Tag Archief van: opstellingen

Raadsinformatiebrief wethouder Pels: “Windmolens vooralsnog haalbaar”

Wethouder Zita Pels concludeert in haar raadsinformatiebrief van 14 oktober 2022 vooralsnog dat windmolens in het projectgebied van Amsterdam Wind en NDSM Energie onder een aantal voorwaarden haalbaar zijn. Zij stuurde vorige week een brief naar de gemeenteraad van Amsterdam over de stand van zaken rond ons project Noorder IJplas en Cornelis Douwesterrein.

Wethouder Zita PelsWethouder Pels: “Voorlopige conclusie is dat windmolens onder aantal voorwaarden haalbaar zijn. Op basis van deze onderzoeken lijkt realisatie van windmolens in het zoekgebied onder voorwaarden haalbaar. De geluidseffecten blijven binnen de grenswaarden van 45 dBA Lden zoals geadviseerd zijn door de expertgroep gezondheid. Wel zijn er een aantal aandachtspunten waar nu nader naar gekeken wordt. Op veel plaatsen is er meer slagschaduw dan door de expertgroep gezondheid is geadviseerd (Een jaarmaximum van 17 dagen waarop een gevoelig object niet meer dan 20 minuten slagschaduw mag hebben). Dat kan gemitigeerd worden door de molens tijdelijk stil te zetten wanneer er langdurige slagschaduw van deze molen op woningen valt. Een ander aandachtspunt is de mogelijke hinder van laagfrequent / tonaal geluid. Door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de GGD Amsterdam wordt gewerkt aan technisch haalbare en handhaafbare kaders die opgenomen zullen worden in de vergunning. Tenslotte is de externe veiligheid een punt van aandacht. Dit is met name op Cornelis Douwesterrein-terrein het geval, omdat hier risicovolle installaties staan. Tot slot zullen windmolens, indien deze op het Cornelis Douwesterrein worden geplaatst, een belemmering vormen voor de hier in het kader van HavenStad geplande woninbouw. Dit vraagt in dat geval een scherpe keuze. De effecten op geplande woningbouwlocaties bij buurgemeenten zijn gering.

Participatie

In de brief schetst de wethouder het participatietraject dat wij hebben doorlopen met bewoners en andere betrokkenen. Ook beschrijft zij wat er nu gaat gebeuren met de keuze voor een voorkeursalternatief en de aanvraag van de omgevingsvergunning.
De wethouder benadrukt dat het project alleen tot een goed einde gebracht kan worden als de turbines geen onaanvaardbare risico’s opleveren voor de gezondheid, dan wel de natuur te veel belasten.  Ook zegt zij het jammer te vinden dat sommige deelnemers aan het omgevingsberaad hun medewerking aan het overleg hebben opgezegd.

Een concreet voorstel van Zita Pels betreft de informatievoorziening aan de volksvertegenwoordigers in Amsterdam en de omliggende gemeenten. Er zou wat haar betreft een informatieavond kunnen komen voor de gemeenteraad- en stadsdeelcommissieleden.

Lees hier de raadsinformatiebrief van wethouder Zita Pels.

 

Het artikel over de raadsinformatiebrief in Het Parool van 15 oktober.

Informatiemarkt 29 sept: onderzoeksresultaten windmolens

Wat beteken de plannen op de Noorder IJ-plas en CD voor jou?

Op donderdagavond 29 september is iedereen van harte welkom op de informatiemarkt in het Zonnehuis. Op deze markt kun je meer te weten komen over het lopende onderzoek naar de plaatsing van windturbines op de Noorder IJ-plas en Cornelis Douwesterrein. Je kunt bijvoorbeeld met VR-simulaties bekijken hoe de verschillende opstellingen eruit gaan zien. Of meer te weten komen over hoeveel geluid er kan ontstaan en met welke maatregelen dat kan worden beperkt. Er zijn experts aanwezig en vertegenwoordigers van de coöperaties en gemeente Amsterdam om met jou in gesprek te gaan.

Naast informeren willen we graag je mening horen over de mogelijke opstellingen. Via een dropbox en een muur met gebiedskaarten kunt je je mening geven over de verschillende opstellingen die we voor ogen hebben. En natuurlijk is er informatie over investeren in de windmolens.

 

Coöperatieve windmolens, Ónze windmolens

De deelnemende coöperaties willen dat de windenergie van, voor en door Amsterdammers is. De energie die we hier opwekken, willen we lokaal gebruiken. De opbrengsten willen we zoveel mogelijk lokaal inzetten. Omdat de coöperaties zelf zeggenschap hebben over de winst, kunnen we die steken in zaken die we belangrijk vinden zoals de buurt en de energietransitie. Word nu lid van een van de deelnemende coöperaties en maak dit duurzame en sociale project mede mogelijk!

 

Welke opstelling gaat het worden?

De besturen van de deelnemende coöperaties kiezen samen een voorlopig voorkeursalternatief dat het beste lijkt te passen. Een definitief besluit nemen zij nadat alle onderzoekgegevens en de meningen van de buurt en de belanghebbenden binnen zijn. Het is dus nog niet bekend wat het voorkeursalternatief gaat worden. Dat kan één van de opstellingsvarianten zijn, maar ook een combinatie van de alternatieven. Voorwaarde is dat de milieu-effecten aanvaardbaar zijn en dat de opstelling financieel haalbaar is. Als er een keuze is gemaakt, dienen we de vergunningaanvraag in.

 

Praktische informatie

Locatie: Het Zonnehuis , Zonneplein 30, 1033 EK Amsterdam

Aanvang: 19.00 uur, doorlopende markt tot 21:00 uur

Aanmelden: http://amsterdam-wind.nl/aanmelden

 

Nu alvast meer te weten komen?

  • We hebben een samenvatting gemaakt van de eerste resultaten van de MER onderzoeken.
  • Bekijk hier de verschillende opstellingen en bekijk de visualisaties.
  • Vanaf de zomer 2021 zijn omgevingsberaden geweest met mensen die in het projectgebied wonen of werken om vragen, zorgen en mogelijke effecten voor de leefomgeving te bespreken. Alle vragen en antwoorden zijn vastgelegd in documenten.
  • Het MER onderzoek: de samenvatting zal voor de informatieavond op de projectwebsite te vinden zijn. Het MER laat de effecten van de opstellingen op het milieu en de op de leefomgeving zien en vergelijkt die met de situatie zonder windmolens.
  • Hier kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief.
  • Gesprekje? In september zijn Frank Boon en Tineke de Vries elke donderdag te vinden op onze werkplek bij Cometa, Kometensingel 152 A, in Amsterdam.

Tot ziens op 29 september!