Tag Archief van: Provincie Noord-Holland

Kijk de commissievergadering van Provinciale Staten hier terug

Donderdag 19 oktober bespraken de provinciale commissies Leefomgeving en Ruimte gezamenlijk de vergunning voor de bouw van drie windmolens – die wij 31 maart indienden. Provinciale Staten moet een oordeel vormen over de ‘Verklaring van geen bedenkingen’ die Gedeputeerde Staten moeten afgeven; de extra ingelaste commissievergadering was bedoeld om de fracties de gelegenheid te geven hun oordeel inhoudelijk uit te diepen.
Nu de commissies het erover hebben gehad, volgt binnenkort de stemming, in de Provinciale Statenvergadering van 13 november.

Tevoren hadden zich 20 insprekers aangemeld, onder wie vijf voorstanders van het project. Elke inspreker kreeg slechts 2 minuten spreektijd, maar desondanks duurde het meer dan twee uur voordat de commissieleden zelf het woord konden nemen. De standpunten liepen uiteen. In aanloop naar de commissievergadering spraken we met bijna alle partijen over welke vragen en zorgen zij hebben. Tijdens de commissievergadering kwamen geen nieuwe punten aan de orde en de Gedeputeerden voorzagen alle vragen van een antwoord. We kijken daarom met vertrouwen uit naar de stemming van 13 november.

Kijk de commissievergadering hier terug.

Lees hier meer over de vergunningsverlening.

Lees hier de inspraakreactie van Wind Ontwikkeling Amsterdam Noord.

Op de foto, achterste rij: Martijn, voorzitter van bedrijvencoöperatie NDSM Energie, Frank van het projectteam, inspreker Jan; voorste rij: inspreker Paul, Tineke van het projectteam die zelf ook insprak, Saskia, directeur van Amsterdam Energie en Daphne van het communicatieteam.

 

 

MER en Ruimtelijke Onderbouwing gepubliceerd

Met een update: er zijn stukken beschikbaar op de site van de provincie. Graag informeren we u dat het milieueffectrapport (MER) voor de windmolens bij de Noorder IJplas met alle bijlagen is gepubliceerd op onze website en kan worden ingezien.

Samengevat: Het project bevindt zich in de fase waarin het eerste deel van de vergunning is aangevraagd. Het concept milieueffectrapport (MER) en de Ruimtelijke Onderbouwing dat we hiervoor hebben laten opstellen zijn door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) op verzoek van de Provincie Noord-Holland beoordeeld. Het advies van de Omgevingsdienst met alle bijbehorende stukken is deze week opgestuurd naar de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Het wordt daarna ook aan Provinciale Staten gestuurd. Dat betekent concreet dat Provinciale Staten dit najaar ook een oordeel kunnen gaan vormen over het MER en de Ruimtelijke Onderbouwing. Informatie over de besluitvorming en de openbaarmaking van de stukken kunt u vinden op deze informatiepagina van de Omgevingsdienst NZKG.

Wat betekent dit voor ons en voor u?

Zolang de Omgevingsdienst deze documenten nog niet had doorgezet aan de Provincie Noord-Holland voor besluitvorming, konden wij ze nog niet openbaar maken. Ook nu kunnen er nog steeds punten wijzigen, toch bieden we u graag de mogelijkheid om de conceptversies van het MER en de Ruimtelijke Onderbouwing te bekijken. Ze zijn op verschillende plekken te downloaden. Het meest complete pakket inclusief de bijbehorende aanbiedingsbrieven is hier te vinden op de site van de Provincie Noord-Holland, inclusief het complete MER.  De inhoudelijke stukken zijn tevens te downloaden via de links op onze projectpagina Noorder IJplas. U vindt ze linksboven op de pagina. Directe links: Ruimtelijke onderbouwing NIJP, en de Uitgangspuntennotitie Landschap natuur en recreatie. De Natuurtoets windturbines Noorder IJplas is hier te vinden. Het MER kunt u ook hier downloaden, via We Transfer. Deze link verloopt op 28 september.

Het MER is nogal een boekwerk geworden. Daarom hebben we ook een korte samenvatting gemaakt, met de belangrijkste punten. Deze is hier te vinden: Publiekssamenvatting MER Noorder IJplas en hiernaast op de projectpagina. Het MER zelf begint overigens ook met een samenvatting van de inhoud.

Wat ontbreekt er nog?

De Omgevingsdienst en de provincie hebben nog niet met ons gedeeld aan welke normen (geluid, slagschaduw) we moeten voldoen.

Het MER heeft als doel om de maximale en minimale gevolgen van verschillende soorten en opstellingen van windturbines in beeld te brengen. Dit is gedaan voor verschillende onderdelen waaronder geluid en slagschaduw. Wat de daadwerkelijke maximale gevolgen voor bijvoorbeeld geluid en slagschaduw straks kunnen zijn, wordt bepaald door de normstelling. Wat in de normstelling wordt opgenomen is waar we ons aan moeten houden.

