Tag Archief van: MER

We hebben onze aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend

Belangrijk nieuws! Amsterdam Wind en NDSM Energie hebben bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NZKG) een vergunningaanvraag ingediend voor drie windturbines in het gebied van de Noorder IJplas.

De vergunning hebben wij aangevraagd op basis van de milieueffectrapportage (MER), de Ruimtelijke Onderbouwingen de notitie Landschap, natuur en recreatie. De deelonderzoeken die ten grondslag liggen aan de MER zijn elders op deze site al te vinden.

Wat gebeurt er hierna?

De Omgevingsdienst NZKG is nu aan zet om de aanvraag en de bijbehorende onderzoeken te beoordelen. Zodra de Omgevingsdienst alle informatie heeft beoordeeld zal zij een ontwerpbesluit nemen. Dit ontwerpbesluit zal daarna samen met de aanvraag en alle stukken worden gepubliceerd.  Wij laten weten wanneer de aanvraag en onderzoeken openbaar zijn en waar je deze dan kunt vinden.

Waar en wanneer kan ik op de aanvraag en de onderzoeken reageren?

Als de Omgevingsdienst NZKG een ontwerpbesluit heeft genomen dan wordt dit ter inzage gelegd. Je kunt vanaf dat moment laten weten wat je van de aanvraag, de onderzoeken en het ontwerpbesluit vindt. Alle informatie over deze procedure komt ook hier te staan. We sturen tegen die tijd ook een nieuwsbrief.

Tussentijds meer weten of mede-eigenaar worden?

Frank Boon en Tineke de Vries van het projectteam zijn bereikbaar om meer te vertellen en vragen te beantwoorden over het project en de procedure. Als je interesse hebt om mede-eigenaar te worden, of ideeën hebt over het omgevingsfonds en stroomafname gaan zij daarover graag in gesprek.

Zij zijn bereikbaar via e-mail tineke@amsterdam-wind.nl of frank@amsterdam-wind.nl. Of maak een afspraak en kom langs op onze werkplek op de Papaverweg 48, waar Frank en Tineke elke woensdag te vinden zijn. 

Raadsinformatiebrief wethouder Pels: “Windmolens vooralsnog haalbaar”

Wethouder Zita Pels concludeert in haar raadsinformatiebrief van 14 oktober 2022 vooralsnog dat windmolens in het projectgebied van Amsterdam Wind en NDSM Energie onder een aantal voorwaarden haalbaar zijn. Zij stuurde vorige week een brief naar de gemeenteraad van Amsterdam over de stand van zaken rond ons project Noorder IJplas en Cornelis Douwesterrein.

Wethouder Zita PelsWethouder Pels: “Voorlopige conclusie is dat windmolens onder aantal voorwaarden haalbaar zijn. Op basis van deze onderzoeken lijkt realisatie van windmolens in het zoekgebied onder voorwaarden haalbaar. De geluidseffecten blijven binnen de grenswaarden van 45 dBA Lden zoals geadviseerd zijn door de expertgroep gezondheid. Wel zijn er een aantal aandachtspunten waar nu nader naar gekeken wordt. Op veel plaatsen is er meer slagschaduw dan door de expertgroep gezondheid is geadviseerd (Een jaarmaximum van 17 dagen waarop een gevoelig object niet meer dan 20 minuten slagschaduw mag hebben). Dat kan gemitigeerd worden door de molens tijdelijk stil te zetten wanneer er langdurige slagschaduw van deze molen op woningen valt. Een ander aandachtspunt is de mogelijke hinder van laagfrequent / tonaal geluid. Door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de GGD Amsterdam wordt gewerkt aan technisch haalbare en handhaafbare kaders die opgenomen zullen worden in de vergunning. Tenslotte is de externe veiligheid een punt van aandacht. Dit is met name op Cornelis Douwesterrein-terrein het geval, omdat hier risicovolle installaties staan. Tot slot zullen windmolens, indien deze op het Cornelis Douwesterrein worden geplaatst, een belemmering vormen voor de hier in het kader van HavenStad geplande woninbouw. Dit vraagt in dat geval een scherpe keuze. De effecten op geplande woningbouwlocaties bij buurgemeenten zijn gering.

