Zienswijze als reddingsboei voor windmolens Noorder IJ-plas

Amsterdam Wind dient een zienswijze in tegen het Ontwerpbesluit van Provinciale Staten (PS). In dit besluit staat het voornemen om de vergunning voor drie windmolens aan de Noorder IJ-plas te weigeren. De zienswijze weegt PS mee om te komen tot een definitief besluit over de vergunningverlening voor de drie windmolens later in dit jaar.

Frits Verhoef: “Het is nog geen gelopen race, wij zullen er als lokaal initiatief alles aan doen om een eerlijk besluit van PS te vragen. De coöperaties vinden het onverantwoord om niet verder te gaan met een goed doordacht en onderzocht project dat al zo lang gewenst is door de gemeente, gewenst in de RES en die is goedgekeurd door de provincie, en waar al zoveel geld en energie van burgers en bedrijven in is gaan zitten. Wij hebben een stevig onderbouwd plan gemaakt dat rekening houdt met de omwonenden en met de natuur. Daarom dienen we een zienswijze in tegen dit Ontwerp Weigeringsbesluit. Het klimaat, de energietransitie en burgerinitiatieven mogen niet de dupe van worden van zwalkend bestuur.

Hier lees je de Zienswijze die de coöperaties hebben ingediend.

Achtergrond weigering door Provinciale Staten

Op maandag 13 november stemden de Provinciale Staten tegen een Verklaring van geen Bedenkingen voor windpark Noorder IJ-plas. De plek voor dit windpark is sinds 2012 uitgekozen als zoekgebied en is onderdeel van de RES 1.0. Sinds 2020 werken de gemeente Amsterdam en de initiatiefnemers concreet aan de planvorming. De initiatiefnemers zijn een groep van burger coöperaties en lokale bedrijven. De coöperaties zijn zeer ontstemt over het besluit omdat het windpark niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de coöperaties al jaren werken aan een stevig onderbouwd plan. De zienswijze zal hier uitvoerig op ingaan.

Alternatieve route naar windenergie opgestart

De gemeente Amsterdam staat al jaren open voor meer windenergie binnen de gemeentegrenzen. Om ook deze route open te houden, heeft Amsterdam Wind een vergunning aangevraagd voor één van de drie windturbines bij de gemeente Amsterdam. De gemeente Amsterdam is bevoegd gezag voor windparken onder de 5 MW en kan dus besluiten nemen over de vergunning van maximaal één windturbine. De meest zuidelijke windturbine heeft de voorkeur. Of we ook daadwerkelijk gebruik maken van deze route, hangt af van het definitieve besluit van Provinciale Staten. Vooralsnog zetten de coöperaties vol in op de ontwikkeling van alle drie de windturbines.

Oproep

Vind jij dit besluit ook onterecht? Dien dan je zienswijze in.