De normstelling komt voor iedereen tegelijk beschikbaar wanneer de stukken aan de Provinciale Staten wordt gestuurd. Dit is naar verwachting in oktober.

Hoe verloopt het proces nu verder?

Het MER, de Ruimtelijke Onderbouwing en de normstelling komen in oktober eerst op de agenda van de commissie Ruimte, Wonen en Klimaat van Provinciale Staten. Tijdens die vergadering kan iedereen die dat wil een mondelinge inspraakreactie geven. Het is ook mogelijk om schriftelijk te reageren. In november komt het advies aan Gedeputeerde Staten op de agenda van de Statenvergadering.

In november dienen wij het tweede deel van onze vergunningsaanvraag in. Vervolgens wordt deze aanvraag zoals dat heet ‘ter inzage gelegd’. Gedurende zes weken kan iedereen op de stukken reageren en een reactie insturen, een zogenoemde zienswijze. Er wordt dan ook een informatiebijeenkomst gehouden, georganiseerd door de Omgevingdienst. Hierover houden we u natuurlijk op de hoogte.

Voor een goed begrip wijzen wij erop dat de nu vrijgegeven MER en Ruimtelijke Onderbouwing nog niet de definitieve tekst kunnen bevatten. Er kunnen nog wijzigingen worden aangebracht, op basis van vragen van Provinciale Statenleden, beoordeling van de Commissie m.e.r. of naar aanleiding van de binnengekomen reacties.

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, hoort u weer van ons.

Met coöperatieve groet, namens het projectteam van Wind Ontwikkeling Amsterdam Noord,

Frank Boon
Tineke de Vries

 

Update van: De vergunningsaanvraag ligt bij de OD: hoe verloopt het proces?

We geven graag een update op onderstaand bericht.

Waarom duurt het zo lang dat de MER en de overige documenten openbaar worden? Het zit zo: de beoordeling van alle stukken door de Omgevingsdienst ODNZKG is een tijdrovend proces – het is belangrijk dat alle informatie goed wordt beoordeeld, voordat er een besluit kan worden opgesteld. De afgelopen weken hebben we samen met ODNKG gewerkt aan verduidelijkingen en aanvullingen van informatie.

Een voorbeeld is de informatie-uitwisseling over de milieueffecten van verschillende type windturbines. Omdat wij pas een windmolen kunnen gaan aanschaffen als er een onherroepelijk vergunning is, is nu nog niet bekend welk type dat precies zal zijn. Er zijn wel 12 verschillende type windmolens op de markt, met ieder eigen specificaties en geluidsemissies. Een ander voorbeeld is informatie uitwisseling over het berekenen van de stikstofdepositie in de aanlegfase. Kortom: we moesten nog enkele vragen beantwoorden.

De afspraak met de Omgevingsdienst luidt dat het ontwerpbesluit en alle de stukken (met de meest recente informatie) pas openbaar worden op het moment dat de OD ze naar de provincie Noord-Holland stuurt. Zodra we deze stukken openbaar kúnnen maken, gaan we dat natuurlijk onmiddellijk doen. Dit kan echter nog even duren en in de vakantieperiode gebeurt het in elk geval niet. 

Er is nog een voorbehoud:  na de behandeling in Provinciale Staten kunnen er in nog wijzigingen komen. Dus het is altijd goed om voor de laatste versies de officiële publicatiekanalen van de Omgevingsdienst te volgen. De OD heeft een pagina op de website geopend over ons project. Deze is hier te vinden

De energiecoöperaties Amsterdam Wind en NDSM Energie hebben op 31 maart 2023 de aanvraag van de vergunning ingediend bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG – zie ook het kaartje hierboven). Wat gebeurt er nu? Welke stappen doorloopt de aanvraag? Hoe lang duurt dit proces? Welke instanties zijn of raken erbij betrokken? Wat zijn de inspraak mogelijkheden voor bewoners?

Dit proces bestaat uit vele stappen, het kan geruime tijd in beslag nemen. We leggen in dit artikel uit welke stappen er worden gezet, wie het besluit neemt en op welk moment er gelegenheid is op te reageren op de vergunningsaanvraag.

De aanvraag is ingediend

De initiatiefnemers voor de drie windturbines zijn NDSM Energie en de coöperaties in Amsterdam Wind. Op 31 maart 2023 hebben zij de aanvraag van de vergunning met een ruimtelijke onderbouwing bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) ingediend, samen met de Milieueffectrapportage (MER) en overige relevante documenten. De aanvraag is ingediend voor deze 3 windturbines bij de Noorder IJplas in Amsterdam.

