Waarom windmolens?

Windenergie is schoon en komt uit een bron die nooit opraakt. De CO2-uitstoot is 50 keer lager dan van die van ‘grijze’ stroom. Grote windmolens kunnen overlast geven voor omwonenden, maar er zijn manieren om dat tegen te gaan.

Windturbines wekken stroom op zonder de lucht te vervuilen, zonder het klimaat te belasten en zonder grondstoffen uit te putten. Wel komt er wat CO2 vrij bij het bouwen, onderhouden en afbreken van de turbine, maar na 3 tot 6 maanden draaien heeft een turbine die hoeveelheid CO2-uitstoot al bespaard.

Tijdens de hele levensduur van een windturbine, 20 jaar, produceert deze tot 80 keer zoveel energie als er nodig is om er één te bouwen.

Op wattisduurzaam.nl staat een mooi filmpje over de werking van windmolens.

Om onze klimaatdoelen te halen en om energie-onafhankelijker te worden, hebben het Rijk en de provincies afgesproken dat er in 2020 meer windmolens in Nederland moeten staan. Het gaat om 6.000 MW aan opgesteld vermogen. Een moderne windmolen heeft een vermogen van ongeveer 3-4 MW. Het aantal geplande windmolens is verdeeld over de provincies.

Zijn we er dan?
Nee. Met die windmolens, veel zonnepanelen en nog meer vormen van duurzame energie wekken we dan 14 procent van onze energie duurzaam op. Dan hebben we dus nog 86 procent te gaan.

We zijn ook voor wind op zee. Maar we vergeten wel een dat de Noordzee een uiterst gevoelig natuurgebied is. Er is bovendien ruimte nodig voor visserij en zeevaart.

Om klimaatdoelen te halen, en om toekomstige generaties een toekomst te geven, is er meer nodig dan alleen wind op zee.

De coöperaties die samen Amsterdam Wind vormen zetten zich ook – of vooral – in voor de opwek van stroom met zonnepanelen.

Ideaal is de combinatie van wind en zon. Op donkere dagen waait het juist vaak, en andersom is er op zonnige dagen vaak minder wind. Dat draagt bij aan de leveringszekerheid.

En om tot slot een idee te geven van de kracht van wind: één windmolen van 3 MW wekt evenveel stroom op als 25.000 zonnepanelen.

We kunnen nog veel meer daken volleggen met zonnepanelen, maar het aantal daken is begrensd. En het gaat langzaam. Niet alle daken zijn geschikt zijn en niet alle eigenaren werken mee. Bovendien zullen we met alleen zonne-energie niet kunnen voorzien in onze stroomvraag: de zon schijnt immers niet altijd. Wind en zon vullen elkaar aan.

Windmolens zijn een bewezen, efficiënte technologie om duurzame energie op te wekken. Zo voorkomen we veel CO2 uitstoot.

De productie van een windmolen is energetisch gezien in 3 tot 6 maanden terugverdiend en zorgt dus voor weinig CO2 uitstoot vergeleken met andere vormen van energieopwekking.  Het staal en de metalen kun je bovendien steeds beter recyclen. Het recyclen van de wieken is in ontwikkeling.

Windenergie gaat goed samen met zonne-energie, want als de zon schijnt is het vaak windstil en andersom. Windmolens leveren ook ‘s nachts en ‘s winters stroom.

Tot slot nemen windmolens weinig ruimte in ten opzichte van zonnevelden. Ook hun letterlijke voetafdruk is klein. Om de voet van de windmolen heen kan de natuur zijn gang gaan, dieren zijn er nauwelijks van onder de indruk en boeren kunnen rondom weer hun groentes telen.

Als het niet waait, is er geen stroom. Er is dus back- up nodig.

Windmolens maken geluid en produceren slagschaduw. Windmolens mogen daarom niet te dicht bij woningen.

Tenslotte kunnen windmolens vogels doden of ze (tijdelijk) verjagen. Het aantal gedode vogels valt in het niet bij het aantal slachtoffers als gevolg van het verkeer of huiskatten. Molens staan tegenwoordig niet meer in aanvliegroutes of fourageerplekken (plekken waar vogels eten) van vogels.

Waarom AmsterdamWind?

Amsterdam Wind is een samenwerking van vier Amsterdamse energiecoöperaties om windmolens te realiseren voor en door Amsterdammers. In coöperatieve vorm.

De concrete aanleiding was een plan voor windmolens langs de Noorder IJ-plas. Als de gemeente besluit om meer windmolens te bouwen in en rond Amsterdam. zijn wij graag bereid die coöperatief te helpen ontwikkelen

Dat doen we in samenspraak met zo veel mogelijk inwoners van Amsterdam. De baten gaan terug naar de directe omgeving van de molens en – in de vorm van rente – naar iedereen die mee investeert.

De Rijksoverheid heeft haar eigen rijksprojecten op zee en grotere windparken op land, zoals in Eemshaven en Drenthe. Daarnaast zijn extra windlocaties op het vaste land nodig om onze klimaatdoelen te halen.

