Tag Archief van: Noorder IJplas

Update van: De vergunningsaanvraag ligt bij de OD: hoe verloopt het proces?

We geven graag een update op onderstaand bericht.

Waarom duurt het zo lang dat de MER en de overige documenten openbaar worden? Het zit zo: de beoordeling van alle stukken door de Omgevingsdienst ODNZKG is een tijdrovend proces – het is belangrijk dat alle informatie goed wordt beoordeeld, voordat er een besluit kan worden opgesteld. De afgelopen weken hebben we samen met ODNKG gewerkt aan verduidelijkingen en aanvullingen van informatie.

Een voorbeeld is de informatie-uitwisseling over de milieueffecten van verschillende type windturbines. Omdat wij pas een windmolen kunnen gaan aanschaffen als er een onherroepelijk vergunning is, is nu nog niet bekend welk type dat precies zal zijn. Er zijn wel 12 verschillende type windmolens op de markt, met ieder eigen specificaties en geluidsemissies. Een ander voorbeeld is informatie uitwisseling over het berekenen van de stikstofdepositie in de aanlegfase. Kortom: we moesten nog enkele vragen beantwoorden.

De afspraak met de Omgevingsdienst luidt dat het ontwerpbesluit en alle de stukken (met de meest recente informatie) pas openbaar worden op het moment dat de OD ze naar de provincie Noord-Holland stuurt. Zodra we deze stukken openbaar kúnnen maken, gaan we dat natuurlijk onmiddellijk doen. Dit kan echter nog even duren en in de vakantieperiode gebeurt het in elk geval niet. 

Er is nog een voorbehoud:  na de behandeling in Provinciale Staten kunnen er in nog wijzigingen komen. Dus het is altijd goed om voor de laatste versies de officiële publicatiekanalen van de Omgevingsdienst te volgen. De OD heeft een pagina op de website geopend over ons project. Deze is hier te vinden

De energiecoöperaties Amsterdam Wind en NDSM Energie hebben op 31 maart 2023 de aanvraag van de vergunning ingediend bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG – zie ook het kaartje hierboven). Wat gebeurt er nu? Welke stappen doorloopt de aanvraag? Hoe lang duurt dit proces? Welke instanties zijn of raken erbij betrokken? Wat zijn de inspraak mogelijkheden voor bewoners?

Dit proces bestaat uit vele stappen, het kan geruime tijd in beslag nemen. We leggen in dit artikel uit welke stappen er worden gezet, wie het besluit neemt en op welk moment er gelegenheid is op te reageren op de vergunningsaanvraag.

De aanvraag is ingediend

De initiatiefnemers voor de drie windturbines zijn NDSM Energie en de coöperaties in Amsterdam Wind. Op 31 maart 2023 hebben zij de aanvraag van de vergunning met een ruimtelijke onderbouwing bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) ingediend, samen met de Milieueffectrapportage (MER) en overige relevante documenten. De aanvraag is ingediend voor deze 3 windturbines bij de Noorder IJplas in Amsterdam.

Wat hebben we nodig?

Voor het plaatsen van windturbines, zijn er omgevingsvergunningen nodig, voor;

  • Afwijken van het bestemmingsplan
  • Milieu
  • Bouw

De Omgevingsdienst beoordeelt de vergunningsaanvraag

Voordat Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten besluiten kunnen nemen, beoordelen deskundige medewerkers van de Omgevingsdienst de aanvraag voor de omgevingsvergunningen. De OD NZKG voert deze taak uit voor de Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland. De OD NZKG is één van de 29 omgevingsdiensten in Nederland. Deze 29 omgevingsdiensten ondersteunen en adviseren inwoners en bedrijven op het gebied van milieuvergunningen. Daarnaast zijn omgevingsdiensten gespecialiseerd in milieutoezicht en -handhaving op het gebied van veiligheid, lucht, geluid, energie, afval en bodem.

Hier zijn we nu! De Omgevingsdienst vraagt advies

De Omgevingsdienst beoordeelt de aanvraag en alle bijbehorende stukken. Daarbij vraagt de OD NZKG advies aan de gemeenten Amsterdam, Zaanstad en Oostzaan en verschillende externe adviseurs zoals de landelijk netbeheerder Tennet en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT). Uit deze adviezen en beoordeling heeft de OD geconcludeerd dat er nog aanvullende informatie nodig is. In deze fase van het proces bevinden we ons nu.

