Hoe zijn we gekomen tot deze drie windmolen locaties?

Amsterdam Wind en NDSM Energie hebben een voorlopige keuze gemaakt voor drie windmolens van 200 meter. Deze variant heeft de voorkeur omdat er voor veel minder omwonenden geluidsoverlast verwacht wordt, én omdat deze opstelling veel méér duurzame windenergie oplevert dan vijf kleinere windmolens.

Drie windmolens van 200 meter

Door vele gesprekken en beraden met de buurtbewoners, de gebruikers van het gebied en de gemeenten zijn we tot deze keuze gekomen. Deze gesprekken waren niet altijd makkelijk en niet iedereen is het eens met onze plannen. De belangen en meningen van bewoners en gebruikers van het gebied verschillen. Sommigen willen helemaal geen windmolens in dit gebied, anderen spraken uit dat zij de ene opstelling meer acceptabel vonden dan de andere. Wij merkten dat de meeste mensen vooral vragen hebben over gezondheid en dan met name het aspect ‘geluid’, en hebben daarom onze keuze daarop toegespitst: zo min mogelijk mensen geluidhinder bezorgen.

Puzzel: Hoe zijn we tot deze locaties gekomen?

Het is een hele puzzel om de beste plekken voor windmolens te vinden. We hebben in dit gebied naast woningen en bedrijven te maken met hoogspanningslijnen, vaarwegen en vliegroutes voor de luchthaven. Na deze beperkingen bleven er 7 geschikte locaties over. Maar er zijn ook nog plannen voor nieuwe woningbouw op het CD-terrein en bij de buurgemeenten.

Een lijn van windmolens langs het IJ, bij het Keerkringpark tot aan scheepswerf Damen, is voor de gemeente minder voor de hand liggend omdat er dan minder nieuwbouw kan komen. Ook combineert een windmolen niet goed met de bedrijvigheid langs het IJ vanuit veiligheidsoogpunt.

Twee andere locaties rond de plas verdienen een lagere voorkeur dan de drie overgebleven plekken, omdat zij dichterbij bestaande woonwijken en woonarken liggen (Dwergplanetenbaan en Zij kanaal-H-weg); hoe verder we daarvan weg blijven hoe beter vinden wij.

Er bleven zo drie geschikte plekken over. Het is niet zo dat alle andere locaties onmogelijk zijn, maar zij hebben duidelijk meer nadelen dan de overgebleven drie locaties. Deze drie goede locaties onderzoeken we nu nog verder voordat we de vergunning aanvragen.

 

Geluid en gezondheid: hoe gaan we daarmee om?

Geluidshinder kan een probleem zijn waar sommige mensen echt last van ondervinden. We kunnen deze hinder beperken. Dat doen we door:

 

  1. De geluidsbelasting blijft voor alle woningen binnen de door de Wereldgezondheidsorganisatie geadviseerde 45 dB Lden norm. Dat is een strengere norm dan de oude 47 dB Lden norm die tot voor kort landelijk gold. 45dB op de gevel komt overeen met het geluid van een zoemende koelkast of airco. Dit is het geluidsniveau dat gemiddeld genomen maximaal op de gevel van de woningen valt. De meeste woningen in de buurt zullen veel minder geluid op de gevel gaan krijgen, omdat de meeste woningen verder weg liggen. Geluid neemt namelijk sterk af met de afstand. Doordat met gemiddelden is gerekend, kan het geluidsniveau op sommige momenten ook hoger zijn. Als er dan minder omgevingsgeluid is kunnen de windmolens beter hoorbaar zijn voor direct omwonenden.
  2. We kiezen voor hogere turbines omdat die veel meer stroom leveren (per windmolen 2,5 keer zoveel) en toch niet meer geluidshinder veroorzaken dan kleinere. Met drie grotere windmolens wekken we meer stroom op dan met 5 kleinere, en er is ook nog eens minder geluid, want er zijn in totaal minder geluidsbronnen.
  3. We beperken ons bovendien tot drie locaties voor windmolens. Hoe minder locaties, hoe minder mensen hinder kunnen ondervinden van de invloedsfeer van de windmolen. In de huidige omgeving van de Noorder IJplas zijn er 2.697 ernstig gehinderden door geluid van andere bronnen. Door de komst van 3 windmolens van 200 meter komen er 24 ernstig gehinderden bij. Wanneer wij 5 kleinere windmolens zouden bouwen, komen er 88 ernstig gehinderden bij.
  4. De omgevingsdienst denkt na over hoe erop toe te zien dat de turbines inderdaad niet meer geluid maken dan berekend is. Ook denken zij na over handhaving of een voorschrift voor laagfrequent geluid. Wanneer er toch klachten zijn kunnen omwonenden contact met Amsterdam Wind opnemen. We willen een goede buur zijn en zoeken naar oplossingen.

 

Slagschaduw

Slagschaduw kan ongeveer 10 tot 20 minuten per dag optreden, mits de zon schijnt en op de momenten dat de zon laag staat: in het voorjaar en najaar, in de ochtend of de avond. Het is dus niet zo dat slagschaduw de hele dag doorgaat; slagschaduw is kortdurend. Opgeteld gaat het om maximaal 6 uur per jaar. Omdat de aarde draait, is de schaduw van de molen kort op een woning aanwezig. Toch kan dit storend zijn en daarom kunnen we de windmolen stilzetten op de momenten dat er bewegende schaduw op de woonboten van Zij-Kanaal H-weg valt. Zo voorkomen we dat deze bewoners kortdurend met slagschaduw te maken krijgen. Deze woonboten liggen direct aan de plas, aan de overzijde staat dan een windmolen  waardoor de schaduw deze woonboten bereikt. Wij kunnen precies berekenen wanneer en hoe lang dat is en de turbine dan stilzetten. Voor woningen op andere plekken weten we nu nog niet zeker of er slagschaduw gaat optreden, omdat er bomen en andere gebouwen deze slagschaduw mogelijk tegenhouden. Maar dit zal niet meer zijn dan wat de vergunning voorschrijft, of dan de landelijke norm van opgeteld 6 uur per jaar (die nu overigens wordt herzien).

 

Coöperatief

Coöperaties hebben geen winstoogmerk. We werken eraan om stroom te leveren voor de buurt tegen kostprijs, dat is nu nog niet mogelijk. We willen energie leveren voor een faire prijs aan inwoners van Noord die dicht bij de plekken wonen waar de turbines gaan komen, zodat zij ten volle kunnen meedelen in de winst die een turbine oplevert, net als de investeerder. We bepalen samen dat de opbrengsten van de windmolens zoveel mogelijk in het projectgebied terecht komen zodat de buurt meeprofiteert. Als je dit goede initiatief wilt ondersteunen, kun je lid worden van één van de deelnemende energie coöperaties. Je kunt eenvoudig lid worden en daarna kun je investeren met een bedrag naar keuze. Daarover krijg je een jaarlijks rendement en na afloop krijg je je inleg terug.