Even geduld aub

We krijgen zo nu en dan de vraag binnen wat nu de status is van onze aanvraag voor windmolens rond de Noorder IJ-plas. In het kader van ‘geen nieuws is ook nieuws’ vinden we het belangrijk toch even iets te vermelden op onze website.

Aanvraag bij de provincie

Ten eerste is onze aanvraag geweigerd door de Provinciale Staten van Noord-Holland. De weigering is echter nog niet definitief. Wij hebben een zienswijze ingediend omdat wij het niet eens zijn met deze weigering. De weigering is namelijk niet goed onderbouwd. Wij hebben nog geen bericht ontvangen van de Provinciale Staten wanneer de behandeling van de weigering gaat plaatsvinden en de weigering dus ofwel definitief wordt, ofwel verworpen wordt. De Provincie zal eerst de zienswijzen beantwoorden en die publiceren. Het kan al met al nog enkele maanden duren.

Aanvraag bij de gemeente

Ook van de gemeente Amsterdam hebben wij nog geen nieuws over wanneer onze aanvraag voor één windturbine in behandeling genomen gaat worden.

Wij zullen iedereen weer bijpraten zodra er een update te geven is!

Zienswijze als reddingsboei voor windmolens Noorder IJ-plas

Amsterdam Wind dient een zienswijze in tegen het Ontwerpbesluit van Provinciale Staten (PS). In dit besluit staat het voornemen om de vergunning voor drie windmolens aan de Noorder IJ-plas te weigeren. De zienswijze weegt PS mee om te komen tot een definitief besluit over de vergunningverlening voor de drie windmolens later in dit jaar.

Frits Verhoef: “Het is nog geen gelopen race, wij zullen er als lokaal initiatief alles aan doen om een eerlijk besluit van PS te vragen. De coöperaties vinden het onverantwoord om niet verder te gaan met een goed doordacht en onderzocht project dat al zo lang gewenst is door de gemeente, gewenst in de RES en die is goedgekeurd door de provincie, en waar al zoveel geld en energie van burgers en bedrijven in is gaan zitten. Wij hebben een stevig onderbouwd plan gemaakt dat rekening houdt met de omwonenden en met de natuur. Daarom dienen we een zienswijze in tegen dit Ontwerp Weigeringsbesluit. Het klimaat, de energietransitie en burgerinitiatieven mogen niet de dupe van worden van zwalkend bestuur.

De zienswijze zullen de coöperaties binnen de periode van 21 februari tot 3 april indienen en publiceren op onze website.

Achtergrond weigering door Provinciale Staten

Op maandag 13 november stemden de Provinciale Staten tegen een Verklaring van geen Bedenkingen voor windpark Noorder IJ-plas. De plek voor dit windpark is sinds 2012 uitgekozen als zoekgebied en is onderdeel van de RES 1.0. Sinds 2020 werken de gemeente Amsterdam en de initiatiefnemers concreet aan de planvorming. De initiatiefnemers zijn een groep van burger coöperaties en lokale bedrijven. De coöperaties zijn zeer ontstemt over het besluit omdat het windpark niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de coöperaties al jaren werken aan een stevig onderbouwd plan. De zienswijze zal hier uitvoerig op ingaan.

Alternatieve route naar windenergie opgestart

De gemeente Amsterdam staat al jaren open voor meer windenergie binnen de gemeentegrenzen. Om ook deze route open te houden, heeft Amsterdam Wind een vergunning aangevraagd voor één van de drie windturbines bij de gemeente Amsterdam. De gemeente Amsterdam is bevoegd gezag voor windparken onder de 5 MW en kan dus besluiten nemen over de vergunning van maximaal één windturbine. De meest zuidelijke windturbine heeft de voorkeur. Of we ook daadwerkelijk gebruik maken van deze route, hangt af van het definitieve besluit van Provinciale Staten. Vooralsnog zetten de coöperaties vol in op de ontwikkeling van alle drie de windturbines.

Oproep

Vind jij dit besluit ook onterecht? Dien dan je zienswijze in.

Windmolens in Noorder IJ-plas: hoe nu verder na PS besluit?

In de Provinciale Statenvergadering van maandag 13 november heeft een meerderheid tegen de ontwerp Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) voor windpark Nijp gestemd. Alleen GroenLinks, PvdA, D66, Volt en ChristenUnie waren voor. Hier leggen we uit wat dit besluit voor de energiecoöperaties betekent.

Wat vinden de coöperaties van het negatieve besluit van PS?

De coöperaties zijn verbijsterd dat de concept Verklaring van geen bedenkingen is geweigerd, omdat het windpark niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de coöperaties al jaren werken aan een optimaal plan. “Drie jaar werk van betrokken burgers wordt zomaar van tafel geveegd.”, aldus projectleider Tineke de Vries.

“In de afgelopen drie jaar is onwaarschijnlijk veel werk verzet om tot een acceptabel plan te komen: de windturbines voldoen aan de grenswaarde van 45 dB Lden bij woningen, voor de slagschaduw op de 62 woonboten aan Zijkanaal H-weg is gekozen voor een near to zero benadering, de Omgevingsdienst heeft daarop voorgesteld om voor het gehele gebied maximaal 1 uur slagschaduw per jaar toe te staan op woningen, er is een ecologisch plan ontwikkeld en voor omwonenden die niets met coöperaties te maken willen wordt er een obligatie uitgegeven bovenop de participaties. Hiernaast zijn er met de gemeentes Amsterdam, Zaanstad en Oostzaan afspraken gemaakt over toekomstige woningbouw waarbij de turbines in de toekomst ook vaker uit zullen staan als de woningen er zijn. Dit alles is een product van een lang participatieproces met de buurt.”