De ontwerpbesluiten gaan ter inzage en naar PS

Als alle informatie straks is aangevuld en door de OD NZKG beoordeeld is gaan de stukken naar de provincie Noord-Holland voor akkoord door Provinciale Staten.

Provinciale Staten buigt zich eerst over het afwijken van het bestemmingsplan met een ontwerp Verklaring van Geen Bedenkingen (VVGB). Als Provinciale Staten besluit dat er van het bestemmingsplan mag worden afgeweken kunnen de concept-vergunningen (dit heet ook wel ontwerp-besluit) worden gemaakt. Deze concept-vergunningen met alle bijbehorende stukken worden gepubliceerd op de website van ODNZKG. Op deze ontwerp-besluiten kunt u reageren met een zienswijze. Dat betekent dat iedereen binnen de door de ODNZKG aangegeven periode er een schriftelijke reactie op kan geven, via e-mail of per brief.

Wanneer het ontwerpbesluit gepubliceerd is, organiseert de ODNZKG een informatieavond voor betrokkenen, waarin alle informatie ook mondeling wordt gedeeld en iedereen vragen kan stellen. Deze informatiebijeenkomst vindt plaats als de termijn van inzage nog loopt. De verwachting is dat dit in het najaar van 2023 plaatsvindt. Het projectteam van de coöperaties is daar dan ook aanwezig om vragen te beantwoorden.

Advies Commissie m.e.r.

Ongeveer in dezelfde periode als de ontwerp-besluiten ter inzage liggen, komt er nog een laatste advies, dat heel belangrijk is. Dit is het advies van de landelijke Commissie m.e.r. Deze commissie beoordeelt de plannen ook. De zienswijzen die binnenkomen en het advies van de commissie m.e.r. kunnen er voor zorgen dat er nog veranderingen worden aangebracht in het besluit. Soms gebeurt het wel eens dat er een nieuw ontwerpbesluit ter inzage wordt gelegd en deze stap in het proces dus wordt herhaald.

Definitieve Omgevingsvergunning

De OD NZKG verwerkt alle zienswijzen en adviezen van de commssie m.e.r. in een definitief besluit en legt dit voor aan Gedeputeerde Staten. Zij geven er een klap op en besluiten dan dat de omgevingsvergunningen wordt verleend. Deze definitieve vergunningen worden gepubliceerd. Wij verwachten dit besluit in het eerste kwartaal van 2024. De Provincie Noord-Holland en de Omgevingsdienst zijn nu klaar, hun werk zit erop.

Beroep bij de Raad van State

Is het nu helemaal rond? Nog niet helemaal. Nu volgt de periode waarop betrokkenen over het definitieve besluit in beroep kunnen gaan bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State. Dit moet wel binnen zes weken gebeuren na de publicatie van de vergunningen. Als er niemand tijdens deze beroepsperiode in beroep gaat, wordt de vergunning na zes weken onherroepelijk. Als er wel beroep wordt ingediend, moet de Raad van State een oordeel vellen. Afhankelijk van wat de Raad van State besluit, zou het kunnen dat een deel van bovenstaand proces overnieuw moet. Hoeveel tijd de Raad van State voor de eventuele beroepsprocedure nodig heeft, is onduidelijk.

 

Hoe op de hoogte blijven van de volgende stappen?

Het ontwerpbesluit wordt gepubliceerd op officiëlebekendmakingen.nl.  Het is mogelijk je te abonneren op opgegeven zoekwoorden, als bijvoorbeeld ‘IJplas’. Abonnees ontvangen automatisch bericht wanneer er publicaties verschijnen die aan de zoektermen voldoen. Wij, Amsterdam Wind, zullen dit nieuws ook hier op de site publiceren en een nieuwsbrief versturen.

Prangende vragen over het proces?

Het is mogelijk vragen rechtstreeks aan de Omgevingsdienst te stellen. Dit kan via het contactformulier op de site van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Vermeld hierbij het zaaknummer 11948828.

Prangende vragen aan het projectteam?

Tineke en Frank staan klaar om vragen te beantwoorden, via e-mail op tineke@amsterdam-wind.nl en frank@amsterdam-wind.nl.

Op de hoogte blijven van Amsterdam Wind? 

Dat kan via onze nieuwsbrief. Aanmelden kan hier.

