Ibrahim: “We hoeven windmolens niet leuk of mooi te vinden, maar we moeten er wel aan wennen”

Ibrahim Hashish (25) mocht als bewoner van ‘Little Manhattan’ (in Amsterdam Nieuw-West) een nieuwe energieleverancier kiezen en kwam zo bij Amsterdam Wind uit. Hij werd meteen lid van de coöperatie en is fan van deze bottom-up uitvoering van de energietransitie. Voor Ibrahim zijn windmolens geen heilig doel, maar een middel. Hij beziet het nuchter: “Natuurlijk ben ik voor groene stroom. Maar we moeten zeker niet al onze pijlen op windenergie richten.” 

Die nuchtere houding is misschien ook geen wonder, met zijn technische achtergrond: Ibrahim deed de opleiding tot maritiem officier en specialiseerde zich in werktuigbouwkunde. Nu werkt hij als werktuigkundige bij de afvalenergiecentrale in het Westelijk Havengebied. “Officieel wekken wij ook groene stroom op, want afval is een reststroom. Maar als ik mensen vertel waar ik werk, beginnen ze altijd over die twee torens: wat voor rook komt daaruit? Dat kan toch niet goed zijn voor het milieu? Ik probeer altijd uit te leggen dat we de verbranding zo schoon mogelijk laten verlopen, maar helemaal zonder uitstoot kan het niet. En wat wil je anders doen met de tonnen afval uit de stad?”

Met één oog
Het tekent Ibrahims realistische kijk op energieopwekking. Die kijk heeft hij ook als het om windmolens gaat. “Natuurlijk moeten we investeren in windenergie. Het is een van de oplossingen in de mix. Elke manier om groene stroom op te wekken en dus uitstoot te verminderen, moeten we aangrijpen.” Maar voor Ibrahim zijn windmolens niets meer dan een middel – een van de vele middelen, om precies te zijn. “We moeten zéker niet alles in wind investeren, want de technologie gaat als een speer. Zonne-energie levert steeds meer op en ook de perspectieven voor waterstof zien er goed uit. Het zou zonde zijn om nu overal windmolens neer te zetten als dat over twintig jaar niet meer het meest efficiënte middel blijkt te zijn.” Ibrahim blijft steeds ‘met één oog’ naar andere oplossingen kijken.

Ibrahim Hashish

Weerstand
Ibrahim hoort om zich heen wel dat er weerstand is tegen windmolens in en om Amsterdam, en dat begrijpt hij wel, “al ken ik persoonlijk niemand die zich er echt over opwindt.” Hij geeft aan dat de mogelijke negatieve gezondheidseffecten van windmolens goed onderzocht moeten worden voordat er iets gebouwd wordt. “Want stel dat je ze weer af moet breken, dat zou toch ongelofelijk zonde van het geld zijn.”

Eraan geloven
Uit die opmerking spreekt opnieuw Ibrahims nuchtere, zakelijke kijk op windenergie. “Ik kijk vooral naar het financiele plaatje. En tegelijkertijd weet ik ook: we moeten er echt aan geloven dat groene stroomopwek omhoog gaat. Als dat betekent dat een windmolen dichterbij de stad gebouwd moet worden: so be it.” Natuurlijk is het vervelend voor mensen die hun omgeving drastisch zien veranderen. “Niemand wil zo’n ding in z’n uitzicht. En als jouw uitzicht verpest wordt door een windmolen, dan moet je gecompenseerd worden. Door de gemeente of door degenen die de molens neerzetten.” Tegelijkertijd pleit Ibrahim voor iets meer balans in het debat. Hij hoort tegenstanders van windenergie zelden met alternatieve oplossingen komen.

Geen tijd te verliezen
“We hoeven ze niet leuk of mooi te vinden die windmolens, maar we moeten er wel aan wennen,” besluit Ibrahim. “We hebben geen tijd meer om lang te treuzelen. Misschien ontwikkelt de technologie zich wel zo snel dat ze over twintig jaar weer uit het landschap kunnen verdwijnen – maar daar kunnen we niet op gaan zitten wachten.”

 

Windmolens en gezondheid: een goede buur zijn

De gemeente en inwoners van Amsterdam worstelen met de vraag of er gezondheidseffecten zijn van windmolens en hoe we die kunnen beperken. Amsterdam Wind volgt op dit gebied de wettelijke kaders en wetenschappelijke experts van RIVM en GGD Amsterdam.

Op 19 april waren o.a het RIVM en de heer de Laat (LUMC) aanwezig op een bijeenkomst die de gemeente Amsterdam over gezondheid en hinder organiseerde. Die kun je hier terugkijken: https://vimeo.com/539252458/27772bf30d

Amsterdam Wind zette ook de feiten voor je op een rij en legt uit hoe cooperaties een goede buur kunnen zijn door hinder te beperken.