Voorzitter van de Windvogel Laetitia Ouillet: “Natuurlijk brengt het bouwen van windmolens risico’s met zich mee, maar we willen dan wel graag dat een project op inhoudelijke gronden wordt afgewezen. We zien hier eigenlijk een nieuw soort politiek ontstaan, de redelijkheid is weg, de politiek is losgeslagen van de juridische en deskundigen basis, de betrouwbare overheid is hiermee foetsie. Dit besluit betekent heel veel voor de toekomst van coöperaties: we kunnen er niet van op aan dat de overheid rechtmatig handelt. We kunnen niet opnieuw zoveel tijd en geld in een project stoppen waarvan alle vlaggen op groen staan, maar waarvan de politiek simpelweg zegt: dit past hier niet.”

“Burgers hebben recht op een rechtvaardige procedure wanneer zij zich met hart en ziel inzetten voor een maatschappelijk en sociaal energie-project. Wat we heel erg jammer vinden is dat we een deel van onze kostbare tijd kwijt zijn geweest die we ook in andere zon- en windprojecten hadden kunnen steken. We zijn de uren kwijt die onze bestuurders in de avonden hebben vergaderd, de uren die het projectteam in de ontwikkeling heeft gestoken, de uren die vrijwilligers op de markten hebben gestaan: het is allemaal kostbare tijd voor de energietransitie. Als een windpark dan niet door mag gaan, dan willen we wel graag goede argumenten horen.”

Wat is er gebeurd? Een tijdlijn.

In 2020 wezen de gemeente en de provincie het gebied Noorder IJ-plas nogmaals aan (was al in 2012 gebeurd) als een van de officiële windenergie zoekgebieden voor de RES Noord-Holland zuid.

veranderde de Provincie ook de strenge Noord-Hollandse regels voor windmolens (Verordening mei 2022). Hierdoor werd op meerdere plekken in de Provincie mogelijk om plannen voor windenergie te maken; de coöperaties gingen aan de slag met de ontwikkeling van windpark Noorder IJ-plas.

Voor de onderbouwing van de vergunningaanvraag hebben de initiatiefnemers uitvoerig onderzoek laten doen naar allerlei milieueffecten zoals geluid, slagschaduw, natuur, veiligheid en ook naar de samenhang met andere ontwikkelingen zoals toekomstige woningbouw. Dit alles hebben initiatiefnemers in een omgevingsproces besproken met de buurt, de buurgemeenten en met de belanghebbenden. De Omgevingsdienst (OD) heeft al onze stukken gelezen, er vragen over gesteld en ze beoordeeld, en vervolgens bevestigd dat het een goede ruimtelijke ordening is. Oftewel: we voldoen aan de eisen en normen voor geluid, natuur, slagschaduw, veiligheid, wekken voldoende energie op en we houden rekening met de omgeving.

De energiecoöperaties Amsterdam Wind en NDSM Energie hebben op 31 maart 2023 de aanvraag van de vergunning ingediend bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Het plan waarvoor we de vergunning aanvragen heeft zo min mogelijk milieueffecten en een zo groot mogelijke bijdrage aan de doelstelling voor lokale opwek van duurzame elektriciteit met behulp van windenergie.

Een ontwerp Verklaring van geen bedenkingen (VVBG) is nodig om de aangevraagde afwijking van het bestemmingsplan voor een windpark aan de Noorder IJ-plas in Amsterdam mogelijk te maken. Lees hier hoe dit proces precies in elkaar zit.

De Verklaring van geen bedenkingen kan alleen worden geweigerd als de ruimtelijke ordening niet op orde is. Dat wil zeggen: of het project voldoet aan alle gestelde eisen en normen voor geluid, natuur, slagschaduw, veiligheid, benodigde energieopwekking en of het rekening houdt met de omgeving waarin het komt te staan.

Voordat Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten besluiten kunnen nemen, beoordelen deskundige medewerkers van de Omgevingsdienst de aanvraag voor de omgevingsvergunningen. De OD heeft in oktober 2023 positief geadviseerd om de VVGB af te geven. De Gedeputeerde Staten hebben dit positieve advies van de Omgevingsdienst overgenomen en zeggen daarmee aan Provinciale Staten: het windpark kan gebouwd worden want er is sprake van een goede ruimtelijke ordening.

… En toch stemde de meerderheid van PS op 13 november tegen de ontwerp VVGB.

Wat is de volgende stap?

Nu de ontwerp VVGB niet is afgegeven, is het aan Gedeputeerde Staten (GS) om te onderbouwen dat er inderdaad geen goede ruimtelijke ordening mogelijk is. Vervolgens wordt er door Provinciale Staten (PS) gestemd over een definitieve VVGB. Pas als er een definitieve weigering is, kunnen de coöperaties een volgende stap zetten.