 

 

 

Lokaal eigendom en omgevingspakket – notitie voor Gemeente A’dam

Op 11 juli hebben de coöperaties een notitie gestuurd naar Burgemeester en Wethouders van Amsterdam over de financiële organisatie van het project Noorder IJplas. In de notitie Lokaal eigendom en  financiële participatie geven zij inzicht in hoe de coöperaties de windmolens gaan betalen – deels met geld van hun eigen leden. En wat zij met de opbrengsten gaan doen: die komen deels ten goede aan de omgeving.

Participaties, omgevingsfonds, deze begrippen zijn onderdeel geweest van de gesprekken tijdens de omgevingsberaden, informatieavonden en in gesprekken met bewoners en gebruikers van het Noorder IJplas gebied. Maar wat betekenen zij concreet? De notitie geeft duiding.

Hoe is de samenwerking georganiseerd?

In de Notitie zetten de coöperaties alles op een rij. Om te beginnen: wie zij zijn, wat Amsterdam Wind en Windontwikkeling Amsterdam Noord bv (WOAN) zijn. En hoe zij zich hebben georganiseerd. Om als coöperaties samen te werken met elkaar én afspraken te maken met anderen, is een gezamenlijke organisatie nodig. Hiervoor hebben zij Wind Ontwikkeling Amsterdam Noord bv (WOAN) opgericht. WOAN wordt geleid door de stuurgroep waarin elke coöperatie vertegenwoordigd is. Voor de uitvoering hebben de coöperaties een projectteam aangesteld.

Om te zorgen dat de coöperatieve windturbines ook echt coöperatief eigendom blijven, is in de statuten van WOAN vastgelegd dat de aandelen niet kunnen worden verkocht aan andere partijen dan coöperaties. Verder geldt dat als een van de coöperaties zich bijvoorbeeld uit het project moet terugtrekken, de anderen de aandelen kunnen overnemen. Wanneer een andere coöperatie zich wil aansluiten, kan dat slechts nadat de Gemeente Amsterdam dit ook heeft goedgekeurd. Een derde partij kan dus niet zomaar een belang in de windturbines nemen.

De leden van de coöperaties

Binnen de coöperaties is sprake van het principe dat elk lid één stem heeft en dat iedereen volgens dit principe kan meebeslissen over de koers van de coöperatie. Leden kunnen op enig moment ook financieel participeren in het project. Op dit moment gaat het om risicovolle participaties, het is namelijk nog niet zeker of het het project doorgaat. Als eenmaal duidelijk is dat de windturbines er echt gaan komen is het deelnemersrisico lager geworden. Dit is het moment waarop de windturbines besteld en gebouwd gaan worden en daardoor het meeste geld nodig is. Op dat moment kunnen leden van de coöperaties eigen geld inbrengen door te lenen aan een van de coöperaties. Bewoners die het dichtst bij wonen kunnen met een obligatie mee doen. Zij hoeven geen lid te worden van een van de coöperaties, maar dit kan natuurlijk wel.

De opbrengsten

De opbrengsten van de stroom worden gebruikt om de aangegane financiële verplichtingen van te betalen. Zoals rente op de banklening en natuurlijk ook de leningen van de leden en obligaties die omwonden hebben verstrekt. Een deel van de opbrengst van de windturbines komt daarnaast ten goede aan de omwonenden en de omgeving. Dit wordt ingezet in het gebied door bijvoorbeeld de aanwezige natuur en recreatie te versterken. Maar ook voor het beperken van overlast. Dit geldt vooral voor de bewoners van de Zijkanaal H-weg, voor hen worden de windmolens stilgezet zodat er geen slagschaduw ontstaat en worden desgewenst bomen en struiken geplant zodat de overlast vermindert. Hiernaast wordt er een omgevingsfonds opgericht. Jaarlijks wordt een deel van de opbrengst in het omgevingsfonds gestort, dat ten goede komt aan de buurt. Over de nadere uitwerking moeten nog besluiten vallen. Maar duidelijk is, dat het de bewoners zijn die het fonds beheren, niet de gemeente of de coöperaties.

Lees de notitie hier: Notitie Lokaal eigendom en Omgevingspakket.