Wat hebben we nodig?

Voor het plaatsen van windturbines, zijn er omgevingsvergunningen nodig, voor;

  • Afwijken van het bestemmingsplan
  • Milieu
  • Bouw

De Omgevingsdienst beoordeelt de vergunningsaanvraag

Voordat Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten besluiten kunnen nemen, beoordelen deskundige medewerkers van de Omgevingsdienst de aanvraag voor de omgevingsvergunningen. De OD NZKG voert deze taak uit voor de Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland. De OD NZKG is één van de 29 omgevingsdiensten in Nederland. Deze 29 omgevingsdiensten ondersteunen en adviseren inwoners en bedrijven op het gebied van milieuvergunningen. Daarnaast zijn omgevingsdiensten gespecialiseerd in milieutoezicht en -handhaving op het gebied van veiligheid, lucht, geluid, energie, afval en bodem.

Hier zijn we nu! De Omgevingsdienst vraagt advies

De Omgevingsdienst beoordeelt de aanvraag en alle bijbehorende stukken. Daarbij vraagt de OD NZKG advies aan de gemeenten Amsterdam, Zaanstad en Oostzaan en verschillende externe adviseurs zoals de landelijk netbeheerder Tennet en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT). Uit deze adviezen en beoordeling heeft de OD geconcludeerd dat er nog aanvullende informatie nodig is. In deze fase van het proces bevinden we ons nu.

De ontwerpbesluiten gaan ter inzage en naar PS

Als alle informatie straks is aangevuld en door de OD NZKG beoordeeld is gaan de stukken naar de provincie Noord-Holland voor akkoord door Provinciale Staten.

Provinciale Staten buigt zich eerst over het afwijken van het bestemmingsplan met een ontwerp Verklaring van Geen Bedenkingen (VVGB). Als Provinciale Staten besluit dat er van het bestemmingsplan mag worden afgeweken kunnen de concept-vergunningen (dit heet ook wel ontwerp-besluit) worden gemaakt. Deze concept-vergunningen met alle bijbehorende stukken worden gepubliceerd op de website van ODNZKG. Op deze ontwerp-besluiten kunt u reageren met een zienswijze. Dat betekent dat iedereen binnen de door de ODNZKG aangegeven periode er een schriftelijke reactie op kan geven, via e-mail of per brief.

Wanneer het ontwerpbesluit gepubliceerd is, organiseert de ODNZKG een informatieavond voor betrokkenen, waarin alle informatie ook mondeling wordt gedeeld en iedereen vragen kan stellen. Deze informatiebijeenkomst vindt plaats als de termijn van inzage nog loopt. De verwachting is dat dit in het najaar van 2023 plaatsvindt. Het projectteam van de coöperaties is daar dan ook aanwezig om vragen te beantwoorden.

Advies Commissie m.e.r.

Ongeveer in dezelfde periode als de ontwerp-besluiten ter inzage liggen, komt er nog een laatste advies, dat heel belangrijk is. Dit is het advies van de landelijke Commissie m.e.r. Deze commissie beoordeelt de plannen ook. De zienswijzen die binnenkomen en het advies van de commissie m.e.r. kunnen er voor zorgen dat er nog veranderingen worden aangebracht in het besluit. Soms gebeurt het wel eens dat er een nieuw ontwerpbesluit ter inzage wordt gelegd en deze stap in het proces dus wordt herhaald.

Definitieve Omgevingsvergunning

De OD NZKG verwerkt alle zienswijzen en adviezen van de commssie m.e.r. in een definitief besluit en legt dit voor aan Gedeputeerde Staten. Zij geven er een klap op en besluiten dan dat de omgevingsvergunningen wordt verleend. Deze definitieve vergunningen worden gepubliceerd. Wij verwachten dit besluit in het eerste kwartaal van 2024. De Provincie Noord-Holland en de Omgevingsdienst zijn nu klaar, hun werk zit erop.

Beroep bij de Raad van State

Is het nu helemaal rond? Nog niet helemaal. Nu volgt de periode waarop betrokkenen over het definitieve besluit in beroep kunnen gaan bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State. Dit moet wel binnen zes weken gebeuren na de publicatie van de vergunningen. Als er niemand tijdens deze beroepsperiode in beroep gaat, wordt de vergunning na zes weken onherroepelijk. Als er wel beroep wordt ingediend, moet de Raad van State een oordeel vellen. Afhankelijk van wat de Raad van State besluit, zou het kunnen dat een deel van bovenstaand proces overnieuw moet. Hoeveel tijd de Raad van State voor de eventuele beroepsprocedure nodig heeft, is onduidelijk.

 

Hoe op de hoogte blijven van de volgende stappen?