Eerder heeft GS juist onderbouwd dat er geen strijdigheid is met ruimtelijke ordening voor het windpark, dus het wordt in onze ogen een lastige klus om te beargumenteren dat de ruimtelijke ordening niet goed zou zijn. Immers, de Omgevingsdienst heeft positief geadviseerd.

Wordt de VVGB definitief geweigerd, dan zijn er een aantal scenario’s voor de coöperaties die allemaal complex zijn. We onderzoeken nu de opties, en één daarvan is procederen want juridisch lijkt deze beslissing van PS niet goed onderbouwd. De beslissing of wij naar de rechter gaan hangt ervan  af of er een definitieve weigering gaat komen en wat de kosten en gevolgen zijn van een proces. We houden de leden en de belangstellenden uiteraard op de hoogte over onze vervolgstappen.

Waar ging het debat eigenlijk over?

Het debat in PS ging onder meer over zorgen over de gezondheid van omwonenden, het draagvlak voor het windpark bij buurgemeenten en de invloed van windmolens op de verkeersveiligheid.

De VVGB is om deze politieke redenen geweigerd, en niet op basis van strijdigheid met een goed ruimtelijke ordening. Hieronder lichten we toe hoe dat in elkaar zit.

Eén van de redenen om de VVGB te weigeren was dat er twijfels waren over de verkeersveiligheid. Rijkswaterstaat had een voorbarig en onvolledig advies ingediend bij de stukken. De initiatiefnemers stuurden hierop een brief waarin zij uitlegden dat er op 1 van de 9 ritten afleiding kan zijn door windmolens, maar dat de initiatiefnemers nog in gesprek met RWS waren over maatregelen om die afleiding juist tegen te gaan. Mitigerende maatregelen zijn gebruikelijk bij allerlei projecten langs de weg. Lees hier meer over deze gang van zaken.

Ook waren er diverse partijen (oa VVD, BBB, PvdD) die vonden dat er geen rekening gehouden werd met toekomstige woningbouw. Er zijn veel nieuwe woningen nodig in de regio en daar moet geen hinder komen van windmolens. Daarom zijn de initiatiefnemers in gesprek met de buurgemeenten en zijn er afspraken gemaakt dat ook voor nieuwbouw woningen mogelijke hinder van slagschaduw zal worden voorkomen. Ondanks deze afspraken hebben partijen vastgehouden aan hun argument dat er hinder kan ontstaan voor nieuwbouw, wat feitelijk niet klopt.

De zorgen voor omwonenden komen uit een goed hart en die begrijpen wij als initiatiefnemers ook. Het is voor sommige bewoners rondom de Noorder IJ-plas geen leuke ontwikkeling. Andere bewoners hebben er minder problemen mee, en uit de omliggende wijken zijn de bezwaren beperkt. Als initiatiefnemers hebben wij kunnen aantonen dat de windmolens niet meer dan 45 dB geluidhinder veroorzaken en dat we slagschaduw tot een minimum beperken. Daarmee is de gezondheid niet in gevaar. Toch blijven mensen ongerust of vinden windmolens niet mooi. Een goede ruimtelijke ordening is er wel, en we blijven binnen gestelde normen. Maar zorgen blijven er ook, dat is inherent aan alle veranderingen in de omgeving van mensen.

Gaan de coöperaties nu naar de rechter?

De coöperaties wegen dit besluit zorgvuldig af. Het is ons duidelijk dat het besluit van PS ontbreekt aan zorgvuldigheid, evenredigheid en een dragende motivering. Het is ons duidelijk dat PS niet alle betrokken belangen en rapporten evenveel heeft meegewogen in het besluit. Het is ons duidelijk dat het algemeen belang van de klimaattransitie en de opwek van duurzame energie niet voldoende zijn meegenomen. En dat de doelstellingen uit de RES Noord-Holland Zuid en de duurzaamheidsdoelstellingen van de provincie Noord-Holland nu in gevaar zijn.

Laetitia Ouillet: ‘’Dit VVGB besluit is de deur open zetten voor willekeur, de politiek baseert zich niet meer op onderbouwing en op juridische kaders. Als dit de nieuwe gang van zaken wordt, waarom zoeken we het dan nog zo zorgvuldig uit? Waarom zijn er MER -procedures in het leven geroepen? Juist om een zorgvuldige afweging te kunnen maken gebaseerd om milieu onderzoeken.”

De coöperaties geven PS eerst de tijd om een verstandig definitief besluit te nemen. Volgens de gemeente Amsterdam is dit een besluit dat juridisch niet zo genomen had mogen worden en legt zich hier niet bij neer. Het tij kan nog gekeerd worden.

Hoe zit het project in elkaar?

Het windproject Noorder IJ-plas is voor 50% van drie burgercoöperaties en voor 50% van de bedrijvencoöperatie NDSM Energie in Amsterdam Noord. De Windvogel is een van de drie burger coöperaties. De leden van de Windvogel hebben dus voor 16,7% geïnvesteerd in de ontwikkeling van windpark Noorder IJ-plas.

Het is niet zomaar een windpark dat de coöperaties voor ogen hebben. Ons doel is betaalbare energie voor mensen in Amsterdam Noord, Oostzaan en Zaanstad, met zorg voor de omgeving, met een fonds voor natuur en energiearmoede. De omgeving profiteert mee van coöperatieve windmolens. Lees hier hoe dat gaat Hoe profiteert de omgeving mee? – Amsterdam Wind (amsterdam-wind.nl).

