Tag Archief van: informatiemarkt

Informatieavond: 30 januari 2023 in het Zonnehuis

Graag nodigen we geïnteresseerden uit voor de informatiemarkt over windmolens rond de Noorder IJplas op 30 januari 2023 in het Zonnehuis. Het is een vrij programma, wat betekent dat bezoekers zelf kiezen hoe laat ze willen komen (tussen 19 en 21 uur), hoelang ze blijven en welke onderwerpen of onderdelen belangrijk zijn.

Eind november 2022 hebben we een voorstel gedaan voor een voorlopig voorkeursalternatief. Dat bestaat uit 3 windmolens van maximaal 200 meter hoog. Op de informatieavond lichten we aan de hand van verschillende thema’s graag de keuze voor dit voorstel toe. Met behulp van een simulatie kunnen bezoekers zien hoe het windpark er uit komt te zien vanuit verschillende zichtpunten in het gebied. Dit gebeurt met behulp van o.a. een virtual reality-bril.

Er zal ook een tafel zijn over hoe windturbines in het landschap passen en hoe het park zich kan ontwikkelen. Aan de hand van eerste schetsen van de gemeente kunnen bezoekers ideeën hierover inbrengen. Ook willen we graag het gesprek voortzetten over hoe omwonenden kunnen meedelen in de opbrengst en het afnemen van stroom voor een eerlijke prijs.

Praktische informatie:

  • Datum: 30 januari 2023
  • Tijd: 19.00 tot 21:00
  • Locatie: het Zonnehuis (Zonneplein 30, 1033 EK Amsterdam)
  • Toegang is vrij

Aanmelden kan voor de informatieavond kan niet meer. Wil je op de hoogte blijven, schrijf je dan hier in voor de nieuwsbrief.

Alle deelonderzoeken MER gepubliceerd: Geluid en gezondheid, Slagschaduw, Externe veiligheid, Landschap en Natuur en ecologie

Afgelopen zomer deden zowel onderzoeksbureau Bosch & Van Rijn als Bureau Waardenburg (voor het natuuronderzoek) onderzoek in het kader van de milieueffectrapportage voor onze plannen voor windenergie in het Noorder IJplasgebied en het Cornelis Douwesterrein. Op basis van de voorlopige resultaten maakten wij al eerder een samenvatting van de hoofdstukken over Geluid en Slagschaduw. Op 28 september presenteerden wij de resultaten tijdens het vierde omgevingsberaad – en de volgende dag ook tijdens de informatieavond.

Hierbij publiceren we de concept versies van de vijf deelonderzoeken, dat wil zeggen inclusief de onderzoeksmethode en alle cijfers. Deze onderwerpen zijn:

De deelonderzoeken voor de milieueffectrapportage van windpark Noorder IJ-plas en CD-terrein zijn als PDF te downloaden.

De bovenstaande deelonderzoeken vormen een belangrijk deel van de MER en brengen de milieueffecten van drie alternatieven in beeld. De volledige tekst van de MER bevat naast deze deelonderzoeken, de inleiding en de conclusie ook de resultaten van ‘kleinere’ onderzoeken, bijvoorbeeld naar energieopbrengst en archeologie.

Wanneer een keuze is gemaakt voor een voorkeursalternatief en deze afwijkt van een van de drie alternatieven, worden de bovenstaande onderzoeken nog één keer opnieuw gedaan specifiek voor het voorkeursalternatief. De laatste inzichten worden vervolgens verwerkt in de MER waarna deze wordt afgerond. De definitieve MER verschijnt ook weer op onze website.

Veel belangstelling voor informatieavond 29 september

Donderdagavond 29 september organiseerden Amsterdam Wind en NDSM Energie in het Zonnehuis in Amsterdam Noord een informatieavond voor bewoners van Amsterdam Noord, inwoners van de buurgemeenten en andere betrokkenen over de stand van zaken met de windenergieplannen. Het was de bedoeling de voorlopige resultaten te laten zien van de MER-onderzoeken en iedereen te informeren over de volgende stappen in het proces.

