan honderd bezoekers op af.

Belangrijke data

Informatieavond: 30 januari 2023

Commissievergadering commissies Leefomgeving én Ruimte van Provinciale Staten Noord-Holland: 19 oktober 2023

Agenda en Stukken

Uitleg over proces op site Omgevingsdienst NZKG

Statenvergadering Noord-Holland: 6 november 2023

Data omgevingsberaden

Eerste omgevingsberaad: 5 juli 2021

Tweede omgevingsberaad: 20 september 2021

Derde omgevingsberaad: 17 februari 2022

Vierde omgevingsberaad: 28 september 2022

Vijfde omgevingsberaad: 30 januari 2023