Participatie

In de brief schetst de wethouder het participatietraject dat wij hebben doorlopen met bewoners en andere betrokkenen. Ook beschrijft zij wat er nu gaat gebeuren met de keuze voor een voorkeursalternatief en de aanvraag van de omgevingsvergunning.
De wethouder benadrukt dat het project alleen tot een goed einde gebracht kan worden als de turbines geen onaanvaardbare risico’s opleveren voor de gezondheid, dan wel de natuur te veel belasten.  Ook zegt zij het jammer te vinden dat sommige deelnemers aan het omgevingsberaad hun medewerking aan het overleg hebben opgezegd.

Een concreet voorstel van Zita Pels betreft de informatievoorziening aan de volksvertegenwoordigers in Amsterdam en de omliggende gemeenten. Er zou wat haar betreft een informatieavond kunnen komen voor de gemeenteraad- en stadsdeelcommissieleden.

Lees hier de raadsinformatiebrief van wethouder Zita Pels.

 

Het artikel over de raadsinformatiebrief in Het Parool van 15 oktober.

Alle deelonderzoeken MER gepubliceerd: Geluid en gezondheid, Slagschaduw, Externe veiligheid, Landschap en Natuur en ecologie

Afgelopen zomer deden zowel onderzoeksbureau Bosch & Van Rijn als Bureau Waardenburg (voor het natuuronderzoek) onderzoek in het kader van de milieueffectrapportage voor onze plannen voor windenergie in het Noorder IJplasgebied en het Cornelis Douwesterrein. Op basis van de voorlopige resultaten maakten wij al eerder een samenvatting van de hoofdstukken over Geluid en Slagschaduw. Op 28 september presenteerden wij de resultaten tijdens het vierde omgevingsberaad – en de volgende dag ook tijdens de informatieavond.

Hierbij publiceren we de concept versies van de vijf deelonderzoeken, dat wil zeggen inclusief de onderzoeksmethode en alle cijfers. Deze onderwerpen zijn:

De deelonderzoeken voor de milieueffectrapportage van windpark Noorder IJ-plas en CD-terrein zijn als PDF te downloaden.

De bovenstaande deelonderzoeken vormen een belangrijk deel van de MER en brengen de milieueffecten van drie alternatieven in beeld. De volledige tekst van de MER bevat naast deze deelonderzoeken, de inleiding en de conclusie ook de resultaten van ‘kleinere’ onderzoeken, bijvoorbeeld naar energieopbrengst en archeologie.

Wanneer een keuze is gemaakt voor een voorkeursalternatief en deze afwijkt van een van de drie alternatieven, worden de bovenstaande onderzoeken nog één keer opnieuw gedaan specifiek voor het voorkeursalternatief. De laatste inzichten worden vervolgens verwerkt in de MER waarna deze wordt afgerond. De definitieve MER verschijnt ook weer op onze website.

Veel belangstelling voor informatieavond 29 september

Donderdagavond 29 september organiseerden Amsterdam Wind en NDSM Energie in het Zonnehuis in Amsterdam Noord een informatieavond voor bewoners van Amsterdam Noord, inwoners van de buurgemeenten en andere betrokkenen over de stand van zaken met de windenergieplannen. Het was de bedoeling de voorlopige resultaten te laten zien van de MER-onderzoeken en iedereen te informeren over de volgende stappen in het proces.

De organisatoren kijken terug op een goed bezochte avond, waarin tussen 19.00 en 21.00 uur meer dan honderd bezoekers werden verwelkomd. Tevoren was een demonstratie aangekondigd door bewoners van de Zijkanaal H-weg, ondersteund door Windalarm. De demonstranten stonden naast de trappen van het Zonnehuis om de bezoekers te laten weten dat zij tegen onze plannen zijn. Vele demonstranten kwamen later op de avond alsnog binnen een kijkje nemen.

De meeste bezoekers in het Zonnehuis waren bewoners, maar er waren ook politici aanwezig, zoals Statenlid Wil van Soest en enkele leden van de Stadsdeelcommissie in Noord. Ook wethouder Zita Pels was gekomen: zij nam lang de tijd om met de demonstranten buiten te spreken. Dat werd het patroon van de avond, ook voor de aanwezige journalisten: eerst buiten praten met de demonstranten, vervolgens binnen kijken en vragen en luisteren.

