Veelgestelde vragen

Over Amsterdam Wind

Wat is Amsterdam Wind?

Amsterdam Wind is een samenwerking van vier Amsterdamse energiecoöperaties om windmolens te realiseren voor en door Amsterdammers. In coöperatieve vorm. De energiecoöperaties gaan samenwerken om in Amsterdam een ontwikkelingspositie te verkrijgen voor windmolens en deze samen met zo veel mogelijk inwoners van Amsterdam te realiseren. De baten gaan terug naar iedereen die mee investeert. En naar de stad.

Wat doet Amsterdam Wind en waarom?

Amsterdam Wind werkt aan de realisatie van windmolens die draaien voor en door de inwoners van Amsterdam en die nieuwe duurzame projecten voor de stad opleveren. Dat doen we door een positie voor de inwoners van Amsterdam verwerven voor de ontwikkeling van windenergie in de gemeente.

Inwoners en bedrijven van Amsterdam kunnen via een van de energiecoöperatie eigenaar worden van de windmolens en meedelen in een deel van de winst. Een ander deel willen we inzetten voor duurzame sociale innovatie. De leden besluiten samen welke (duurzame) projecten in Amsterdam zij willen financieren.

Amsterdam Wind werkt aan zoveel mogelijk draagvlak voor de windmolens onder Amsterdammers. Door ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen, mee kan beslissen en mee kan profiteren, neemt het draagvlak toe.

Waar komen de windmolens?

We bouwen daar waar windmolens gewenst en haalbaar zijn. In de concept RES Amsterdam zijn 7 zoekgebieden benoemd waar windmolens kunnen komen. De meest kansrijke zoekgebieden zijn op dit moment de Noorder IJplas en de Amsterdamse Haven.

Hoe waait de politieke wind in Amsterdam en de Provincie?

De Amsterdamse coalitiepartijen zijn unaniem voorstander van windenergie en ook de gemeentelijke Windvisie van 2012 en de actualisatie hiervan in de concept RES Amsterdam (uit 2020) bieden veel ruimte aan windmolens.

Vanuit de Provincie Noord-Holland waait sinds de zomer van 2019 een nieuwe wind. In het coalitieakkoord “Duurzaam Doorpakken” wordt er ruimte geboden voor de bouw van windmolens in en rond Amsterdam.

Hoe krijgen Amsterdammers een positie?

De gemeente Amsterdam vindt het belangrijk dat bewoners en bedrijven participeren in windparken, door bijvoorbeeld duurzame stroom van eigen bodem te kopen of een (financieel) aandeel te hebben in windparken.

Bewoners en bedrijven die zelf het initiatief nemen om een windturbine of -park te realiseren, bijvoorbeeld in de vorm van een coöperatie, faciliteert de gemeente zoveel mogelijk. In de concept RES Amsterdam is daarom opgenomen dat Amsterdammers voor minimaal 50% eigenaar moeten worden van toekomstige windmolens.

Wanneer kunnen we de bouw van Amsterdamse windmolens verwachten?

Een intentieverklaring verkrijgen, vooronderzoek (MER) uitvoeren en een vergunningsaanvraag indienen, duurt minimaal 2 jaar. Dus als alles meezit, kunnen we op zijn vroegst over 2 jaar beginnen met bouwen. De planning van Windmolen – projecten is sterk afhankelijk van gemeenten en provincies, waardoor er vertraging kan ontstaan.

Hoe gaat Amsterdam Wind om met weerstand?

Wij zijn een groep mensen die zich op een positieve manier bezighoudt met het opwekken van schone energie. We vinden het belangrijk dat dit snel en goed gebeurt, met zo weinig mogelijk overlast bij omwonenden. Door de omwonenden zo vroeg mogelijk te betrekken en mee te laten profiteren van de windenergie, beperken we de weerstand. Iedereen kan meedoen, via een van de coöperaties, en investeren naar eigen draagkracht.

Nederland is dichtbevolkt en daarom zijn er altijd mensen zijn die op een windmolen uitkijken. Maar ook op kolencentrales, fabrieken, hoogspanningslijnen etc.

De vraag is: blijven we afhankelijk van vervuilende energie of kiezen we voor een schone toekomst voor onze kinderen en hoe doen we dat dan?

Als windmolens na bijvoorbeeld 30 jaar niet meer de beste oplossing blijken te zijn, kunnen we ze altijd weer afbreken. Ze hebben dan een tijd lang een bijdrage geleverd aan een schone wereld en het beperken van het nijpende klimaatprobleem. Daar maken we ook omwonenden van bewust.

Over meedoen

Hoe kan ik meedoen?

Je kunt je naam en mailadres achterlaten via ‘Ik wil Amsterdam Wind’.

Daarnaast kun je lid worden van een van de vier Amsterdamse energie coöperaties. Elke coöperatie heeft zijn eigen doelen en accenten. Op de pagina Over Ons zie je een kort voorstelrondje en links naar de diverse sites. Kies een energiecoöperatie die het beste bij je past.

Wanneer kan ik mee investeren?

Op zijn vroegst over 2 jaar. Als je je inschrijft op deze emaillijst, houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen.

