Tag Archief van: Provinciale Staten Noord-Holland

Kijk de commissievergadering van Provinciale Staten hier terug

Donderdag 19 oktober bespraken de provinciale commissies Leefomgeving en Ruimte gezamenlijk de vergunning voor de bouw van drie windmolens – die wij 31 maart indienden. Provinciale Staten moet een oordeel vormen over de ‘Verklaring van geen bedenkingen’ die Gedeputeerde Staten moeten afgeven; de extra ingelaste commissievergadering was bedoeld om de fracties de gelegenheid te geven hun oordeel inhoudelijk uit te diepen.
Nu de commissies het erover hebben gehad, volgt binnenkort de stemming, in de Provinciale Statenvergadering van 13 november.

Tevoren hadden zich 20 insprekers aangemeld, onder wie vijf voorstanders van het project. Elke inspreker kreeg slechts 2 minuten spreektijd, maar desondanks duurde het meer dan twee uur voordat de commissieleden zelf het woord konden nemen. De standpunten liepen uiteen. In aanloop naar de commissievergadering spraken we met bijna alle partijen over welke vragen en zorgen zij hebben. Tijdens de commissievergadering kwamen geen nieuwe punten aan de orde en de Gedeputeerden voorzagen alle vragen van een antwoord. We kijken daarom met vertrouwen uit naar de stemming van 13 november.

Kijk de commissievergadering hier terug.

Lees hier meer over de vergunningsverlening.

Lees hier de inspraakreactie van Wind Ontwikkeling Amsterdam Noord.

Op de foto, achterste rij: Martijn, voorzitter van bedrijvencoöperatie NDSM Energie, Frank van het projectteam, inspreker Jan; voorste rij: inspreker Paul, Tineke van het projectteam die zelf ook insprak, Saskia, directeur van Amsterdam Energie en Daphne van het communicatieteam.

 

 

MER en Ruimtelijke Onderbouwing gepubliceerd

Met een update: er zijn stukken beschikbaar op de site van de provincie. Graag informeren we u dat het milieueffectrapport (MER) voor de windmolens bij de Noorder IJplas met alle bijlagen is gepubliceerd op onze website en kan worden ingezien.

Samengevat: Het project bevindt zich in de fase waarin het eerste deel van de vergunning is aangevraagd. Het concept milieueffectrapport (MER) en de Ruimtelijke Onderbouwing dat we hiervoor hebben laten opstellen zijn door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) op verzoek van de Provincie Noord-Holland beoordeeld. Het advies van de Omgevingsdienst met alle bijbehorende stukken is deze week opgestuurd naar de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Het wordt daarna ook aan Provinciale Staten gestuurd. Dat betekent concreet dat Provinciale Staten dit najaar ook een oordeel kunnen gaan vormen over het MER en de Ruimtelijke Onderbouwing. Informatie over de besluitvorming en de openbaarmaking van de stukken kunt u vinden op deze informatiepagina van de Omgevingsdienst NZKG.

Wat betekent dit voor ons en voor u?

Zolang de Omgevingsdienst deze documenten nog niet had doorgezet aan de Provincie Noord-Holland voor besluitvorming, konden wij ze nog niet openbaar maken. Ook nu kunnen er nog steeds punten wijzigen, toch bieden we u graag de mogelijkheid om de conceptversies van het MER en de Ruimtelijke Onderbouwing te bekijken. Ze zijn op verschillende plekken te downloaden. Het meest complete pakket inclusief de bijbehorende aanbiedingsbrieven is hier te vinden op de site van de Provincie Noord-Holland, inclusief het complete MER.  De inhoudelijke stukken zijn tevens te downloaden via de links op onze projectpagina Noorder IJplas. U vindt ze linksboven op de pagina. Directe links: Ruimtelijke onderbouwing NIJP, en de Uitgangspuntennotitie Landschap natuur en recreatie. De Natuurtoets windturbines Noorder IJplas is hier te vinden. Het MER kunt u ook hier downloaden, via We Transfer. Deze link verloopt op 28 september.

Het MER is nogal een boekwerk geworden. Daarom hebben we ook een korte samenvatting gemaakt, met de belangrijkste punten. Deze is hier te vinden: Publiekssamenvatting MER Noorder IJplas en hiernaast op de projectpagina. Het MER zelf begint overigens ook met een samenvatting van de inhoud.

Wat ontbreekt er nog?

De Omgevingsdienst en de provincie hebben nog niet met ons gedeeld aan welke normen (geluid, slagschaduw) we moeten voldoen.

Het MER heeft als doel om de maximale en minimale gevolgen van verschillende soorten en opstellingen van windturbines in beeld te brengen. Dit is gedaan voor verschillende onderdelen waaronder geluid en slagschaduw. Wat de daadwerkelijke maximale gevolgen voor bijvoorbeeld geluid en slagschaduw straks kunnen zijn, wordt bepaald door de normstelling. Wat in de normstelling wordt opgenomen is waar we ons aan moeten houden.

De normstelling komt voor iedereen tegelijk beschikbaar wanneer de stukken aan de Provinciale Staten wordt gestuurd. Dit is naar verwachting in oktober.

Hoe verloopt het proces nu verder?

Het MER, de Ruimtelijke Onderbouwing en de normstelling komen in oktober eerst op de agenda van de commissie Ruimte, Wonen en Klimaat van Provinciale Staten. Tijdens die vergadering kan iedereen die dat wil een mondelinge inspraakreactie geven. Het is ook mogelijk om schriftelijk te reageren. In november komt het advies aan Gedeputeerde Staten op de agenda van de Statenvergadering.

In november dienen wij het tweede deel van onze vergunningsaanvraag in. Vervolgens wordt deze aanvraag zoals dat heet ‘ter inzage gelegd’. Gedurende zes weken kan iedereen op de stukken reageren en een reactie insturen, een zogenoemde zienswijze. Er wordt dan ook een informatiebijeenkomst gehouden, georganiseerd door de Omgevingdienst. Hierover houden we u natuurlijk op de hoogte.

Voor een goed begrip wijzen wij erop dat de nu vrijgegeven MER en Ruimtelijke Onderbouwing nog niet de definitieve tekst kunnen bevatten. Er kunnen nog wijzigingen worden aangebracht, op basis van vragen van Provinciale Statenleden, beoordeling van de Commissie m.e.r. of naar aanleiding van de binnengekomen reacties.

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, hoort u weer van ons.

Met coöperatieve groet, namens het projectteam van Wind Ontwikkeling Amsterdam Noord,

Frank Boon
Tineke de Vries