Vijf tafels
Er waren vijf thema-tafels met informatie neergezet: Geluid, slagschaduw en externe veiligheid; Natuur, landschap en recreatie; Besluitvorming; Coöperatieve windturbines; VR simulatie. Vooral de laatste informatiestand was enorm in trek: er vormde zich een wachtrij om met de Virtual Reality bril én een koptelefoon op de visualisaties te kunnen zien en het bijbehorende geluid te horen van de draaiende turbines, zowel met als zonder het omgevingsgeluid dat er nu al op de locatie te horen is.

De tafel over Geluid, slagschaduw en externe veiligheid werd het meest bezocht. Hier vertelde onderzoeker Steven Velthuijsen van Bureau Bosch & Van Rijn over de MER-onderzoeken en liet hij op grote luchtfoto’s de geluidscontouren zien van de turbines op de zeven verschillende locaties in de drie opstellingsalternatieven. De opstellingsalternatieven verschillen van elkaar in aantal en omvang van de turbines. Meer hierover lees je in het bericht over de de opstellingsalternatieven. Bosch & Van Rijn had van deze drie turbine-typen onderzocht hoe ver het geluid zou klinken en hoe ver de slagschaduw van de wieken bij een lage zonnestand zou reiken. Meer hierover is te vinden in de samenvatting van de voorlopige onderzoeksresultaten die wij gemaakt hebben.

Vragenformulier
De avond was niet alleen bedoeld om informatie te delen, maar ook om te horen wat iedereen van de drie opstellingsalternatieven vond en welke eventueel hun voorkeur had. Bezoekers konden met een vragenformulier hun mening laten weten over de alternatieven of locaties. Bijna veertig personen hadden de moeite genomen. Circa de helft van de reacties luidde dat men geen windturbines wenste, vanwege de zorg over geluid en slagschaduw. In de andere helft van de reacties gaven mensen aan welke opstellingsvariant zij meer of minder acceptabel vonden. Afwegingen die hierbij werden gemaakt zijn zo veel mogelijk elektriciteit opwekken, maar ook zo weinig mogelijk hinder voor de omgeving of het minste effect op de natuur en recreatie.

Wat gaat er nu gebeuren?
Binnenkort gaan de initiatiefnemers een voorstel doen voor een voorlopige voorkeursopstelling en deze bespreken met overheden. Vervolgens gaan wij andere betrokkenen over deze voorkeursvariant informeren. Wanneer het een combinatie wordt van een of meer alternatieven, moet deze nieuwe voorkeursopstelling opnieuw worden onderzocht. Als het één van de drie al onderzochte opstellingen is, dan hoeft dat niet. Na de laatste aanscherpingen op basis van gevoerde gesprekken, gaan wij een omgevingsvergunning aanvragen.

Binnenkort komen ook de onderzoeksresultaten waarvan de eerste resultaten zijn gedeeld tijdens de informatieavond beschikbaar. Deze zijn dan te vinden op deze website. De deelnemers van het omgevingsberaad, alle betrokken gemeenten, ondernemers en andere belanghebbenden brengen we hiervan op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief als je op de hoogte wilt blijven van deze en andere ontwikkelingen.

 

 

 

 

 

Samenvatting eerste resultaten MER onderzoeken

Informatiemarkt 29 sept: onderzoeksresultaten windmolens

Wat beteken de plannen op de Noorder IJ-plas en CD voor jou?

Op donderdagavond 29 september is iedereen van harte welkom op de informatiemarkt in het Zonnehuis. Op deze markt kun je meer te weten komen over het lopende onderzoek naar de plaatsing van windturbines op de Noorder IJ-plas en Cornelis Douwesterrein. Je kunt bijvoorbeeld met VR-simulaties bekijken hoe de verschillende opstellingen eruit gaan zien. Of meer te weten komen over hoeveel geluid er kan ontstaan en met welke maatregelen dat kan worden beperkt. Er zijn experts aanwezig en vertegenwoordigers van de coöperaties en gemeente Amsterdam om met jou in gesprek te gaan.

Naast informeren willen we graag je mening horen over de mogelijke opstellingen. Via een dropbox en een muur met gebiedskaarten kunt je je mening geven over de verschillende opstellingen die we voor ogen hebben. En natuurlijk is er informatie over investeren in de windmolens.