Komt er een voorinschrijvingslijst?

Ja, je kunt als inwoner van Amsterdam voorrang krijgen. Om straks te kunnen investeren in de windmolens moet je lid worden van een van onze vier coöperaties.

Over windenergie

Hoeveel stroom wekt een windmolen op?

Gemiddeld wekt een windmolen van 2 MW stroom op voor ongeveer 1200 huishoudens. De grotere, modernere windmolens van 3 MW wekken stroom op voor 2000 huishoudens. Dit hangt af van de hoeveelheid wind, en dus van de plek waar de windmolen staat.

Hoeveel CO2 besparen windmolens?

Gemiddeld levert een windturbine 2 miljoen kWh (2 GWh) aan elektriciteit op. Per miljoen opgewekte kWh bespaart windenergie in Nederland 580 ton CO2 ten opzicht van bestaande energiecentrales. In vergelijking met de modernste hoogrendement gasgestookte centrales is de besparing iets lager, 370 ton CO2. Het CBS (2009) rekent met een besparing van 556 ton CO2 ten opzichte van fossiel opgewekte elektriciteit. De windturbines die nu geplaatst worden met een vermogen van 3 MW leveren gemiddeld 6,6 miljoen kWh op per jaar. Eén zo’n turbine levert dus een besparing van tussen de 2.400 en 3.800 ton CO2 op, afhankelijk van de energiecentrale waarmee het wordt vergeleken. Volgens cijfers van het CBS hebben de windturbines op land in 2009 in totaal gezorgd voor 2.138 kton vermeden emissie CO2.

Zijn windmolens schadelijk voor mijn gezondheid?

Er bestaat geen wetenschappelijk onderbouwd onderzoek dat aantoont dat mensen ziek worden van windmolens. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) concludeert dit na haar onderzoek. Uit regio’s waar veel windmolens staan worden geen signalen van een hoger aantal zieken geregistreerd. Geluid, en zeker het ervaren van geluid, kan echter wel tot irritatie leiden, zie ook de volgende vraag: Hoeveel geluid maakt een windmolen?

Bron: www.projectA15.nl

Hoeveel geluid maakt een windmolen

Het jaargemiddelde geluidniveau veroorzaakt door een windmolen of windpark mag maximaal 47 dB(A) bedragen. Voor de nachtperiode geldt een strengere norm van 41dB(A). Ter vergelijking: een gespreksniveau is 60 dB(A), een drukke verkeersweg op 100 meter afstand 80 dB(A)en een opstijgend vliegtuig op 200 meter hoogte 100 dB(A).

Uit onderzoek (Rijksuniversiteit Groningen, 2013) blijkt dat mensen die financieel voordeel hebben van de windmolen vrijwel geen geluidshinder rapporteren.

Bron: www.projecta15.nl

Kosten windmolens veel subsidie?

Op dit moment is de kostprijs van windenergie hoger dan de prijs die ervoor wordt betaald op de energiemarkt. De overheid stelt subsidie beschikbaar om dit verschil te overbruggen. Zonder deze subsidie is het niet mogelijk te investeren in windmolens of in andere vormen van duurzame energie. De kostprijs van 1kWh windstroom is ongeveer 9,6 cent. Grijze stroom (stroom uit fossiele brandstoffen) wordt voor ongeveer 6 cent op de markt gebracht. Een subsidie op basis van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) vult het verschil aan; voor een maximaal aantal kWh en een periode van maximaal 15 jaar.

Hierbij wordt vaak vergeten dat ook fossiele energie wordt gesubsidieerd. In 2010 ging er meer geld uit de schatkist naar fossiele brandstoffen dan naar duurzame energie: 5,8 miljard naar fossiel versus 1,5 miljard euro naar duurzaam. Zie ook Rapport Overheidsingrepen Energiemarkt.

Het leeuwendeel (4,6 van de 5,8 miljard) betreft belastingkortingen en -vrijstellingen voor grootverbruikers.

Bron: www.projecta15.nl

Zijn windmolens schadelijk voor vogels?

Uit onderzoek blijkt de vogelsterfte door windmolens mee te vallen. Het aantal vogelslachtoffers door verkeer ligt beduidend hoger. Zo heeft het Wereld Natuur Fonds geconcludeerd dat vogelsterfte door windmolens slechts 1 tot 2 procent is van het aantal dat door verkeer wordt getroffen.

Voor het verkrijgen van een vergunning van een windmolenpark wordt altijd onderzocht of vogels eventueel hinder ervan kunnen ondervinden. Bovendien heeft windenergie als voordeel dat er geen olie hoeft te worden vervoerd. In het verleden zijn er heel wat vogels gestorven door rampen met olietankers.

Bron: www.projecta15.nl

Wat kost de samenleving meer geld: duurzame energie of fossiele energie?

Een rapport van de Europese Commissie toont aan dat duurzame elektriciteit goedkoper is dan fossiel gestookte centrales als externe kosten als klimaatverandering worden meegerekend. Lees het artikel op EnergieOverheid.

Bron: EU Rapport Subsidies en kosten van EU energie uit 2014

Heb je nog vragen? Mail ons!