Het ontwerpbesluit wordt gepubliceerd op officiëlebekendmakingen.nl.  Het is mogelijk je te abonneren op opgegeven zoekwoorden, als bijvoorbeeld ‘IJplas’. Abonnees ontvangen automatisch bericht wanneer er publicaties verschijnen die aan de zoektermen voldoen. Wij, Amsterdam Wind, zullen dit nieuws ook hier op de site publiceren en een nieuwsbrief versturen.

Prangende vragen over het proces?

Het is mogelijk vragen rechtstreeks aan de Omgevingsdienst te stellen. Dit kan via het contactformulier op de site van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Vermeld hierbij het zaaknummer 11948828.

Prangende vragen aan het projectteam?

Tineke en Frank staan klaar om vragen te beantwoorden, via e-mail op tineke@amsterdam-wind.nl en frank@amsterdam-wind.nl.

Op de hoogte blijven van Amsterdam Wind? 

Dat kan via onze nieuwsbrief. Aanmelden kan hier.

 

 

 

Amsterdam Wind stuurt brief aan informateurs provinciebestuur Noord-Holland

Amsterdam Wind heeft een brief gestuurd aan de beide informateurs die bezig zijn de vorming van een nieuw bestuur in de provincie Noord-Holland te begeleiden. Ankie Broekers-Knol (op de foto), oud-staatssecretaris en oud-voorzitter van de Eerste Kamer, is hier sinds de verkiezingen mee bezig. Half april sloot Bernt Schneiders zich bij haar aan als co-informateur. Hij is oud-lid van Provinciale Staten en oud-burgemeester van Haarlem.

In de brief zetten Tineke de Vries, Frank Boon en Inge Verhoef uiteen wat zij de informateurs willen meegeven over de ontwikkeling van windenergieprojecten. De beide informateurs zitten aan tafel met BBB, GroenLinks, PvdA en VVD. Zij verwachten een college van Gedeputeerde Staten te kunnen vormen. Van deze vier partijen is niet iedereen even enthousiast voorstander van windenergie in de provincie.
Amsterdam Wind vindt de ontwikkeling van wind, ook op land, zeer essentieel voor de voortgang van de energietransitie. Met name in Amsterdam is meer lokaal opgewekte energie nodig, waar te veel vraag aan energie zorgt voor netcongestie. Tevens wijst Amsterdam Energie er in de brief op hoe belangrijk beleidscontinuïteit is voor de lopende projecten. Bij de lopende projecten gaat het ook om onderzoek dat gedaan wordt naar effecten van windturbines. ‟Geef daarom als Provincie de initiatiefnemers de gelegenheid om dit verder te onderzoeken per zoekgebied, zodat een afweging over hinder versus energieproductie op basis van de juiste feiten kan plaatsvinden. Partijen die op voorhand tegen windenergie zijn, kunnen wellicht door meer inzicht in de werkelijke effecten een beter beeld krijgen of windenergie op een bepaalde locatie mogelijk is.”

 

Lees de brief hier: Brief aan Informateur.

Provinciehuis Noord-Holland

Provincie besluit opnieuw: geen referendum over windmolens

Nota van Beantwoording gepubliceerd

 

Goed nieuws over de NRD, de Notitie Reikwijdte en Detailniveau die we in 2021 lieten opstellen ter voorbereiding op de milieureffectrapportage MER voor onze plannen.

In het kader van de MER worden er de komende weken onderzoeken gedaan door onderzoeksbureau Bosch & Van Rijn. Ter voorbereiding hierop schreven we een Notitie Reikwijdte en Detailniveau NRD waarin we beschreven welke onderzoeken we willen doen en op welke manier we deze gaan uitvoeren. Deze NRD hebben we ingediend bij de Gemeente Amsterdam en de Provincie Noord-Holland, die de NRD afgelopen winter ter inzage hebben gelegd. Iedereen kon daarop een reactie geven en een zogenoemde zienswijze indienen. Dit is ook gebeurd.

Commentaar op de zienswijzen

Deze reacties zijn gebundeld en voorzien van commentaar door medewerkers van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, in opdracht van de Provincie Noord-Holland. Deze tekst, de Nota van Beantwoording, is vandaag gepubliceerd. De Nota van Beantwoording is te vinden via deze link. In deze Nota van Beantwoording heeft de Omgevingsdienst ons op een aantal punten nadere instructies en advies gegeven, deze volgen wij op in de uitvoering van de onderzoeken en de MER. Wij hopen in september de eerste resultaten van de MER onderzoeken  te kunnen bespreken met o.a. de deelnemers aan het omgevingsberaad.

Voor vragen en opmerkingen zijn projectleiders Tineke de Vries en Frank Boon bereikbaar via de mail of telefoon. Eind augustus zijn zij ook weer elke donderdag te vinden op onze werkplek bij Cometa op de Kometensingel 152.