De organisatoren kijken terug op een goed bezochte avond, waarin tussen 19.00 en 21.00 uur meer dan honderd bezoekers werden verwelkomd. Tevoren was een demonstratie aangekondigd door bewoners van de Zijkanaal H-weg, ondersteund door Windalarm. De demonstranten stonden naast de trappen van het Zonnehuis om de bezoekers te laten weten dat zij tegen onze plannen zijn. Vele demonstranten kwamen later op de avond alsnog binnen een kijkje nemen.

De meeste bezoekers in het Zonnehuis waren bewoners, maar er waren ook politici aanwezig, zoals Statenlid Wil van Soest en enkele leden van de Stadsdeelcommissie in Noord. Ook wethouder Zita Pels was gekomen: zij nam lang de tijd om met de demonstranten buiten te spreken. Dat werd het patroon van de avond, ook voor de aanwezige journalisten: eerst buiten praten met de demonstranten, vervolgens binnen kijken en vragen en luisteren.

Vijf tafels
Er waren vijf thema-tafels met informatie neergezet: Geluid, slagschaduw en externe veiligheid; Natuur, landschap en recreatie; Besluitvorming; Coöperatieve windturbines; VR simulatie. Vooral de laatste informatiestand was enorm in trek: er vormde zich een wachtrij om met de Virtual Reality bril én een koptelefoon op de visualisaties te kunnen zien en het bijbehorende geluid te horen van de draaiende turbines, zowel met als zonder het omgevingsgeluid dat er nu al op de locatie te horen is.

De tafel over Geluid, slagschaduw en externe veiligheid werd het meest bezocht. Hier vertelde onderzoeker Steven Velthuijsen van Bureau Bosch & Van Rijn over de MER-onderzoeken en liet hij op grote luchtfoto’s de geluidscontouren zien van de turbines op de zeven verschillende locaties in de drie opstellingsalternatieven. De opstellingsalternatieven verschillen van elkaar in aantal en omvang van de turbines. Meer hierover lees je in het bericht over de de opstellingsalternatieven. Bosch & Van Rijn had van deze drie turbine-typen onderzocht hoe ver het geluid zou klinken en hoe ver de slagschaduw van de wieken bij een lage zonnestand zou reiken. Meer hierover is te vinden in de samenvatting van de voorlopige onderzoeksresultaten die wij gemaakt hebben.

Vragenformulier
De avond was niet alleen bedoeld om informatie te delen, maar ook om te horen wat iedereen van de drie opstellingsalternatieven vond en welke eventueel hun voorkeur had. Bezoekers konden met een vragenformulier hun mening laten weten over de alternatieven of locaties. Bijna veertig personen hadden de moeite genomen. Circa de helft van de reacties luidde dat men geen windturbines wenste, vanwege de zorg over geluid en slagschaduw. In de andere helft van de reacties gaven mensen aan welke opstellingsvariant zij meer of minder acceptabel vonden. Afwegingen die hierbij werden gemaakt zijn zo veel mogelijk elektriciteit opwekken, maar ook zo weinig mogelijk hinder voor de omgeving of het minste effect op de natuur en recreatie.

Wat gaat er nu gebeuren?
Binnenkort gaan de initiatiefnemers een voorstel doen voor een voorlopige voorkeursopstelling en deze bespreken met overheden. Vervolgens gaan wij andere betrokkenen over deze voorkeursvariant informeren. Wanneer het een combinatie wordt van een of meer alternatieven, moet deze nieuwe voorkeursopstelling opnieuw worden onderzocht. Als het één van de drie al onderzochte opstellingen is, dan hoeft dat niet. Na de laatste aanscherpingen op basis van gevoerde gesprekken, gaan wij een omgevingsvergunning aanvragen.

