Derde omgevingsberaad: feedback over locaties

Donderdag 17 februari hielden we het derde omgevingsberaad. De deelnemers konden voor het eerst visualisaties van de mogelijke windturbinelocaties zien. Ook was er gelegenheid om advies en feedback te geven over de voorgestelde locaties. Een aantal deelnemers gaf hieraan gehoor en dit leverde goede inzichten op.
Het verslag staat hier: Verslag Omgevingsberaad 3 en op de projectpagina over de Noorder IJplas en het Cornelis Douwesterrein, waar alle documenten terug te vinden zijn.

Envelop met stemkaart

De Amsterdamse verkiezingsprogramma’s

Bekijk wat de 26 deelnemende politieke partijen in Amsterdam vinden van windenergie. Met een link naar alle verkiezingsprogramma’s.

Hier is het vraag- en antwoorddocument van het tweede omgevingsberaad


Wij – Amsterdam Wind en NDSM Energie – organiseerden het tweede omgevingsberaad op maandag 20 september 2021. Net als tijdens de eerste avond verzamelden wij alle vragen van de deelnemers. Zowel over de onderwerpen die aan de orde kwamen in het plenaire gedeelte als de zaken die deelnemers aan de orde stelden bij de thematafels. Ook verzamelden we de vragen naderhand die via e-mail binnen kwamen.
In totaal kwamen we tot een lijst van 140 vragen, die we vervolgens allemaal hebben beantwoord. Voor sommige vragen riepen we de hulp in van de experts van Bureau Waardenburg en Bosch & Van Rijn.
Je vindt de PDF hier: Vraag en antwoord document omgevingsberaad 2.

 

Start inspraak op Notitie Reikwijdte Detailniveau (NRD)

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en informatieavond

Vraag-en-antwoord document eerste omgevingsberaad is klaar

Op 5 juli organiseerden Amsterdam Wind en NDSM Energie het eerste van vier omgevingsberaden, in Amsterdam Noord. Aanwezigen konden allerlei vragen stellen. Deze werden allemaal genoteerd. Zij zijn nu beantwoord en in een prettig leesbaar document (hopen wij) samengebracht.

Het Vraag-en-antwoord document is nu voor iedereen beschikbaar. Het is hieronder te vinden. Een eerdere versie is in september aan de deelnemers gestuurd, met de vraag kritisch te kijken of hun vragen wel afdoende beantwoord zijn.

Naar aanleiding van het tweede omgevingsberaad van 20 september volgt er nog een tweede Vraag-en-antwoord document. Dat komt ook hier beschikbaar.

Vraag-en-antwoord-document omgevingsberaad 1

 

Kom bij ons langs aan de Kometensingel 152

Factsheet RIVM Gezondheidseffecten van windturbinegeluid

Het RIVM heeft een nieuw factsheet over geluidsoverlast van windmolens gepubliceerd. Je vindt het hier: Factsheet-windturbines

Omgevingsberaad van start

Begin juli vond het eerste omgevingsberaad over windmolens plaats voor het zoekgebied Noorder IJplas/Cornelis Douwesterrein. Het omgevingsberaad bestaat uit verschillende vertegenwoordigers van belangengroepen en bewoners uit de omgeving. Het werd georganiseerd door de initiatiefnemers van de windmolen in dit gebied, NDSM Energie en Amsterdam Wind. Voor het gebied Noorder IJplas/Cornelis Douwesterrein is in 2012 al besloten dat dit een geschikte locatie is voor windenergie. Dit gebied valt dan ook buiten de onlangs door de gemeente Amsterdam gestarte reflectiefase. (link)

 

Loting
In het beraad wordt in vier avonden het plan uitgewerkt voor windenergie in dit gebied. Amsterdam Wind heeft actief naar deelnemers gezocht. Aanmelders uit het voortraject zijn benaderd, mensen uit de aangrenzende postcodegebieden binnen twee km afstand ontvingen een uitnodigingsbrief. Ook vestigden de organisatoren via de digitale kanalen aandacht hiervoor.

Honderd bewoners en ondernemers en vertegenwoordigers van andersoortige gebruikers van het gebied (zoals de sportverenigingen en natuurorganisaties) meldden zich aan. Uit deze groep werden veertig mensen ingeloot om mee te doen. Voor de loting is er rekening gehouden met een verdeling over de verschillende deelgebieden (bewoners aan het Zijkanaal H en de Kleine Planetenbaan, bewoners uit Oostzaan, bewoners uit Zaandam en bewoners uit Tuindorp en de Molenwijk) en de balans tussen bewoners, ondernemers en andere vertegenwoordigers. Amsterdam Wind gaat individueel in gesprek met aanmelders die zijn ‘uitgeloot’ om de resultaten van het beraad te delen en extra input op te halen.

 

Kritische vragen
Op maandag 5 juli was het zover. Na een vraaggesprek met de aanwezige wethouder Marieke van Doorninck en de plenaire introducties, splitsten de deelnemers in vier groepen op om in vier sessies te praten over de volgende onderwerpen:

 

  • Ruimtelijke ordening: belemmeringen en functies
  • Geluid en slagschaduw
  • Ecologie
  • Financiële participatie

 

Er werden veel kritische vragen gesteld. Tegelijkertijd is er constructief gesproken over het initiatief en de vragen die moeten worden meegenomen in het onderzoekstraject. Alle vragen zijn gebundeld. Zij worden zo snel mogelijk beantwoord. Foto’s van alle verzamelde input zijn elders op deze site te vinden.

