Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Amsterdam Wind en NDSM Energie stellen samen met Bosch en van Rijn een zogenoemde concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) op. Dit is een document waarin beschreven staat wat we gaan onderzoeken en hoe we dit gaan doen.

De notitie beschrijft de scope van het onderzoek naar het toekomstige windpark: welke milieu effecten onderzoeken we die verschillende aantallen en type windturbines veroorzaken?

De initiatiefnemers stellen de NRD op, maar de gemeente publiceert de NRD. Inwoners en belanghebbenden kunnen vervolgens een zienswijze indienen en initiatiefnemers verwerken de inbreng. De gemeente legt de NRD ter inzage maar er is geen besluit van de gemeente(raad) nodig. De NRD wordt naar verwachting begin december gepubliceerd en ter inzage gelegd door de gemeente.

De onderzoeken worden vervolgens uitgevoerd en de resultaten zijn te lezen in de Milieueffectrapportage (MER).

Informatieavond NRD

Op 20 december 2021 vindt een online bijeenkomst plaats waarin de gemeente uitlegt wat een NRD precies is, en hoe u hier op kunt reageren.

U kunt zich hiervoor aanmelden via deze link.

Wat is een MER?

De Milieueffectrapportage is bedoeld als onderbouwing bij de Vergunningaanvraag. De MER bevat onderzoeken naar de effecten en maakt het mogelijk om ruimtelijke afwegingen te kunnen maken. De onderzoeken zijn soms kwantitatief (bijvoorbeeld het aantal decibel of het aantal gehinderden) en soms kwalitatief (bijvoorbeeld op landschap en gezondheid).

Is geluid en gezondheid onderdeel van de MER?

Belangrijk aspect is een actuele beschouwing over gezondheid en windturbines. Vooral het aspect geluidhinder is hierin maatgevend: hoeveel mensen kunnen hinder ondervinden van een bepaalde opstelling. Met berekeningen brengen we dat per opstelling, per turbinetype, in kaart. De Milieueffectrapportage komt als bijlage bij de vergunningsaanvraag naar de gemeente, voor de omgevingsvergunning.