Binnenkort komen ook de onderzoeksresultaten waarvan de eerste resultaten zijn gedeeld tijdens de informatieavond beschikbaar. Deze zijn dan te vinden op deze website. De deelnemers van het omgevingsberaad, alle betrokken gemeenten, ondernemers en andere belanghebbenden brengen we hiervan op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief als je op de hoogte wilt blijven van deze en andere ontwikkelingen.

 

 

 

 

 

Samenvatting eerste resultaten MER onderzoeken

Informatiemarkt 29 sept: onderzoeksresultaten windmolens

Wat beteken de plannen op de Noorder IJ-plas en CD voor jou?

Op donderdagavond 29 september is iedereen van harte welkom op de informatiemarkt in het Zonnehuis. Op deze markt kun je meer te weten komen over het lopende onderzoek naar de plaatsing van windturbines op de Noorder IJ-plas en Cornelis Douwesterrein. Je kunt bijvoorbeeld met VR-simulaties bekijken hoe de verschillende opstellingen eruit gaan zien. Of meer te weten komen over hoeveel geluid er kan ontstaan en met welke maatregelen dat kan worden beperkt. Er zijn experts aanwezig en vertegenwoordigers van de coöperaties en gemeente Amsterdam om met jou in gesprek te gaan.

Naast informeren willen we graag je mening horen over de mogelijke opstellingen. Via een dropbox en een muur met gebiedskaarten kunt je je mening geven over de verschillende opstellingen die we voor ogen hebben. En natuurlijk is er informatie over investeren in de windmolens.

 

Coöperatieve windmolens, Ónze windmolens

De deelnemende coöperaties willen dat de windenergie van, voor en door Amsterdammers is. De energie die we hier opwekken, willen we lokaal gebruiken. De opbrengsten willen we zoveel mogelijk lokaal inzetten. Omdat de coöperaties zelf zeggenschap hebben over de winst, kunnen we die steken in zaken die we belangrijk vinden zoals de buurt en de energietransitie. Word nu lid van een van de deelnemende coöperaties en maak dit duurzame en sociale project mede mogelijk!

 

Welke opstelling gaat het worden?

De besturen van de deelnemende coöperaties kiezen samen een voorlopig voorkeursalternatief dat het beste lijkt te passen. Een definitief besluit nemen zij nadat alle onderzoekgegevens en de meningen van de buurt en de belanghebbenden binnen zijn. Het is dus nog niet bekend wat het voorkeursalternatief gaat worden. Dat kan één van de opstellingsvarianten zijn, maar ook een combinatie van de alternatieven. Voorwaarde is dat de milieu-effecten aanvaardbaar zijn en dat de opstelling financieel haalbaar is. Als er een keuze is gemaakt, dienen we de vergunningaanvraag in.

 

Praktische informatie

Locatie: Het Zonnehuis , Zonneplein 30, 1033 EK Amsterdam

Aanvang: 19.00 uur, doorlopende markt tot 21:00 uur

Aanmelden: http://amsterdam-wind.nl/aanmelden

 

Nu alvast meer te weten komen?

  • We hebben een samenvatting gemaakt van de eerste resultaten van de MER onderzoeken.
  • Bekijk hier de verschillende opstellingen en bekijk de visualisaties.
  • Vanaf de zomer 2021 zijn omgevingsberaden geweest met mensen die in het projectgebied wonen of werken om vragen, zorgen en mogelijke effecten voor de leefomgeving te bespreken. Alle vragen en antwoorden zijn vastgelegd in documenten.
  • Het MER onderzoek: de samenvatting zal voor de informatieavond op de projectwebsite te vinden zijn. Het MER laat de effecten van de opstellingen op het milieu en de op de leefomgeving zien en vergelijkt die met de situatie zonder windmolens.
  • Hier kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief.
  • Gesprekje? In september zijn Frank Boon en Tineke de Vries elke donderdag te vinden op onze werkplek bij Cometa, Kometensingel 152 A, in Amsterdam.

Tot ziens op 29 september!