 

Uitspraak Raad van State
Een vraag die meermalen naar voren kwam was de betekenis van de uitspraak van de Raad van State bij Windpark Delfzijl Zuid. Hierin heeft de Raad van State aangegeven dat het Nederlandse Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling met de normen voor geluid, slagschaduw en externe veiligheid voor windturbines niet volgens de correcte procedure zijn vastgesteld die is vereist op grond van de Europese SMB-richtlijn. Deelnemers vroegen zich onder andere af of het Noorder IJplas/Cornelis Douwesterrein project wel verder kon bij afwezigheid van normen, of de RvS uitspraak betekent dat de normen niet goed zijn en op welke manier het onderzoek nu verder kan. Meer hierover lees je in dit artikel.

 

Vervolg

Amsterdam Wind gaat de vragen en zorgen bundelen en samenvatten in een verslag en dit verspreiden onder de deelnemers. Tijdens de volgende avond, die in september plaatsvindt, worden de vragen en antwoorden besproken en komen ook de volgende stappen aan de orde.

 

 

 

 

Wat betekent de uitspraak van de Raad van State voor onze plannen?

De normen voor windmolens liggen momenteel onder een vergrootglas. Door een uitspraak van de Raad van State in windpark Delfzijl moeten de Nederlandse normen opnieuw onderzocht worden, omdat er voor nieuwe windparken niet meer mag worden getoetst aan het Activiteitenbesluit. Critici van windmolens grijpen de uitspraak aan om te proberen windprojecten stil te laten leggen of te vertragen, door op te roepen om te wachten op de Rijksoverheid. De Rijksoverheid geeft echter aan dat gemeenten ook lokale normen kunnen opstellen. Voordeel daarvan is dat de normen opnieuw tegen het licht worden gehouden. Daar krijgen we betere regels van, die beter zijn te handhaven.  Initiatiefnemers, zoals coöperaties, zien hier een kans om in gesprek te gaan met de omgeving en tot maatwerk te komen.

 

Omgevingsproces kan doorgaan

Voor het windproject Noorder IJ-plas en Cornelis Douwesterrein is op 5 juli het participatieproces voortgezet. In dit proces is het doel om te komen tot een voorkeursopstelling door een gedetailleerd onderzoek (milieueffectrapportage) naar de mogelijkheden van verschillende windmolen-opstellingen, en de impact daarvan op de omgeving. We willen in overleg met de omgeving een goed optimum vinden tussen de hoeveelheid opgewekte energie, en het beperken van eventuele hinder door geluid en slagschaduw.

De gemeente Amsterdam heeft op 5 juli aangegeven dat het belangrijk is dat dit participatieproces doorgaat, zodat het gesprek over de impact van een eventueel windpark vorm krijgt en houdt. Geluid en slagschaduw zijn hier een belangrijk onderdeel van.

 

Hoe kunnen we lokaal maatwerk leveren?

We willen het proces met de omgeving en de resultaten van de milieueffectrapportage voor het project inzetten om te komen tot ‘Amsterdamse normen’ en een voorkeursvariant. Omdat dit een specialistische en zorgvuldige onderbouwing behoeft, werken we samen met adviesbureau Bosch & van Rijn. Indien de gemeente ervoor kiest om zelf gekozen normen te hanteren, moeten deze zijn voorzien van een actuele, deugdelijke, op zichzelf staande en op de lokale situatie toegesneden motivering.

De geluidsstudies houden rekening met geluidsgevoelige objecten (zoals woningen) in de omgeving.

Dit proces kan sneller verlopen dan het wachten op de normstelling van de Rijksoverheid. Vanuit het Rijk komt er bovendien ondersteuning van gemeenten en provincies bij het motiveren van de besluiten over eigen normstelling (website en helpdesk).

Amsterdam Wind vindt het een voordeel dat de gemeente zelf de regie behoudt over de snelheid en het proces. We kunnen op deze manier doorgaan met de omgevingsberaden en we kunnen bovendien veel locatie-specifieker te werk gaan, wat aansluit bij vragen van omwonenden tijdens het eerste omgevingsberaad.

Hoe kan de milieueffectrapportage eruit zien?
De milieueffectrapportage is bedoeld als onderbouwing bij de vergunningaanvraag, om ruimtelijke afwegingen te kunnen maken, en bevat onderzoeken naar de effecten van het windpark, zoals geluid en slagschaduw. In de Notitie Reikwijdte en detailniveau (het vertrekpunt voor de milieueffectrapportage) beschrijven we hoe we dit willen gaan doen. In de vergunningaanvraag komt een onderbouwing van de gekozen voorkeursvariant en normstelling.

 

Meer informatie

Veel gestelde vragen over de geluidnorm 

  • Kunnen we niet de WHO norm van 45 dB gebruiken? Voor het toepassen van welke norm dan ook geldt dat er een nadere onderbouwing nodig is. Deze onderbouwing dient vervolgens te worden voorgelegd aan het bevoegd gezag, die vervolgens een afweging kan maken of het project daarmee ruimtelijk aanvaardbaar is. Dit geldt dus ook voor de WHO-norm.
  • Kunnen we geen andere Europese normen gebruiken? Er zijn geen uniforme Europese normen voor het beoordelen van geluid. Het gaat erom een bepaalde mate van geluidsbelasting te vinden die acceptabel is voor Nederland, passend bij de energiedoelstellingen die we hebben.

Achtergrond

De RvS heeft gesteld dat de landelijke normen voor windmolens in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling niet zijn getoetst via een milieueffectrapport, en nu niet meer bruikbaar zijn, totdat ze getoetst zijn.