 

Coöperatieve windmolens, Ónze windmolens

De deelnemende coöperaties willen dat de windenergie van, voor en door Amsterdammers is. De energie die we hier opwekken, willen we lokaal gebruiken. De opbrengsten willen we zoveel mogelijk lokaal inzetten. Omdat de coöperaties zelf zeggenschap hebben over de winst, kunnen we die steken in zaken die we belangrijk vinden zoals de buurt en de energietransitie. Word nu lid van een van de deelnemende coöperaties en maak dit duurzame en sociale project mede mogelijk!

 

Welke opstelling gaat het worden?

De besturen van de deelnemende coöperaties kiezen samen een voorlopig voorkeursalternatief dat het beste lijkt te passen. Een definitief besluit nemen zij nadat alle onderzoekgegevens en de meningen van de buurt en de belanghebbenden binnen zijn. Het is dus nog niet bekend wat het voorkeursalternatief gaat worden. Dat kan één van de opstellingsvarianten zijn, maar ook een combinatie van de alternatieven. Voorwaarde is dat de milieu-effecten aanvaardbaar zijn en dat de opstelling financieel haalbaar is. Als er een keuze is gemaakt, dienen we de vergunningaanvraag in.

 

Praktische informatie

Locatie: Het Zonnehuis , Zonneplein 30, 1033 EK Amsterdam

Aanvang: 19.00 uur, doorlopende markt tot 21:00 uur

Aanmelden: http://amsterdam-wind.nl/aanmelden

 

Nu alvast meer te weten komen?

  • We hebben een samenvatting gemaakt van de eerste resultaten van de MER onderzoeken.
  • Bekijk hier de verschillende opstellingen en bekijk de visualisaties.
  • Vanaf de zomer 2021 zijn omgevingsberaden geweest met mensen die in het projectgebied wonen of werken om vragen, zorgen en mogelijke effecten voor de leefomgeving te bespreken. Alle vragen en antwoorden zijn vastgelegd in documenten.
  • Het MER onderzoek: de samenvatting zal voor de informatieavond op de projectwebsite te vinden zijn. Het MER laat de effecten van de opstellingen op het milieu en de op de leefomgeving zien en vergelijkt die met de situatie zonder windmolens.
  • Hier kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief.
  • Gesprekje? In september zijn Frank Boon en Tineke de Vries elke donderdag te vinden op onze werkplek bij Cometa, Kometensingel 152 A, in Amsterdam.

Tot ziens op 29 september!

Nota van Beantwoording gepubliceerd

 

Goed nieuws over de NRD, de Notitie Reikwijdte en Detailniveau die we in 2021 lieten opstellen ter voorbereiding op de milieureffectrapportage MER voor onze plannen.

In het kader van de MER worden er de komende weken onderzoeken gedaan door onderzoeksbureau Bosch & Van Rijn. Ter voorbereiding hierop schreven we een Notitie Reikwijdte en Detailniveau NRD waarin we beschreven welke onderzoeken we willen doen en op welke manier we deze gaan uitvoeren. Deze NRD hebben we ingediend bij de Gemeente Amsterdam en de Provincie Noord-Holland, die de NRD afgelopen winter ter inzage hebben gelegd. Iedereen kon daarop een reactie geven en een zogenoemde zienswijze indienen. Dit is ook gebeurd.

Commentaar op de zienswijzen

Deze reacties zijn gebundeld en voorzien van commentaar door medewerkers van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, in opdracht van de Provincie Noord-Holland. Deze tekst, de Nota van Beantwoording, is vandaag gepubliceerd. De Nota van Beantwoording is te vinden via deze link. In deze Nota van Beantwoording heeft de Omgevingsdienst ons op een aantal punten nadere instructies en advies gegeven, deze volgen wij op in de uitvoering van de onderzoeken en de MER. Wij hopen in september de eerste resultaten van de MER onderzoeken  te kunnen bespreken met o.a. de deelnemers aan het omgevingsberaad.

Voor vragen en opmerkingen zijn projectleiders Tineke de Vries en Frank Boon bereikbaar via de mail of telefoon. Eind augustus zijn zij ook weer elke donderdag te vinden op onze werkplek bij Cometa op de Kometensingel 152.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en informatieavond

Wat betekent de uitspraak van de Raad van State voor onze plannen?