Tineke de Vries gast in Kennissessie ‘Wind en Gezondheid’

Donderdag 25 mei hield de RES Noord-Holland een online kennissessie: ‘Wind en Gezondheid’. Deskundigen kwamen aan het woord: Oscar Breugelmans van de GGD Amsterdam en geluidsspecialist Jan van Muijlwijk.  Als praktijkvoorbeeld werd ons project nader bekeken. Projectleider Tineke de Vries schoof aan, met vertegenwoordigers van de Gemeente Amsterdam, onderzoeksbureau Bosch & Van Rijn en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

De sessie duurde 85 minuten, waarvan de eerste 70 minuten hier terug te zien zijn. De link verwijst naar een pagina met meer informatie over de sprekers, en andere links.

De turbineposities: informatie en veelgestelde vragen

Amsterdam Wind heeft de vergunning voor de drie windturbines ingediend. Het gaat nog enige tijd duren voordat de aanvraag met alle bijbehorende documenten wordt vrijgegeven. In de tussentijd geven we graag alvast wat concrete informatie over de posities van de beoogde turbines.
Het zijn er drie. Windturbine 1 komt er aan de noordoever van de Noorder IJplas, windturbine 2 aan de oostkant, en windturbine 3 bij de de Zuidplas, langs het Noordzeekanaal. Windturbine 1 en 3 hebben een tiphoogte van maximaal 200 meter. Windturbine 2 heeft een lagere tiphoogte van maximaal 150 meter. Windturbine 2 moet lager worden omdat de veiligheidszones van de snelweg en van de hoogspanning dit vereisen; deze turbine kan daardoor minder hoog worden en de wieken worden ook korter.

Exacte posities

De hoogtes en de exacte posities zijn het resultaat van een ingewikkelde puzzel, waarbij we op zoek gingen naar plekken die zo min mogelijk hinder met zich mee brachten voor de  woningen, snelwegen, waterwegen, hoogspanningsleidingen en helikopterroutes. De opstelling die we nu hebben gekozen houdt daar voldoende afstand van, blijft binnen een acceptabele norm van geluidbelasting van 45 dB én zorgt voor voldoende duurzame energieproductie.

Vorig jaar presenteerden we drie mogelijke alternatieven: drie turbines aan het IJ, vijf lagere turbines bij de Noorder IJplas en drie hoge turbines bij de Noorder IJplas. Het bleek dat ons plan met vijf locaties meer mensen mogelijke hinder gaf, en het plan met drie hoge turbines minder mensen mogelijke hinder gaf. We kozen uiteindelijk voor drie turbines: twee hoge en een lage.

Schuifruimte

Op het laatste Omgevingsberaad van 30 januari presenteerden we de locaties, in drie zoekvlakken met schuifruimte voor de windturbines. De exacte positie binnen de zoekvlakken konden we toen nog niet vaststellen, vanwege ontbrekende informatie van Tennet, RWS en de Helikopter-route.

Voor windturbine 3 hoopten we dat Tennet het toe zou laten om dichter bij de hoogspanningslijnen te mogen bouwen; zij hebben laten weten dat niet toe te staan en daarom is deze windturbine aan de westkant van het zoekvlak geplaatst. Ook voor de andere twee windturbines zijn de exacte posities bepaald.

Vervolgens hebben we binnen de drie zoekvlakken de exacte posities bepaald en bedacht hoe de windturbines mooi ingepast kunnen worden. Dit hebben we gedaan in overleg met de Gemeente Amsterdam.

  • Windturbine 1 staat in de toekomstige recreatieve zone in het noorden aan de plas en gaat onderdeel uitmaken van een recreatief strand of beweeglint. De turbine wordt maximaal 200 meter hoog. De locatie is gekozen met voldoende afstand tot de snelweg en de woningen.
  • Windturbine 2 staat in een groene, natuurlijke zone die ecologisch versterkt en natuurinclusief ingericht wordt. De turbine is lager (max 150 meter) dan de andere twee omdat de snelweg en de hoogspanningslijn om voldoende afstand vragen.
  • Windturbine 3 staat in de Zuidplas en langs het Noordzeekanaal. De voet wordt een verhoogd uitkijkpunt om van de weidsheid te kunnen genieten. De turbine is 200 meter hoog. De windturbine is op voldoende afstand van de helikopterroute, vaargeul én de hoogspanningsleiding gepland. Zodat hij buiten hun veiligheidsmarges komt te staan.

Lees meer bij de Veelgestelde vragen. We hebben enkele nieuwe vragen en antwoorden toegevoegd, over de posities van de turbines.

