Rijkswaterstaat advies niet volledig en voorbarig

In een brief aan de Statenleden van de provincie Noord-Holland maken de initiatiefnemers van windpark Noorder IJ-plas duidelijk dat Rijkswaterstaat haar advies heeft gebaseerd op een onvolledig concept deskundigen rapport. Initiatiefnemers en Rijkwaterstaat waren nog in gesprek over de inhoud van het rapport. Het rapport gaat over een inschatting van de verkeersveiligheid op het knooppunt Coenplein, na de komst van drie windturbines.

Op maandag 13 november stemmen de Provinciale Staten over windpark Noorder IJ-plas. Dit windpark is sinds 2012 uitgekozen als  zoekgebied voor windenergie. Sinds 2020 werken de gemeente Amsterdam en de initiatiefnemers concreet aan de planvorming. De initiatiefnemers zijn een groep van burger coöperaties en lokale bedrijven. Het besluit dat maandag voorligt, gaat over het afgegeven van een verklaring van geen bedenkingen (VVGB).

Eerder geen bezwaren

Rijkswaterstaat heeft eerder geen bezwaren gemaakt over deze locatie, maar wel over andere locaties, zie https://www.commissiemer.nl/docs/mer/p25/p2582/2582-046windvisie.pdf. Ook heeft Rijkswaterstaat niet gereageerd op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het onderzoek naar de milieueffecten van het windpark. Pas in maart 2023 is ons per brief gevraagd om een wegbeeldanalyse op te stellen voor windturbines 1 en 2 langs de A10. Deze staan op dusdanig ruime afstand van de rand van de snelweg (100m) dat RWS er geen vergunning voor hoeft af te geven.

De wegbeeldanalyse van het knooppunt (gemaakt door verkeersexpert Goudappel) toont aan dat er op 8 van de 9 aanrijroutes geen bijzonderheden zijn. Vanuit de richting Oostzaan is dit wel het geval. Betrokken experts zijn het er over eens dat de bestaande situatie richting Coenplein complex en eigenlijk niet veilig is door de aanwezige wisselbaan. Toevoegen van windturbines kan dan voor afleiding zorgen bij sommige automobilisten op deze aanrijroute. Rijkswaterstaat en Goudappel zijn het er ook over eens dat het effect van windturbines op de verkeersveiligheid minimaal is.

 

Verkeersveilige maatregelen mogelijk

Volgens verkeersexpert Goudappel is er een pakket met mitigerende maatregelen mogelijk, waardoor de windturbines kunnen worden gecombineerd met het knooppunt. Deze maatregelen zorgen ervoor de automobilist gefocust blijft op de weg, of kunnen de windturbines gedeeltelijk aan het blikveld onttrekken. De initiatiefnemers hebben voorgesteld aan Rijkswaterstaat om in gesprek te gaan over deze maatregelen, omdat het een reële optie is die vaak wordt toegepast in drukke verkeerssituaties. Waarom Rijkswaterstaat hierover nu niet in gesprek wil, maar eerst een onvolledig advies deelt met Provinciale Staten, is de initiatiefnemers een raadsel.

 

Gevolgen

Initiatiefnemers zijn verbijsterd door deze opstelling en vinden het zeer onterecht dat Rijkswaterstaat onvolledige adviezen in de besluitvorming brengt, daarmee verwarring zaait en bovendien niet oplossingsgericht te werk gaat. Als om deze reden de VVGB geweigerd zou worden, dan heeft dat gevolgen voor de klimaatdoelstellingen van de gemeente Amsterdam en de Provincie Noord Holland. Amsterdam haalt dan haar klimaatdoelstelling niet en buurgemeenten zullen dat moeten opvangen. Met deze starre opstelling blokkeert en vertraagt RWS de uitvoering van de energietransitie en de uitvoering van de RES doelen.