Rijkswaterstaat advies niet volledig en voorbarig

In een brief aan de Statenleden van de provincie Noord-Holland maken de initiatiefnemers van windpark Noorder IJ-plas duidelijk dat Rijkswaterstaat haar advies heeft gebaseerd op een onvolledig concept deskundigen rapport. Initiatiefnemers en Rijkwaterstaat waren nog in gesprek over de inhoud van het rapport. Het rapport gaat over een inschatting van de verkeersveiligheid op het knooppunt Coenplein, na de komst van drie windturbines.

Op maandag 13 november stemmen de Provinciale Staten over windpark Noorder IJ-plas. Dit windpark is sinds 2012 uitgekozen als  zoekgebied voor windenergie. Sinds 2020 werken de gemeente Amsterdam en de initiatiefnemers concreet aan de planvorming. De initiatiefnemers zijn een groep van burger coöperaties en lokale bedrijven. Het besluit dat maandag voorligt, gaat over het afgegeven van een verklaring van geen bedenkingen (VVGB).

Eerder geen bezwaren

Rijkswaterstaat heeft eerder geen bezwaren gemaakt over deze locatie, maar wel over andere locaties, zie https://www.commissiemer.nl/docs/mer/p25/p2582/2582-046windvisie.pdf. Ook heeft Rijkswaterstaat niet gereageerd op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het onderzoek naar de milieueffecten van het windpark. Pas in maart 2023 is ons per brief gevraagd om een wegbeeldanalyse op te stellen voor windturbines 1 en 2 langs de A10. Deze staan op dusdanig ruime afstand van de rand van de snelweg (100m) dat RWS er geen vergunning voor hoeft af te geven.

De wegbeeldanalyse van het knooppunt (gemaakt door verkeersexpert Goudappel) toont aan dat er op 8 van de 9 aanrijroutes geen bijzonderheden zijn. Vanuit de richting Oostzaan is dit wel het geval. Betrokken experts zijn het er over eens dat de bestaande situatie richting Coenplein complex en eigenlijk niet veilig is door de aanwezige wisselbaan. Toevoegen van windturbines kan dan voor afleiding zorgen bij sommige automobilisten op deze aanrijroute. Rijkswaterstaat en Goudappel zijn het er ook over eens dat het effect van windturbines op de verkeersveiligheid minimaal is.

 

Verkeersveilige maatregelen mogelijk

Volgens verkeersexpert Goudappel is er een pakket met mitigerende maatregelen mogelijk, waardoor de windturbines kunnen worden gecombineerd met het knooppunt. Deze maatregelen zorgen ervoor de automobilist gefocust blijft op de weg, of kunnen de windturbines gedeeltelijk aan het blikveld onttrekken. De initiatiefnemers hebben voorgesteld aan Rijkswaterstaat om in gesprek te gaan over deze maatregelen, omdat het een reële optie is die vaak wordt toegepast in drukke verkeerssituaties. Waarom Rijkswaterstaat hierover nu niet in gesprek wil, maar eerst een onvolledig advies deelt met Provinciale Staten, is de initiatiefnemers een raadsel.

 

Gevolgen

Initiatiefnemers zijn verbijsterd door deze opstelling en vinden het zeer onterecht dat Rijkswaterstaat onvolledige adviezen in de besluitvorming brengt, daarmee verwarring zaait en bovendien niet oplossingsgericht te werk gaat. Als om deze reden de VVGB geweigerd zou worden, dan heeft dat gevolgen voor de klimaatdoelstellingen van de gemeente Amsterdam en de Provincie Noord Holland. Amsterdam haalt dan haar klimaatdoelstelling niet en buurgemeenten zullen dat moeten opvangen. Met deze starre opstelling blokkeert en vertraagt RWS de uitvoering van de energietransitie en de uitvoering van de RES doelen.

 

 

 

 

Kijk de commissievergadering van Provinciale Staten hier terug

Donderdag 19 oktober bespraken de provinciale commissies Leefomgeving en Ruimte gezamenlijk de vergunning voor de bouw van drie windmolens – die wij 31 maart indienden. Provinciale Staten moet een oordeel vormen over de ‘Verklaring van geen bedenkingen’ die Gedeputeerde Staten moeten afgeven; de extra ingelaste commissievergadering was bedoeld om de fracties de gelegenheid te geven hun oordeel inhoudelijk uit te diepen.
Nu de commissies het erover hebben gehad, volgt binnenkort de stemming, in de Provinciale Statenvergadering van 13 november.

Tevoren hadden zich 20 insprekers aangemeld, onder wie vijf voorstanders van het project. Elke inspreker kreeg slechts 2 minuten spreektijd, maar desondanks duurde het meer dan twee uur voordat de commissieleden zelf het woord konden nemen. De standpunten liepen uiteen. In aanloop naar de commissievergadering spraken we met bijna alle partijen over welke vragen en zorgen zij hebben. Tijdens de commissievergadering kwamen geen nieuwe punten aan de orde en de Gedeputeerden voorzagen alle vragen van een antwoord. We kijken daarom met vertrouwen uit naar de stemming van 13 november.

Kijk de commissievergadering hier terug.

Lees hier meer over de vergunningsverlening.