We hebben onze aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend

Belangrijk nieuws! Amsterdam Wind en NDSM Energie hebben bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NZKG) een vergunningaanvraag ingediend voor drie windturbines in het gebied van de Noorder IJplas.

De vergunning hebben wij aangevraagd op basis van de milieueffectrapportage (MER), de Ruimtelijke Onderbouwingen de notitie Landschap, natuur en recreatie. De deelonderzoeken die ten grondslag liggen aan de MER zijn elders op deze site al te vinden.

Wat gebeurt er hierna?

De Omgevingsdienst NZKG is nu aan zet om de aanvraag en de bijbehorende onderzoeken te beoordelen. Zodra de Omgevingsdienst alle informatie heeft beoordeeld zal zij een ontwerpbesluit nemen. Dit ontwerpbesluit zal daarna samen met de aanvraag en alle stukken worden gepubliceerd.  Wij laten weten wanneer de aanvraag en onderzoeken openbaar zijn en waar je deze dan kunt vinden.

Waar en wanneer kan ik op de aanvraag en de onderzoeken reageren?

Als de Omgevingsdienst NZKG een ontwerpbesluit heeft genomen dan wordt dit ter inzage gelegd. Je kunt vanaf dat moment laten weten wat je van de aanvraag, de onderzoeken en het ontwerpbesluit vindt. Alle informatie over deze procedure komt ook hier te staan. We sturen tegen die tijd ook een nieuwsbrief.

Tussentijds meer weten of mede-eigenaar worden?

Frank Boon en Tineke de Vries van het projectteam zijn bereikbaar om meer te vertellen en vragen te beantwoorden over het project en de procedure. Als je interesse hebt om mede-eigenaar te worden, of ideeën hebt over het omgevingsfonds en stroomafname gaan zij daarover graag in gesprek.

Zij zijn bereikbaar via e-mail tineke@amsterdam-wind.nl of frank@amsterdam-wind.nl. Of maak een afspraak en kom langs op onze werkplek op de Papaverweg 48, waar Frank en Tineke elke woensdag te vinden zijn. 

Voorlopig standpunt College B & W A’dam: positief advies over plannen Noorder IJplas

Het College van B & W gaat – zoals het er nu uitziet – positief adviseren over de plannen van Amsterdam Wind en NDSM Energie. Wethouder Zita Pels van Duurzaamheid heeft 20 december een brief gestuurd naar de gemeenteraad van Amsterdam, waarin zij het collegestandpunt uitlegt.

In februari 2023 willen Amsterdam Wind en NDSM Energie de omgevingsvergunning aanvragen voor het windpark van drie turbines aan de westkant van de A10 in het Coentunnelgebied. De aanvraag wordt beoordeeld door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Onderdeel van het proces zijn de formele adviezen van de Gemeente Amsterdam, de omliggende gemeenten en Stadsdeel Noord. De commissie m.e.r. wordt ook om advies gevraagd.

B & W van Amsterdam zijn van plan om positief te adviseren, mits Amsterdam Wind en NDSM Energie aan een aantal aanvullende eisen voldoen en uitleg geven hoe de overlast van slagschaduw voor de woonbootbewoners van de Zijkanaal H-weg wordt geminimaliseerd tot ‘near to zero’.

Lees hier de brief van wethouder Pels.

Lees hier het helder geschreven bericht van lokale zender AT5 over de brief. 

Raadsinformatiebrief wethouder Pels: “Windmolens vooralsnog haalbaar”

Wethouder Zita Pels concludeert in haar raadsinformatiebrief van 14 oktober 2022 vooralsnog dat windmolens in het projectgebied van Amsterdam Wind en NDSM Energie onder een aantal voorwaarden haalbaar zijn. Zij stuurde vorige week een brief naar de gemeenteraad van Amsterdam over de stand van zaken rond ons project Noorder IJplas en Cornelis Douwesterrein.