  1. Windmolens zijn schoon

Voor de meeste mensen leveren windmolens geen problemen op voor de gezondheid maar juist voordelen. De lucht wordt schoner en we gaan klimaatverandering tegen. Voor een kleine groep omwonenden kán er hinder optreden door het geluid maar dat is niet altijd het geval. Met een goede coöperatieve aanpak kunnen we hinder bovendien beperken, bijvoorbeeld door te kiezen voor stille turbines en goede locaties.

Bij een afweging over het wel of niet plaatsen van windmolens moeten we eerst de vergelijking met andere energiebronnen maken. Netto verbetert de luchtkwaliteit ten opzichte van fossiele bronnen. Daarmee zorgen windmolens dus op de gehele bevolking bekeken juist voor minder gezondheidsschade.

  1. Geen gezondheidsschade

Het RIVM heeft uitgebreid onderzoek gedaan en trekt een eenduidige conclusie: er is geen bewijs dat windmolens mensen ziek maken. Een kleine groep direct omwonenden kan wel mogelijk hinder ondervinden, maar onderzoek kan geen causaal verband vinden tussen deze hinder en gezondheidseffecten. De hinder en ergernis die mensen mogelijk kunnen hebben van windmolens, komt niet alleen door het geluid maar heeft ook te maken met hoe mensen tegenover windmolens staan. https://www.rivm.nl/geluid

Hoeveel last iemand heeft van het geluid hangt af van de context en de locatie. De ontvanger speelt een rol. Iemand die windmolens als indringers beschouwt, zal eerder last hebben van het geluid. Iemand die ze ziet als schone energiebronnen heeft meestal geen last. Er bestaat een sterk verband tussen de mate waarin windmolens als landschap verstorend worden gezien en de mate waarin mensen klachten ervaren van de turbines. Wat je van windmolens vindt, blijkt cruciaal in het ontstaan van gezondheidseffecten. Als je windmolens ziet en je vindt ze storend, heb je eerder last van het geluid. In het artikel van De Correspondent lees je meer over hoe dit werkt.

Windmolens maken geluid. Soms moeten we een stapje terug doen om te beseffen wat we allemaal al accepteren. Van de snelweg accepteren we al heel lang forse gezondheidsschade. Het is bewezen dat fijnstof onze longen ziek maakt. Het is bewezen dat het geluid van de snelweg op sommige plekken te hard is en mensen er slecht van slapen of hoge bloeddruk van krijgen. Van windmolens is dit niet bewezen, terwijl windmolens al lang onderdeel uitmaken van ons landschap. Wel zijn er een paar individuele windparken waarbij veel omwonenden last hebben van geluid. De windmolens staan daar te dichtbij of er is iets mis met de techniek. Dat moeten we te allen tijde voorkomen!

  1. Laagfrequent geluid

Van laagfrequent geluid is nooit aangetoond dat dit gezondheidsschade veroorzaakt. Laagfrequent geluid bestaat al heel lang en is overal om ons heen: door verkeer, industrie en elektrische apparaten. We juichen onderzoek naar laagfrequent geluid wel toe, omdat er steeds meer laagfrequent geluid om ons heen ontstaat.

Meer info over Laagfrequent geluid:  https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-09/Factsheet%20laagfrequent%20geluid.pdf.

  1. De afstand: windmolens verder weg vermindert hinder

Het geluid van windmolens neemt sterk af met de afstand. Dus hoe verder weg, hoe minder geluidhinder. Dat pleit er dus voor om windmolens verder weg van woningen te plaatsen.

In de Nederlandse wet accepteren we 8 tot 9% gehinderden rondom windmolens. Deze norm is destijds zo opgesteld omdat dit acceptabel wordt geacht. Net als dat we een bepaald aantal gehinderden door wegverkeer accepteren. Nederland is dichtbevolkt en daarom kunnen de windmolens niet op 2 km afstand van woningen.

Ter vergelijking: bij verkeerslawaai geldt voor bestaande woningen een “voorkeurswaarde” van Lden = 48 dB(A), maar er kan een ontheffing worden verleend tot een maximale grenswaarde van Lden=58 dB(A) (buiten de stad). In bepaalde situaties is zelfs een geluidsniveau tot 68 Db(A) toegestaan. Dit is aanzienlijk hoger dan bij windmolens is toegestaan (NB: 10 dB meer wordt ervaren als 2x zo hard).

Er is geen wetenschappelijke onderbouwing voor de vuistregel die je wel eens hoort: 10 x de tiphoogte als afstand aanhouden tot windturbines. Er zijn ook onderzoeken waaruit blijkt dat mensen nog steeds hinder hebben op 2 kilometer afstand, wat niet van het geluid kan komen want de molens zijn dan niet meer hoorbaar.