Lees hier de inspraakreactie van Wind Ontwikkeling Amsterdam Noord.

Op de foto, achterste rij: Martijn, voorzitter van bedrijvencoöperatie NDSM Energie, Frank van het projectteam, inspreker Jan; voorste rij: inspreker Paul, Tineke van het projectteam die zelf ook insprak, Saskia, directeur van Amsterdam Energie en Daphne van het communicatieteam.

 

 

Verkiezingen: Hoe denken de partijen over energie?

De verkiezingen voor de Tweede Kamer staan bijna voor de deur, op 22 november gaan we weer stemmen. Diverse politieke partijen hebben (concept) verkiezingsprogramma’s gepubliceerd. In de podcast Voetnoten van Energeia bespreken Sabine Sluijters en Laetitia Ouillet de verkiezingsprogramma’s van VVD, GL/PvdA, D66, CDA, SP, CU, PvdD, PVV, BBB en NSC, de nieuwe partij van Pieter Omtzigt.

Podcast van Energeia

Laetitia Ouillet (o.a. voorzitter van De Windvogel) bleek de programma’s van deze partijen al te hebben gelezen. Ze analyseert de meest opvallende standpunten over energie en de energietransitie.

Beluister de podcast op de site van Energeia hier: https://energeia.nl/tag/voetnoten. Of via Spotify via deze link: https://open.spotify.com/episode/5Z94bzdImiUtsA6mgbwX2c?si=o0pIBcizR3SrGu0ciIck4w

HIER

Intussen heeft organisatie HIER de verkiezingsprogramma’s onderworpen aan een check van hun standpunten over groene energie en bewonersinitiatieven. Lees HIER’s analyse via deze link.

 

Als er elders artikelen o.i.d. verschijnen over wat de verkiezingsprogramma’s zeggen over energievraagstukken, verschijnen de links op deze plek. Tips zijn altijd welkom. 

 

Hoe profiteert de omgeving mee?

Coöperaties zijn organisaties met een maatschappelijk doel, zij dienen hun leden, en hebben geen winstoogmerk. De coöperaties in Amsterdam Wind en NDSM Energie willen graag zoveel mogelijk duurzame energie opwekken waar we zelf de zeggenschap over hebben. We willen zelf de windmolens stil kunnen zetten als het nodig is, om een goede buur te zijn, en we willen de opbrengsten ten goede laten komen aan de buurt. Wat dan vaak wordt gezegd is bij ons echt het geval: we verdelen de lusten en de lasten zo goed mogelijk.

Coöperaties zijn volledig transparant over hun bedrijfsvoering, en bespreken alles met hun leden. Hoe coöperaties werken, wat het verdienmodel is, wat we doen met de opbrengsten lees je in deze notitie over Lokaal eigendom en financiële participatie. Iedereen kan lid worden van een van de coöperaties. Als je geld inlegt ontvang je daar een rendement over. Ook is er de mogelijkheid om zonder lidmaatschap geld in te leggen via obligaties.

Ons uitgangspunt is om zoveel mogelijk duurzame energie te produceren en zo weinig mogelijk hinder te veroorzaken. Daarbij is het zoeken naar de balans tussen het juiste type en grootte van de windmolens en het eventueel stilzetten of rustiger laten draaien in geval van hinder.

Dit geldt vooral voor de bewoners van de Zijkanaal H-weg, de weg die direct langs de plas loopt. Zij zijn degenen die hinder zouden kunnen ervaren. Voor hen worden de windmolens stilgezet zodat er geen slagschaduw ontstaat en worden desgewenst bomen en struiken geplant zodat de overlast vermindert. Hiernaast wordt er een omgevingsfonds opgericht. Jaarlijks wordt er minimaal 50 ct per opgewekte MWh in het omgevingsfonds gestort. Dat loopt op tot enkele tienduizenden euro’s per jaar.

Het omgevingsfonds komt ten goede aan de buurt. Over de nadere uitwerking moeten nog besluiten vallen want dat doen we samen met de bewoners zodra de vergunning rond is. Het zijn de bewoners zelf die het fonds gaan beheren, niet de gemeente of de coöperaties. Ook is het mogelijk om een financiële omwonendenregeling in het leven te roepen die de bewoners van Zij-kanaal H-weg tegemoet komt.

De lokale natuur rond de plas wordt versterkt. Hier hebben we goed over nagedacht en veel onderzoek naar gedaan. Bestaande soorten zijn niet in gevaar en er wordt zo aangeplant dat er nieuwe soorten kunnen bijkomen (de Amsterdamse doelsoorten). Je vindt alle informatie in de uitgangspuntennotitie Landschap, natuur en recreatie.

We maken ook plannen tegen energiearmoede in Amsterdam Noord. De windmolens leveren straks stroom en als we die verkopen dan levert dat geld op. Maar we onderzoeken ook of we die stroom direct kunnen leveren aan omwonenden tegen een lagere prijs dan normale tarieven. Om dit juridisch, technisch en financieel mogelijk te maken werken coöperaties hieraan in groter verband samen in het Local4local project, en Amsterdam Wind en NDSM Energie volgen dit op de voet. Het idee is dat mensen ook gestimuleerd worden om minder energie te gebruiken en te gebruiken op momenten dat er veel wind is.