Wethouder Zita PelsWethouder Pels: “Voorlopige conclusie is dat windmolens onder aantal voorwaarden haalbaar zijn. Op basis van deze onderzoeken lijkt realisatie van windmolens in het zoekgebied onder voorwaarden haalbaar. De geluidseffecten blijven binnen de grenswaarden van 45 dBA Lden zoals geadviseerd zijn door de expertgroep gezondheid. Wel zijn er een aantal aandachtspunten waar nu nader naar gekeken wordt. Op veel plaatsen is er meer slagschaduw dan door de expertgroep gezondheid is geadviseerd (Een jaarmaximum van 17 dagen waarop een gevoelig object niet meer dan 20 minuten slagschaduw mag hebben). Dat kan gemitigeerd worden door de molens tijdelijk stil te zetten wanneer er langdurige slagschaduw van deze molen op woningen valt. Een ander aandachtspunt is de mogelijke hinder van laagfrequent / tonaal geluid. Door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de GGD Amsterdam wordt gewerkt aan technisch haalbare en handhaafbare kaders die opgenomen zullen worden in de vergunning. Tenslotte is de externe veiligheid een punt van aandacht. Dit is met name op Cornelis Douwesterrein-terrein het geval, omdat hier risicovolle installaties staan. Tot slot zullen windmolens, indien deze op het Cornelis Douwesterrein worden geplaatst, een belemmering vormen voor de hier in het kader van HavenStad geplande woninbouw. Dit vraagt in dat geval een scherpe keuze. De effecten op geplande woningbouwlocaties bij buurgemeenten zijn gering.

Participatie

In de brief schetst de wethouder het participatietraject dat wij hebben doorlopen met bewoners en andere betrokkenen. Ook beschrijft zij wat er nu gaat gebeuren met de keuze voor een voorkeursalternatief en de aanvraag van de omgevingsvergunning.
De wethouder benadrukt dat het project alleen tot een goed einde gebracht kan worden als de turbines geen onaanvaardbare risico’s opleveren voor de gezondheid, dan wel de natuur te veel belasten.  Ook zegt zij het jammer te vinden dat sommige deelnemers aan het omgevingsberaad hun medewerking aan het overleg hebben opgezegd.

Een concreet voorstel van Zita Pels betreft de informatievoorziening aan de volksvertegenwoordigers in Amsterdam en de omliggende gemeenten. Er zou wat haar betreft een informatieavond kunnen komen voor de gemeenteraad- en stadsdeelcommissieleden.

Lees hier de raadsinformatiebrief van wethouder Zita Pels.

 

Het artikel over de raadsinformatiebrief in Het Parool van 15 oktober.

Alle deelonderzoeken MER gepubliceerd: Geluid en gezondheid, Slagschaduw, Externe veiligheid, Landschap en Natuur en ecologie

Afgelopen zomer deden zowel onderzoeksbureau Bosch & Van Rijn als Bureau Waardenburg (voor het natuuronderzoek) onderzoek in het kader van de milieueffectrapportage voor onze plannen voor windenergie in het Noorder IJplasgebied en het Cornelis Douwesterrein. Op basis van de voorlopige resultaten maakten wij al eerder een samenvatting van de hoofdstukken over Geluid en Slagschaduw. Op 28 september presenteerden wij de resultaten tijdens het vierde omgevingsberaad – en de volgende dag ook tijdens de informatieavond.

Hierbij publiceren we de concept versies van de vijf deelonderzoeken, dat wil zeggen inclusief de onderzoeksmethode en alle cijfers. Deze onderwerpen zijn:

De deelonderzoeken voor de milieueffectrapportage van windpark Noorder IJ-plas en CD-terrein zijn als PDF te downloaden.

De bovenstaande deelonderzoeken vormen een belangrijk deel van de MER en brengen de milieueffecten van drie alternatieven in beeld. De volledige tekst van de MER bevat naast deze deelonderzoeken, de inleiding en de conclusie ook de resultaten van ‘kleinere’ onderzoeken, bijvoorbeeld naar energieopbrengst en archeologie.

Wanneer een keuze is gemaakt voor een voorkeursalternatief en deze afwijkt van een van de drie alternatieven, worden de bovenstaande onderzoeken nog één keer opnieuw gedaan specifiek voor het voorkeursalternatief. De laatste inzichten worden vervolgens verwerkt in de MER waarna deze wordt afgerond. De definitieve MER verschijnt ook weer op onze website.

Veel belangstelling voor informatieavond 29 september

Donderdagavond 29 september organiseerden Amsterdam Wind en NDSM Energie in het Zonnehuis in Amsterdam Noord een informatieavond voor bewoners van Amsterdam Noord, inwoners van de buurgemeenten en andere betrokkenen over de stand van zaken met de windenergieplannen. Het was de bedoeling de voorlopige resultaten te laten zien van de MER-onderzoeken en iedereen te informeren over de volgende stappen in het proces.