5. Coöperatieve aanpak: hinder verminderen

Amsterdam Wind is een samenwerking van coöperaties. Coöperaties willen de energietransitie verder brengen met oog voor de omwonenden. Omdat coöperaties geen winstoogmerk hebben, kunnen ze maatregelen nemen die een beetje ten koste gaan van de opbrengst, maar beter zijn voor omwonenden:

  • Stillere windturbines kiezen
  • ‘Uilenveren’ op de wieken plaatsen
  • Goede afstanden kiezen in het ontwerp
  • Gevelisolatie bij de woningen dichtbij
  • Slagschaduw tot minimum beperken door een stilstandregeling

6. Coöperaties als goede buur

Via lokaal eigendom ben je samen mede-eigenaar van de windmolens en kun je dus een goede buur zijn. Coöperaties hoeven niet de hoogste winst en kiezen ervoor om hinder te beperken. We maken hierover afspraken op maat met de buurt.

Je stoort je ook veel minder aan een windmolen die deels van jou is. Sterker nog: het maakt best een beetje trots dat ‘jouw’ molen schone energie opbrengt en ook nog eens profijt levert voor de buurt!

Verder lezen

Lees meer over het onderzoek van de GGD naar het effect van windmolens op de gezondheid van omwonenden.

Ook “de Correspondent” over het onderwerp in Factcheck: ‘Windmolens veroorzaken gezondheidsschade bij omwonenden’

Het RIVM publiceerde in oktober 2020 een update onder de titel ‘Gezondheidseffecten van windturbinegeluid: een update’. Of lees het volledige rapport.

 

 

 

Hoe werkt een energiecoöperatie?

Iedereen kan lid worden van een energiecoöperatie. Een coöperatie heeft een gezamenlijk doel: samen de energietransitie verder op weg helpen.

Windenergie is nou eenmaal een onderdeel van de oplossing voor het klimaatprobleem

Windenergie is nou eenmaal een onderdeel van de oplossing voor het klimaatprobleem, zegt Michiel Warmer (36)

Hoe zit het met windmolens en vogels?

Windmolens hebben effect op vogels, en daar houden we rekening mee. En we plaatsen het effect ook graag in perspectief.

Vroege Vogels laat een ander geluid horen

Wat is schadelijker voor vogels? De gevolgen van klimaatverandering, het uitsterven van insecten, of een windmolen?

Gemeentebestuur past zoekgebieden windenergie aan

De zoekgebieden voor windmolens die de Gemeente Amsterdam in maart vorig jaar aanwees, worden aangepast. De gemeenteraad van Amsterdam stelde in maart 2020 vast dat er plek moet worden gevonden voor circa 17 molens. Hiervan kunnen er 8 of 9 worden neergezet in het Westelijk Havengebied. De rest moest elders in Amsterdam plek krijgen.
Wethouder Marieke van Doorninck maakte 11 maart 2021 bekend dat de grenzen van sommige zoekgebieden zijn aangepast. Ook is er een prioritering aangebracht: groene, gele en rode gebieden. In groene gebieden wordt eerst gezocht. Mocht het niet lukken daar alle windmolens te plaatsen, dan wordt gekeken in de gele gebieden.

De kaart met de aangepaste zoekgebieden

De gebieden waar als eerste wordt gezocht zijn de Haven, Noorder IJplas/Cornelis Douwesterrein, de ring A10 Noord, het IJmeer bij Strandeiland/Buiteneiland, Sciencepark, de Diemerscheg, de Waternet locatie bij Weesperkarspel en knooppunt Holendrecht. Dit betekent dat de Amstelscheg, de Gaasperplas, Zeeburgereiland en de baai voor IJburg vrijwel zeker afvallen als locaties. Lees hier meer.

De gemeenteraad beslist in mei 2021 over de zoekgebieden, als zij de RES 1.0 voor Amsterdam gaat vaststellen.

Raadsvergadering over de RES

Op 14 januari a.s. vergadert de commissie Financiën en Economische Zaken van de gemeenteraad van Amsterdam over de RES.

Online inspreken op 12 januari

Voor de Kerst zijn er al veel aanmeldingen binnen gekomen om te komen inspreken. Daarom besloot de commissie een aparte online inspreekavond te organiseren. Deze vindt plaats op 12 januari, ‘s avonds.

Wil je inspreken? Meld je hier aan.

Verslag participatieavond, met een definitief participatieplan

Op 17 november j.l. vond een participatieavond plaats.

Naar aanleiding van de opmerkingen en suggesties die tijdens de avond zijn gedaan, is het Participatieplan aangepast: lees het particpatieplan Noorder IJ-Plas.

Wilt u blijven meepraten, tijdens de bewonersraden in de loop van 2021? Laat het ons weten en meldt u aan via het aanmeldformulier voor de bewonersraden.