Wat staat er in de NRD? Kom erachter met behulp van deze leeswijzer. Het is een PDF van 53 pagina’s, met veel wit tussen de hoofdstukken. Ons advies: lees in elk geval de Hoofdstukken 1 en 5.

 

Hoofdstuk 1
Inleiding

Dit is een interessant hoofdstuk om de hoofdlijnen van het project te leren kennen en je kennis op te frissen. Wie, wat, waar, hoe, wanneer en waarom? Het komt allemaal aan bod in dit eerste hoofdstuk. Zoals bijvoorbeeld de vraag wie ‘wij’ zijn, de vijf energiecoöperaties (Amsterdam Energie, Onze Amsterdam Noord Energie, De Windvogel, Zuiderlicht en NDSM Energie).
De Inleiding begint met de geschiedenis van het project. De ideeën voor windturbines op de Noorder IJ-plas en het Cornelis Douwesterrein zijn niet onlangs uit de lucht komen vallen: in vogelvlucht is te lezen wie er, in 2008, mee begonnen zijn en hoe de plannen zich hebben ontwikkeld. Er komt ook antwoord op de vraag: waarom duurt dit project eigenlijk al zo lang? En: wat willen die initiatiefnemers precies en waar willen ze dat? Het gebied wordt duidelijk afgebakend, wat erbij hoort en wat er niet bij hoort.
Ook volgt er een uitleg over de Milieueffectrapportage (MER), wat dit voor iets is en waarom de initiatiefnemers een MER moeten laten schrijven. In een MER worden de toekomstige milieueffecten beschreven van een geplande grote wijziging in een bepaald gebied. Voor de omgevingsvergunning voor de aanleg van de windturbines is een MER noodzakelijk. Tenslotte wordt uitgelegd wie er over de MER gaat oordelen, ofwel: wie is het bevoegd gezag om over de toekomstige aanvraag voor de omgevingsvergunning te beslissen, de Provincie Noord-Holland of de Gemeente Amsterdam?
Na lezing van deze Inleiding ben je bijgepraat op alle hoofdlijnen.

 

Hoofdstuk 2
Beleidskader Windenergie

Windenenergie bestaat niet in een vacuüm: windturbines komen ergens te staan (of niet) omdat overheden het er mee eens zijn (of oneens). Plannen om windmolens te bouwen moeten passen bij het beleid van overheden: de landelijke overheid, de provincie en de gemeente, in dit geval de Gemeente Amsterdam. In dit hoofdstuk worden alle beleidskaders nagelopen om te laten zien of en hoe windenergie ‘erin past’: er onderdeel van uitmaakt en onder welke voorwaarden. Onderdeel van het Rijksbeleid is het Klimaatakkoord. De Regionale Energiestrategie van Noord-Holland Zuid (RES) komt aan bod, en de diverse verordeningen van de provincie Noord-Holland. Het bod van de Gemeente Amsterdam in het kader van de RES wordt ook besproken. De conclusie van hoofdstuk 2 luidt dat de plannen passen in de huidige beleidskaders van het Rijk, de Provincie Noord-Holland en de Gemeente Amsterdam.

 

Hoofdstuk 3
Voorgenomen activiteit

Wat willen de initiatiefnemers nu concreet? Dat lees je in dit hoofdstuk. 45 GWh stroom opwekken. Dit kan door vijf windturbines neer te zetten in het zoekgebied met een tiphoogte van maximaal 150 meter, dan wel drie met een tiphoogte van max 200 meter. Aan welke regels moeten de windturbines voldoen om te kunnen worden ingepast in het gebied? En wat is de nulmeting, wat gebeurt er in het gebied als er geen windturbines komen? Belangrijk is de lijst aan het eind van het hoofdstuk met alle zogenoemde autonome ruimtelijke plannen in de buurt van het zoekgebied. Allereerst zijn er plannen in ontwikkeling voor meer woningen als Havenstad in Amsterdam West en Amsterdam Noord, nieuwbouw in de Zaanse Achtersluispolder en nieuwbouwplannen in Oostzaan en Landsmeer. Maar ook plannen om het elektriciteitsnet te verzwaren van netbeheerders Tennet en Liander en plannen voor sport en infrastructuur in de buurt van het zoekgebied. Al deze ontwikkelingen moeten worden afgewogen in de MER, of de komst van de windturbines wel strookt met deze wensen en toekomstplannen.