De organisatoren kijken terug op een goed bezochte avond, waarin tussen 19.00 en 21.00 uur meer dan honderd bezoekers werden verwelkomd. Tevoren was een demonstratie aangekondigd door bewoners van de Zijkanaal H-weg, ondersteund door Windalarm. De demonstranten stonden naast de trappen van het Zonnehuis om de bezoekers te laten weten dat zij tegen onze plannen zijn. Vele demonstranten kwamen later op de avond alsnog binnen een kijkje nemen.

De meeste bezoekers in het Zonnehuis waren bewoners, maar er waren ook politici aanwezig, zoals Statenlid Wil van Soest en enkele leden van de Stadsdeelcommissie in Noord. Ook wethouder Zita Pels was gekomen: zij nam lang de tijd om met de demonstranten buiten te spreken. Dat werd het patroon van de avond, ook voor de aanwezige journalisten: eerst buiten praten met de demonstranten, vervolgens binnen kijken en vragen en luisteren.

Vijf tafels
Er waren vijf thema-tafels met informatie neergezet: Geluid, slagschaduw en externe veiligheid; Natuur, landschap en recreatie; Besluitvorming; Coöperatieve windturbines; VR simulatie. Vooral de laatste informatiestand was enorm in trek: er vormde zich een wachtrij om met de Virtual Reality bril én een koptelefoon op de visualisaties te kunnen zien en het bijbehorende geluid te horen van de draaiende turbines, zowel met als zonder het omgevingsgeluid dat er nu al op de locatie te horen is.

De tafel over Geluid, slagschaduw en externe veiligheid werd het meest bezocht. Hier vertelde onderzoeker Steven Velthuijsen van Bureau Bosch & Van Rijn over de MER-onderzoeken en liet hij op grote luchtfoto’s de geluidscontouren zien van de turbines op de zeven verschillende locaties in de drie opstellingsalternatieven. De opstellingsalternatieven verschillen van elkaar in aantal en omvang van de turbines. Meer hierover lees je in het bericht over de de opstellingsalternatieven. Bosch & Van Rijn had van deze drie turbine-typen onderzocht hoe ver het geluid zou klinken en hoe ver de slagschaduw van de wieken bij een lage zonnestand zou reiken. Meer hierover is te vinden in de samenvatting van de voorlopige onderzoeksresultaten die wij gemaakt hebben.

Vragenformulier
De avond was niet alleen bedoeld om informatie te delen, maar ook om te horen wat iedereen van de drie opstellingsalternatieven vond en welke eventueel hun voorkeur had. Bezoekers konden met een vragenformulier hun mening laten weten over de alternatieven of locaties. Bijna veertig personen hadden de moeite genomen. Circa de helft van de reacties luidde dat men geen windturbines wenste, vanwege de zorg over geluid en slagschaduw. In de andere helft van de reacties gaven mensen aan welke opstellingsvariant zij meer of minder acceptabel vonden. Afwegingen die hierbij werden gemaakt zijn zo veel mogelijk elektriciteit opwekken, maar ook zo weinig mogelijk hinder voor de omgeving of het minste effect op de natuur en recreatie.

Wat gaat er nu gebeuren?
Binnenkort gaan de initiatiefnemers een voorstel doen voor een voorlopige voorkeursopstelling en deze bespreken met overheden. Vervolgens gaan wij andere betrokkenen over deze voorkeursvariant informeren. Wanneer het een combinatie wordt van een of meer alternatieven, moet deze nieuwe voorkeursopstelling opnieuw worden onderzocht. Als het één van de drie al onderzochte opstellingen is, dan hoeft dat niet. Na de laatste aanscherpingen op basis van gevoerde gesprekken, gaan wij een omgevingsvergunning aanvragen.

Binnenkort komen ook de onderzoeksresultaten waarvan de eerste resultaten zijn gedeeld tijdens de informatieavond beschikbaar. Deze zijn dan te vinden op deze website. De deelnemers van het omgevingsberaad, alle betrokken gemeenten, ondernemers en andere belanghebbenden brengen we hiervan op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief als je op de hoogte wilt blijven van deze en andere ontwikkelingen.

 

 

 

 

 

Samenvatting eerste resultaten MER onderzoeken