De normen voor windmolens liggen momenteel onder een vergrootglas. Door een uitspraak van de Raad van State in windpark Delfzijl moeten de Nederlandse normen opnieuw onderzocht worden, omdat er voor nieuwe windparken niet meer mag worden getoetst aan het Activiteitenbesluit. Critici van windmolens grijpen de uitspraak aan om te proberen windprojecten stil te laten leggen of te vertragen, door op te roepen om te wachten op de Rijksoverheid. De Rijksoverheid geeft echter aan dat gemeenten ook lokale normen kunnen opstellen. Voordeel daarvan is dat de normen opnieuw tegen het licht worden gehouden. Daar krijgen we betere regels van, die beter zijn te handhaven.  Initiatiefnemers, zoals coöperaties, zien hier een kans om in gesprek te gaan met de omgeving en tot maatwerk te komen.

 

Omgevingsproces kan doorgaan

Voor het windproject Noorder IJ-plas en Cornelis Douwesterrein is op 5 juli het participatieproces voortgezet. In dit proces is het doel om te komen tot een voorkeursopstelling door een gedetailleerd onderzoek (milieueffectrapportage) naar de mogelijkheden van verschillende windmolen-opstellingen, en de impact daarvan op de omgeving. We willen in overleg met de omgeving een goed optimum vinden tussen de hoeveelheid opgewekte energie, en het beperken van eventuele hinder door geluid en slagschaduw.

De gemeente Amsterdam heeft op 5 juli aangegeven dat het belangrijk is dat dit participatieproces doorgaat, zodat het gesprek over de impact van een eventueel windpark vorm krijgt en houdt. Geluid en slagschaduw zijn hier een belangrijk onderdeel van.

 

Hoe kunnen we lokaal maatwerk leveren?

We willen het proces met de omgeving en de resultaten van de milieueffectrapportage voor het project inzetten om te komen tot ‘Amsterdamse normen’ en een voorkeursvariant. Omdat dit een specialistische en zorgvuldige onderbouwing behoeft, werken we samen met adviesbureau Bosch & van Rijn. Indien de gemeente ervoor kiest om zelf gekozen normen te hanteren, moeten deze zijn voorzien van een actuele, deugdelijke, op zichzelf staande en op de lokale situatie toegesneden motivering.

De geluidsstudies houden rekening met geluidsgevoelige objecten (zoals woningen) in de omgeving.

Dit proces kan sneller verlopen dan het wachten op de normstelling van de Rijksoverheid. Vanuit het Rijk komt er bovendien ondersteuning van gemeenten en provincies bij het motiveren van de besluiten over eigen normstelling (website en helpdesk).

Amsterdam Wind vindt het een voordeel dat de gemeente zelf de regie behoudt over de snelheid en het proces. We kunnen op deze manier doorgaan met de omgevingsberaden en we kunnen bovendien veel locatie-specifieker te werk gaan, wat aansluit bij vragen van omwonenden tijdens het eerste omgevingsberaad.

Hoe kan de milieueffectrapportage eruit zien?
De milieueffectrapportage is bedoeld als onderbouwing bij de vergunningaanvraag, om ruimtelijke afwegingen te kunnen maken, en bevat onderzoeken naar de effecten van het windpark, zoals geluid en slagschaduw. In de Notitie Reikwijdte en detailniveau (het vertrekpunt voor de milieueffectrapportage) beschrijven we hoe we dit willen gaan doen. In de vergunningaanvraag komt een onderbouwing van de gekozen voorkeursvariant en normstelling.

 

Meer informatie

Veel gestelde vragen over de geluidnorm 

  • Kunnen we niet de WHO norm van 45 dB gebruiken? Voor het toepassen van welke norm dan ook geldt dat er een nadere onderbouwing nodig is. Deze onderbouwing dient vervolgens te worden voorgelegd aan het bevoegd gezag, die vervolgens een afweging kan maken of het project daarmee ruimtelijk aanvaardbaar is. Dit geldt dus ook voor de WHO-norm.
  • Kunnen we geen andere Europese normen gebruiken? Er zijn geen uniforme Europese normen voor het beoordelen van geluid. Het gaat erom een bepaalde mate van geluidsbelasting te vinden die acceptabel is voor Nederland, passend bij de energiedoelstellingen die we hebben.

Achtergrond

De RvS heeft gesteld dat de landelijke normen voor windmolens in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling niet zijn getoetst via een milieueffectrapport, en nu niet meer bruikbaar zijn, totdat ze getoetst zijn.