Tag Archief van: Gemeente Amsterdam

Lokaal eigendom en omgevingspakket – notitie voor Gemeente A’dam

Op 11 juli hebben de coöperaties een notitie gestuurd naar Burgemeester en Wethouders van Amsterdam over de financiële organisatie van het project Noorder IJplas. In de notitie Lokaal eigendom en  financiële participatie geven zij inzicht in hoe de coöperaties de windmolens gaan betalen – deels met geld van hun eigen leden. En wat zij met de opbrengsten gaan doen: die komen deels ten goede aan de omgeving.

Participaties, omgevingsfonds, deze begrippen zijn onderdeel geweest van de gesprekken tijdens de omgevingsberaden, informatieavonden en in gesprekken met bewoners en gebruikers van het Noorder IJplas gebied. Maar wat betekenen zij concreet? De notitie geeft duiding.

Hoe is de samenwerking georganiseerd?

In de Notitie zetten de coöperaties alles op een rij. Om te beginnen: wie zij zijn, wat Amsterdam Wind en Windontwikkeling Amsterdam Noord bv (WOAN) zijn. En hoe zij zich hebben georganiseerd. Om als coöperaties samen te werken met elkaar én afspraken te maken met anderen, is een gezamenlijke organisatie nodig. Hiervoor hebben zij Wind Ontwikkeling Amsterdam Noord bv (WOAN) opgericht. WOAN wordt geleid door de stuurgroep waarin elke coöperatie vertegenwoordigd is. Voor de uitvoering hebben de coöperaties een projectteam aangesteld.

Om te zorgen dat de coöperatieve windturbines ook echt coöperatief eigendom blijven, is in de statuten van WOAN vastgelegd dat de aandelen niet kunnen worden verkocht aan andere partijen dan coöperaties. Verder geldt dat als een van de coöperaties zich bijvoorbeeld uit het project moet terugtrekken, de anderen de aandelen kunnen overnemen. Wanneer een andere coöperatie zich wil aansluiten, kan dat slechts nadat de Gemeente Amsterdam dit ook heeft goedgekeurd. Een derde partij kan dus niet zomaar een belang in de windturbines nemen.

De leden van de coöperaties

Binnen de coöperaties is sprake van het principe dat elk lid één stem heeft en dat iedereen volgens dit principe kan meebeslissen over de koers van de coöperatie. Leden kunnen op enig moment ook financieel participeren in het project. Op dit moment gaat het om risicovolle participaties, het is namelijk nog niet zeker of het het project doorgaat. Als eenmaal duidelijk is dat de windturbines er echt gaan komen is het deelnemersrisico lager geworden. Dit is het moment waarop de windturbines besteld en gebouwd gaan worden en daardoor het meeste geld nodig is. Op dat moment kunnen leden van de coöperaties eigen geld inbrengen door te lenen aan een van de coöperaties. Bewoners die het dichtst bij wonen kunnen met een obligatie mee doen. Zij hoeven geen lid te worden van een van de coöperaties, maar dit kan natuurlijk wel.

De opbrengsten

De opbrengsten van de stroom worden gebruikt om de aangegane financiële verplichtingen van te betalen. Zoals rente op de banklening en natuurlijk ook de leningen van de leden en obligaties die omwonden hebben verstrekt. Een deel van de opbrengst van de windturbines komt daarnaast ten goede aan de omwonenden en de omgeving. Dit wordt ingezet in het gebied door bijvoorbeeld de aanwezige natuur en recreatie te versterken. Maar ook voor het beperken van overlast. Dit geldt vooral voor de bewoners van de Zijkanaal H-weg, voor hen worden de windmolens stilgezet zodat er geen slagschaduw ontstaat en worden desgewenst bomen en struiken geplant zodat de overlast vermindert. Hiernaast wordt er een omgevingsfonds opgericht. Jaarlijks wordt een deel van de opbrengst in het omgevingsfonds gestort, dat ten goede komt aan de buurt. Over de nadere uitwerking moeten nog besluiten vallen. Maar duidelijk is, dat het de bewoners zijn die het fonds beheren, niet de gemeente of de coöperaties.

Lees de notitie hier: Notitie Lokaal eigendom en Omgevingspakket.

Veel belangstelling voor informatieavond 29 september

Donderdagavond 29 september organiseerden Amsterdam Wind en NDSM Energie in het Zonnehuis in Amsterdam Noord een informatieavond voor bewoners van Amsterdam Noord, inwoners van de buurgemeenten en andere betrokkenen over de stand van zaken met de windenergieplannen. Het was de bedoeling de voorlopige resultaten te laten zien van de MER-onderzoeken en iedereen te informeren over de volgende stappen in het proces.