Als energiearmoede aanpak niet via de stroom kan, onderzoeken we hoe een deel van de ‘opbrengsten’ van het windpark gebruikt kunnen worden voor mensen die moeite hebben om hun energierekening te betalen. Er zijn hiervoor verschillende mogelijkheden denkbaar; het isoleren van woningen, of ondersteunen bij andere problemen waar deze groep bewoners mee te maken hebben. Wij willen hierbij zo goed mogelijk aansluiten bij de aanpak energiearmoede van de gemeente Amsterdam en zijn daarvoor in gesprek met diverse organisaties. Hierbij onderzoeken we ook of het mogelijk is om hierbij voorrang te geven aan mensen en/of organisaties die dichterbij het windpark wonen.

MER en Ruimtelijke Onderbouwing gepubliceerd

Met een update: er zijn stukken beschikbaar op de site van de provincie. Graag informeren we u dat het milieueffectrapport (MER) voor de windmolens bij de Noorder IJplas met alle bijlagen is gepubliceerd op onze website en kan worden ingezien.

Samengevat: Het project bevindt zich in de fase waarin het eerste deel van de vergunning is aangevraagd. Het concept milieueffectrapport (MER) en de Ruimtelijke Onderbouwing dat we hiervoor hebben laten opstellen zijn door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) op verzoek van de Provincie Noord-Holland beoordeeld. Het advies van de Omgevingsdienst met alle bijbehorende stukken is deze week opgestuurd naar de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Het wordt daarna ook aan Provinciale Staten gestuurd. Dat betekent concreet dat Provinciale Staten dit najaar ook een oordeel kunnen gaan vormen over het MER en de Ruimtelijke Onderbouwing. Informatie over de besluitvorming en de openbaarmaking van de stukken kunt u vinden op deze informatiepagina van de Omgevingsdienst NZKG.

Wat betekent dit voor ons en voor u?

Zolang de Omgevingsdienst deze documenten nog niet had doorgezet aan de Provincie Noord-Holland voor besluitvorming, konden wij ze nog niet openbaar maken. Ook nu kunnen er nog steeds punten wijzigen, toch bieden we u graag de mogelijkheid om de conceptversies van het MER en de Ruimtelijke Onderbouwing te bekijken. Ze zijn op verschillende plekken te downloaden. Het meest complete pakket inclusief de bijbehorende aanbiedingsbrieven is hier te vinden op de site van de Provincie Noord-Holland, inclusief het complete MER.  De inhoudelijke stukken zijn tevens te downloaden via de links op onze projectpagina Noorder IJplas. U vindt ze linksboven op de pagina. Directe links: Ruimtelijke onderbouwing NIJP, en de Uitgangspuntennotitie Landschap natuur en recreatie. De Natuurtoets windturbines Noorder IJplas is hier te vinden. Het MER kunt u ook hier downloaden, via We Transfer. Deze link verloopt op 28 september.

Het MER is nogal een boekwerk geworden. Daarom hebben we ook een korte samenvatting gemaakt, met de belangrijkste punten. Deze is hier te vinden: Publiekssamenvatting MER Noorder IJplas en hiernaast op de projectpagina. Het MER zelf begint overigens ook met een samenvatting van de inhoud.

Wat ontbreekt er nog?

De Omgevingsdienst en de provincie hebben nog niet met ons gedeeld aan welke normen (geluid, slagschaduw) we moeten voldoen.

Het MER heeft als doel om de maximale en minimale gevolgen van verschillende soorten en opstellingen van windturbines in beeld te brengen. Dit is gedaan voor verschillende onderdelen waaronder geluid en slagschaduw. Wat de daadwerkelijke maximale gevolgen voor bijvoorbeeld geluid en slagschaduw straks kunnen zijn, wordt bepaald door de normstelling. Wat in de normstelling wordt opgenomen is waar we ons aan moeten houden.

De normstelling komt voor iedereen tegelijk beschikbaar wanneer de stukken aan de Provinciale Staten wordt gestuurd. Dit is naar verwachting in oktober.

Hoe verloopt het proces nu verder?

Het MER, de Ruimtelijke Onderbouwing en de normstelling komen in oktober eerst op de agenda van de commissie Ruimte, Wonen en Klimaat van Provinciale Staten. Tijdens die vergadering kan iedereen die dat wil een mondelinge inspraakreactie geven. Het is ook mogelijk om schriftelijk te reageren. In november komt het advies aan Gedeputeerde Staten op de agenda van de Statenvergadering.

In november dienen wij het tweede deel van onze vergunningsaanvraag in. Vervolgens wordt deze aanvraag zoals dat heet ‘ter inzage gelegd’. Gedurende zes weken kan iedereen op de stukken reageren en een reactie insturen, een zogenoemde zienswijze. Er wordt dan ook een informatiebijeenkomst gehouden, georganiseerd door de Omgevingdienst. Hierover houden we u natuurlijk op de hoogte.

Voor een goed begrip wijzen wij erop dat de nu vrijgegeven MER en Ruimtelijke Onderbouwing nog niet de definitieve tekst kunnen bevatten. Er kunnen nog wijzigingen worden aangebracht, op basis van vragen van Provinciale Statenleden, beoordeling van de Commissie m.e.r. of naar aanleiding van de binnengekomen reacties.

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, hoort u weer van ons.