 

Hoofdstuk 4
Wettelijk kader

Welke wetten, normen en regels gelden er eigenlijk voor de plaatsing van windturbines? In hoofdstuk 3 wordt in algemene termen gesproken over wet- en regelgeving. Welke wetten dat precies zijn, wordt in dit hoofdstuk nader uitgediept.
In dit hoofdstuk komen alle wettelijke kaders een voor een nader aan de orde. Dit gaat over de onderwerpen geluid, slagschaduw, gezondheid, ecologie (gebiedsbescherming, soortenbescherming, stikstofdepositie), externe veiligheid, bodem, water en archeologie en tenslotte landschap. De bouw van de windturbines moet voldoen aan alle in de wettelijke kaders genoemde wetten en afspraken.
Dit hoofdstuk begint met een korte uitleg over de Uitspraak van de Raad van State inzake Windpark Delfzijl, ook wel bekend als ‘het Nevele-arrest’.

 

Hoofdstuk 5
Beoordeling milieueffecten

In de vorige hoofdstukken is als het ware de tafel gedekt met alle beleidskaders en alle wet- en regelgeving voor het onderzoek, alle normen waaraan de onderzoekers hun gegevens moeten toetsen. In dit hoofdstuk komen de gegevens zelf aan bod, die de onderzoekers gaan verzamelen voor de Milieueffectrapportage. Dit is het meest interessante hoofdstuk, omdat de onderzoekers vertellen wat ze precies gaan onderzoeken en hoe ze dat gaan doen. In de vorige hoofdstukken is duidelijk geworden dat er een heleboel verschillende onderwerpen spelen, van slagschaduw die op huizen valt tot de aanwezigheid van gasleidingen in de grond, die in de MER allemaal aan bod moeten komen. Nu lopen de onderzoekers ze een voor een langs.
In dit hoofdstuk wordt duidelijk hoe zij de gegevens verzamelen en gaan beoordelen. Het verzamelen van de gegevens gebeurt vooral door berekeningen te maken van de effecten van een aantal mogelijke opstellingen van windturbines in het gebied, door middel van rekenmodellen. Maar er wordt ook in het gebied zelf geteld, het aantal vleermuizen bijvoorbeeld. En sommige informatie wijst zich vanzelf, omdat het op kaarten ingetekend staat.
Sommige zaken hoeven de onderzoekers niet te meten, omdat de MER er niet om vraagt, of omdat er nu geen wettelijk kader voor bestaat. Een zo’n onderwerp dat niet in de MER staat, maar dat wel wordt onderzocht is bijvoorbeeld het mogelijke effect van windturbines op de helicopterroute. In dit hoofdstuk gaat het voor het eerst ook concreet over de voordelen van windenergie op het milieu: de tonnen CO2 die de windturbines zullen besparen.

 

Hoofdstuk 6
Besluitvorming

De Notitie eindigt met twee korte hoofdstukken. Hoofdstuk 6 geeft in het kort een overzicht van de besluitvorming, van de ontwikkeling van het voorstel tot de definitieve goedkeuring en de bezwaar- en beroepsmogelijkheden voor iedereen die het oneens is met het besluit. Het gaat om 7 fases, en we bevinden ons met dit project nu in fase 2, raadpleging en advies op de concept NRD.

 

Hoofdstuk 7
Bijlagen

Dit hoofdstuk bevat één bijlage, een verklarende woordenlijst. Om op te zoeken wat ook alweer het verschil is tussen ‘ashoogte’ en ‘tiphoogte’ en hoeveel MWh een TWh is.

 

Verder lezen