De organisatoren kijken terug op een goed bezochte avond, waarin tussen 19.00 en 21.00 uur meer dan honderd bezoekers werden verwelkomd. Tevoren was een demonstratie aangekondigd door bewoners van de Zijkanaal H-weg, ondersteund door Windalarm. De demonstranten stonden naast de trappen van het Zonnehuis om de bezoekers te laten weten dat zij tegen onze plannen zijn. Vele demonstranten kwamen later op de avond alsnog binnen een kijkje nemen.

De meeste bezoekers in het Zonnehuis waren bewoners, maar er waren ook politici aanwezig, zoals Statenlid Wil van Soest en enkele leden van de Stadsdeelcommissie in Noord. Ook wethouder Zita Pels was gekomen: zij nam lang de tijd om met de demonstranten buiten te spreken. Dat werd het patroon van de avond, ook voor de aanwezige journalisten: eerst buiten praten met de demonstranten, vervolgens binnen kijken en vragen en luisteren.

Vijf tafels
Er waren vijf thema-tafels met informatie neergezet: Geluid, slagschaduw en externe veiligheid; Natuur, landschap en recreatie; Besluitvorming; Coöperatieve windturbines; VR simulatie. Vooral de laatste informatiestand was enorm in trek: er vormde zich een wachtrij om met de Virtual Reality bril én een koptelefoon op de visualisaties te kunnen zien en het bijbehorende geluid te horen van de draaiende turbines, zowel met als zonder het omgevingsgeluid dat er nu al op de locatie te horen is.

De tafel over Geluid, slagschaduw en externe veiligheid werd het meest bezocht. Hier vertelde onderzoeker Steven Velthuijsen van Bureau Bosch & Van Rijn over de MER-onderzoeken en liet hij op grote luchtfoto’s de geluidscontouren zien van de turbines op de zeven verschillende locaties in de drie opstellingsalternatieven. De opstellingsalternatieven verschillen van elkaar in aantal en omvang van de turbines. Meer hierover lees je in het bericht over de de opstellingsalternatieven. Bosch & Van Rijn had van deze drie turbine-typen onderzocht hoe ver het geluid zou klinken en hoe ver de slagschaduw van de wieken bij een lage zonnestand zou reiken. Meer hierover is te vinden in de samenvatting van de voorlopige onderzoeksresultaten die wij gemaakt hebben.

Vragenformulier
De avond was niet alleen bedoeld om informatie te delen, maar ook om te horen wat iedereen van de drie opstellingsalternatieven vond en welke eventueel hun voorkeur had. Bezoekers konden met een vragenformulier hun mening laten weten over de alternatieven of locaties. Bijna veertig personen hadden de moeite genomen. Circa de helft van de reacties luidde dat men geen windturbines wenste, vanwege de zorg over geluid en slagschaduw. In de andere helft van de reacties gaven mensen aan welke opstellingsvariant zij meer of minder acceptabel vonden. Afwegingen die hierbij werden gemaakt zijn zo veel mogelijk elektriciteit opwekken, maar ook zo weinig mogelijk hinder voor de omgeving of het minste effect op de natuur en recreatie.

Wat gaat er nu gebeuren?
Binnenkort gaan de initiatiefnemers een voorstel doen voor een voorlopige voorkeursopstelling en deze bespreken met overheden. Vervolgens gaan wij andere betrokkenen over deze voorkeursvariant informeren. Wanneer het een combinatie wordt van een of meer alternatieven, moet deze nieuwe voorkeursopstelling opnieuw worden onderzocht. Als het één van de drie al onderzochte opstellingen is, dan hoeft dat niet. Na de laatste aanscherpingen op basis van gevoerde gesprekken, gaan wij een omgevingsvergunning aanvragen.

Binnenkort komen ook de onderzoeksresultaten waarvan de eerste resultaten zijn gedeeld tijdens de informatieavond beschikbaar. Deze zijn dan te vinden op deze website. De deelnemers van het omgevingsberaad, alle betrokken gemeenten, ondernemers en andere belanghebbenden brengen we hiervan op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief als je op de hoogte wilt blijven van deze en andere ontwikkelingen.

 

 

 

 

 

Hier is het vraag- en antwoorddocument van het tweede omgevingsberaad


Wij – Amsterdam Wind en NDSM Energie – organiseerden het tweede omgevingsberaad op maandag 20 september 2021. Net als tijdens de eerste avond verzamelden wij alle vragen van de deelnemers. Zowel over de onderwerpen die aan de orde kwamen in het plenaire gedeelte als de zaken die deelnemers aan de orde stelden bij de thematafels. Ook verzamelden we de vragen naderhand die via e-mail binnen kwamen.
In totaal kwamen we tot een lijst van 140 vragen, die we vervolgens allemaal hebben beantwoord. Voor sommige vragen riepen we de hulp in van de experts van Bureau Waardenburg en Bosch & Van Rijn.
Je vindt de PDF hier: Vraag en antwoord document omgevingsberaad 2.

 

Start inspraak op Notitie Reikwijdte Detailniveau (NRD)

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en informatieavond