Met coöperatieve groet, namens het projectteam van Wind Ontwikkeling Amsterdam Noord,

Frank Boon
Tineke de Vries

 

Draagvlak voor windmolens onder Amsterdammers neemt licht toe

Het draagvlak voor windenergie neemt licht toe: uit Amsterdams onderzoek blijkt dat meer dan de helft (57%) van respondenten positief is over de plaatsing van extra windmolens in Amsterdam. In 2022 ging dit nog om 52%. Onder jongeren bestaat er meer draagvlak voor extra windmolens dan onder ouderen.

Om de houding van Amsterdammers ten opzichte van de energietransitie te meten, doet de gemeente regelmatig onderzoek onder haar inwoners. Ook in dit voorjaar van 2023 is er een draagvlakmeting gedaan middels enquêtes onder 1660 Amsterdammers, in navolging van eerdere metingen in 2019, 2020 en in 2022.

Respondenten die het eens zijn met de plaatsing van extra windmolens geven aan dat ze het begrijpelijk vinden dat ook in Amsterdam windmolens geplaatst moeten worden aangezien we als stad energie nodig hebben. Er wordt vaak genoemd dat het onontkoombaar is als we de omslag willen maken naar groene energie. Wel wil een klein deel van deze respondenten voorwaarden verbinden aan de plaatsing van windmolens.

Tegenstanders geven vooral aan dat windmolens niet in dichtbevolkte gebieden zoals Amsterdam geplaatst moeten worden. Men noemt daarbij als argumenten geluids- en gezondheidsklachten en horizonvervuiling. Ook wordt de schade die aan de natuur (vogels) wordt toegebracht genoemd.

Ook het draagvlak voor de overstap naar duurzame energie in het algemeen neemt toe; in 2023 vindt 88% van de respondenten de overstap een goede zaak. In 2022 ging dit nog om 85% en in 2020 om 78%.

Lees hier het volledige draagvlakonderzoek. Het onderzoek werd uitgevoerd door O & S, het onderzoeksbureau van de Gemeente Amsterdam

Update van: De vergunningsaanvraag ligt bij de OD: hoe verloopt het proces?

We geven graag een update op onderstaand bericht.

Waarom duurt het zo lang dat de MER en de overige documenten openbaar worden? Het zit zo: de beoordeling van alle stukken door de Omgevingsdienst ODNZKG is een tijdrovend proces – het is belangrijk dat alle informatie goed wordt beoordeeld, voordat er een besluit kan worden opgesteld. De afgelopen weken hebben we samen met ODNKG gewerkt aan verduidelijkingen en aanvullingen van informatie.

Een voorbeeld is de informatie-uitwisseling over de milieueffecten van verschillende type windturbines. Omdat wij pas een windmolen kunnen gaan aanschaffen als er een onherroepelijk vergunning is, is nu nog niet bekend welk type dat precies zal zijn. Er zijn wel 12 verschillende type windmolens op de markt, met ieder eigen specificaties en geluidsemissies. Een ander voorbeeld is informatie uitwisseling over het berekenen van de stikstofdepositie in de aanlegfase. Kortom: we moesten nog enkele vragen beantwoorden.

De afspraak met de Omgevingsdienst luidt dat het ontwerpbesluit en alle de stukken (met de meest recente informatie) pas openbaar worden op het moment dat de OD ze naar de provincie Noord-Holland stuurt. Zodra we deze stukken openbaar kúnnen maken, gaan we dat natuurlijk onmiddellijk doen. Dit kan echter nog even duren en in de vakantieperiode gebeurt het in elk geval niet. 

Er is nog een voorbehoud:  na de behandeling in Provinciale Staten kunnen er in nog wijzigingen komen. Dus het is altijd goed om voor de laatste versies de officiële publicatiekanalen van de Omgevingsdienst te volgen. De OD heeft een pagina op de website geopend over ons project. Deze is hier te vinden

De energiecoöperaties Amsterdam Wind en NDSM Energie hebben op 31 maart 2023 de aanvraag van de vergunning ingediend bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG – zie ook het kaartje hierboven). Wat gebeurt er nu? Welke stappen doorloopt de aanvraag? Hoe lang duurt dit proces? Welke instanties zijn of raken erbij betrokken? Wat zijn de inspraak mogelijkheden voor bewoners?

Dit proces bestaat uit vele stappen, het kan geruime tijd in beslag nemen. We leggen in dit artikel uit welke stappen er worden gezet, wie het besluit neemt en op welk moment er gelegenheid is op te reageren op de vergunningsaanvraag.

De aanvraag is ingediend

De initiatiefnemers voor de drie windturbines zijn NDSM Energie en de coöperaties in Amsterdam Wind. Op 31 maart 2023 hebben zij de aanvraag van de vergunning met een ruimtelijke onderbouwing bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) ingediend, samen met de Milieueffectrapportage (MER) en overige relevante documenten. De aanvraag is ingediend voor deze 3 windturbines bij de Noorder IJplas in Amsterdam.

Wat hebben we nodig?