In Nederland moeten de Regio’s in juni 2021 komen met hun plannen voor duurzame energie opwekking. Elke stad, regio, en dorp heeft zijn verantwoordelijkheid om daaraan bij te dragen. In Amsterdam leven veel mensen die samen veel energie gebruiken. We zullen die energie niet allemaal in het meer landelijke gebied of op zee kunnen opwekken. Daarvoor gebruiken we simpelweg teveel stroom.

De gemeente Amsterdam onderzocht waar er mogelijk molens kunnen komen. Ze wees zeven zoekgebieden aan.

De gemeente liet onderzoeken welke locaties er technisch en wettelijk geschikt zijn voor windmolens. Dat onderzoek richt zich op belemmeringen zoals hoogspanningslijnen en aanvliegroutes, maar ook naar woningen in de buurt. Er is berekend hoeveel geluid er op de gevels van woningen terecht kan komen. Als dat jaargemiddeld meer dan de wettelijke norm van 41 dB is, valt de locatie af.

Zo ontstaan er minimale afstanden tot woningen, in cirkels rondom de windmolen. Binnen de zoekgebieden kun je nog van alles schuiven om, in samenspraak met omwonenden, tot een optimaal ontwerp te komen.

Ja, maar het gaat nadrukkelijk wel om zoek-gebieden. De gemeente stelde nog niets vast. Ook binnen de zoekgebieden wees ze nog geen definitieve plekken voor de molens aan.

De gemeente zal met behulp van enquêtes, participatieavonden en breder onderzoek bepalen wat wel of geenwenselijke gebieden voor windmolens zijn. En wat de volgorde is voor eventuele ontwikkeling. Bij het vaststellen van de locatie kijkt de gemeente naar 4 aspecten:

  • de hoeveelheid opgewekte energie
  • het draagvlak
  • de effecten op landschap en natuur
  • de ruimte op het elektriciteitsnet.

Ja, de gemeente Amsterdam staat open voor inspraak over de zoekgebieden. Klik voor meer informatie.

In het voorjaar van 2021 stelt de Amsterdamse gemeenteraad de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 vast. Inspraak is mogelijk in de commissiebehandeling. Afhankelijk van het besluit kijkt de gemeente in welk gebied en onder welke voorwaarden ze met wie of welke partij wil samenwerken. Dat kan een commerciele partij zijn, of een coöperatieve partij, waarbij Amsterdammers zeggenschap houden en eigenaar worden.

Bij de gemeente Amsterdam, de afdeling woon- en leegomgeving.

Het tegengeluid is soms harder dan dat van de voorstanders. Je zou het daarom misschien niet zeggen, maar de meerderheid van de Amsterdammers staat positief staat tegenover windmolens:

De gemeente Amsterdam verkent de mogelijkheden. In de Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050 is de doelstelling opgenomen om 50 MW extra opgesteld vermogen windenergie te realiseren op het grondgebied van Amsterdam. Dit komt neer op 17 windturbines in de 3 MW-categorie of meer in de 2 MW-categorie.

Pondera deed een haalbaarheidsstudie naar windmolens in Amsterdam Noord. Daaruit zijn een aantal locaties in en om Amsterdam gekomen die wettelijk en technisch geschikt zijn. Nu volgt een landschappelijke en maatschappelijke analyse.

Als Nederland tekenden we  het Klimaatakkoord van Parijs. Vervolgen tekenden we in Nederland, met 75 deelnemende organisaties een nationaal Klimaatakkoord.

De Rijksoverheid vraagt aan iedere regio om een substantieel aandeel duurzame energie op te wekken op het eigen grondgebied, en geeft daarvoor de regie en de regios’. Die mogen zelf met een plan komen.

De gemeente Amsterdam is onderdeel van de energieregio Noord-Holland Zuid en zegde toe circa 17 nieuwe windmolens en zonnepanelen op de helft van alle geschikte daken in 2030. Zo kan de stad voorzien in 80% van de stroomvraag van Amsterdamse huishoudens. Dat ziet de gemeente als haar verantwoordelijkheid en als een noodzakelijke stap om in 2040 klimaatneutraal te zijn.

Door de aanvliegroutes voor de luchthaven Schiphol geldt een hoogtebeperking van 146 meter voor bijna alle windmolens in Amsterdam, en in ieder geval voor het zoekgebied Noorderijplas.

Nee, elke stad en elk dorp zal een bijdrage moeten leveren.

Bovendien zien de buurgemeenten ons al aankomen.

Wel is het zo dat De Regio Noord Holland Zuid een geringere opgave heeft dan minder druk bevolkte regio’s. Dat het bij ons al druk en vol is, daar is dus rekening mee gehouden

We zijn overigens niet de eerste of enige stad met windmolens. Er staan al windmolens in Nijmegen en Deventer. Ook in Utrecht wil de raad windmolens nabij de stad plaatsen.

Windmolens aan de Noorder IJ-plas