Voor het plaatsen van windturbines, zijn er omgevingsvergunningen nodig, voor;

  • Afwijken van het bestemmingsplan
  • Milieu
  • Bouw

De Omgevingsdienst beoordeelt de vergunningsaanvraag

Voordat Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten besluiten kunnen nemen, beoordelen deskundige medewerkers van de Omgevingsdienst de aanvraag voor de omgevingsvergunningen. De OD NZKG voert deze taak uit voor de Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland. De OD NZKG is één van de 29 omgevingsdiensten in Nederland. Deze 29 omgevingsdiensten ondersteunen en adviseren inwoners en bedrijven op het gebied van milieuvergunningen. Daarnaast zijn omgevingsdiensten gespecialiseerd in milieutoezicht en -handhaving op het gebied van veiligheid, lucht, geluid, energie, afval en bodem.

Hier zijn we nu! De Omgevingsdienst vraagt advies

De Omgevingsdienst beoordeelt de aanvraag en alle bijbehorende stukken. Daarbij vraagt de OD NZKG advies aan de gemeenten Amsterdam, Zaanstad en Oostzaan en verschillende externe adviseurs zoals de landelijk netbeheerder Tennet en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT). Uit deze adviezen en beoordeling heeft de OD geconcludeerd dat er nog aanvullende informatie nodig is. In deze fase van het proces bevinden we ons nu.

De ontwerpbesluiten gaan ter inzage en naar PS

Als alle informatie straks is aangevuld en door de OD NZKG beoordeeld is gaan de stukken naar de provincie Noord-Holland voor akkoord door Provinciale Staten.

Provinciale Staten buigt zich eerst over het afwijken van het bestemmingsplan met een ontwerp Verklaring van Geen Bedenkingen (VVGB). Als Provinciale Staten besluit dat er van het bestemmingsplan mag worden afgeweken kunnen de concept-vergunningen (dit heet ook wel ontwerp-besluit) worden gemaakt. Deze concept-vergunningen met alle bijbehorende stukken worden gepubliceerd op de website van ODNZKG. Op deze ontwerp-besluiten kunt u reageren met een zienswijze. Dat betekent dat iedereen binnen de door de ODNZKG aangegeven periode er een schriftelijke reactie op kan geven, via e-mail of per brief.

Wanneer het ontwerpbesluit gepubliceerd is, organiseert de ODNZKG een informatieavond voor betrokkenen, waarin alle informatie ook mondeling wordt gedeeld en iedereen vragen kan stellen. Deze informatiebijeenkomst vindt plaats als de termijn van inzage nog loopt. De verwachting is dat dit in het najaar van 2023 plaatsvindt. Het projectteam van de coöperaties is daar dan ook aanwezig om vragen te beantwoorden.

Advies Commissie m.e.r.

Ongeveer in dezelfde periode als de ontwerp-besluiten ter inzage liggen, komt er nog een laatste advies, dat heel belangrijk is. Dit is het advies van de landelijke Commissie m.e.r. Deze commissie beoordeelt de plannen ook. De zienswijzen die binnenkomen en het advies van de commissie m.e.r. kunnen er voor zorgen dat er nog veranderingen worden aangebracht in het besluit. Soms gebeurt het wel eens dat er een nieuw ontwerpbesluit ter inzage wordt gelegd en deze stap in het proces dus wordt herhaald.

Definitieve Omgevingsvergunning

De OD NZKG verwerkt alle zienswijzen en adviezen van de commssie m.e.r. in een definitief besluit en legt dit voor aan Gedeputeerde Staten. Zij geven er een klap op en besluiten dan dat de omgevingsvergunningen wordt verleend. Deze definitieve vergunningen worden gepubliceerd. Wij verwachten dit besluit in het eerste kwartaal van 2024. De Provincie Noord-Holland en de Omgevingsdienst zijn nu klaar, hun werk zit erop.

Beroep bij de Raad van State

Is het nu helemaal rond? Nog niet helemaal. Nu volgt de periode waarop betrokkenen over het definitieve besluit in beroep kunnen gaan bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State. Dit moet wel binnen zes weken gebeuren na de publicatie van de vergunningen. Als er niemand tijdens deze beroepsperiode in beroep gaat, wordt de vergunning na zes weken onherroepelijk. Als er wel beroep wordt ingediend, moet de Raad van State een oordeel vellen. Afhankelijk van wat de Raad van State besluit, zou het kunnen dat een deel van bovenstaand proces overnieuw moet. Hoeveel tijd de Raad van State voor de eventuele beroepsprocedure nodig heeft, is onduidelijk.

 

Hoe op de hoogte blijven van de volgende stappen?

Het ontwerpbesluit wordt gepubliceerd op officiëlebekendmakingen.nl.  Het is mogelijk je te abonneren op opgegeven zoekwoorden, als bijvoorbeeld ‘IJplas’. Abonnees ontvangen automatisch bericht wanneer er publicaties verschijnen die aan de zoektermen voldoen. Wij, Amsterdam Wind, zullen dit nieuws ook hier op de site publiceren en een nieuwsbrief versturen.

Prangende vragen over het proces?

Het is mogelijk vragen rechtstreeks aan de Omgevingsdienst te stellen. Dit kan via het contactformulier op de site van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Vermeld hierbij het zaaknummer 11948828.

Prangende vragen aan het projectteam?

Tineke en Frank staan klaar om vragen te beantwoorden, via e-mail op tineke@amsterdam-wind.nl en frank@amsterdam-wind.nl.

Op de hoogte blijven van Amsterdam Wind? 

Dat kan via onze nieuwsbrief. Aanmelden kan hier.