Hoe zijn we gekomen tot deze drie windmolen locaties?

Amsterdam Wind en NDSM Energie hebben een voorlopige keuze gemaakt voor drie windmolens van 200 meter. Deze variant heeft de voorkeur omdat er voor veel minder omwonenden geluidsoverlast verwacht wordt, én omdat deze opstelling veel méér duurzame windenergie oplevert dan vijf kleinere windmolens.

Drie windmolens van 200 meter

Door vele gesprekken en beraden met de buurtbewoners, de gebruikers van het gebied en de gemeenten zijn we tot deze keuze gekomen. Deze gesprekken waren niet altijd makkelijk en niet iedereen is het eens met onze plannen. De belangen en meningen van bewoners en gebruikers van het gebied verschillen. Sommigen willen helemaal geen windmolens in dit gebied, anderen spraken uit dat zij de ene opstelling meer acceptabel vonden dan de andere. Wij merkten dat de meeste mensen vooral vragen hebben over gezondheid en dan met name het aspect ‘geluid’, en hebben daarom onze keuze daarop toegespitst: zo min mogelijk mensen geluidhinder bezorgen.

Puzzel: Hoe zijn we tot deze locaties gekomen?

Het is een hele puzzel om de beste plekken voor windmolens te vinden. We hebben in dit gebied naast woningen en bedrijven te maken met hoogspanningslijnen, vaarwegen en vliegroutes voor de luchthaven. Na deze beperkingen bleven er 7 geschikte locaties over. Maar er zijn ook nog plannen voor nieuwe woningbouw op het CD-terrein en bij de buurgemeenten.

Een lijn van windmolens langs het IJ, bij het Keerkringpark tot aan scheepswerf Damen, is voor de gemeente minder voor de hand liggend omdat er dan minder nieuwbouw kan komen. Ook combineert een windmolen niet goed met de bedrijvigheid langs het IJ vanuit veiligheidsoogpunt.

Twee andere locaties rond de plas verdienen een lagere voorkeur dan de drie overgebleven plekken, omdat zij dichterbij bestaande woonwijken en woonarken liggen (Dwergplanetenbaan en Zij kanaal-H-weg); hoe verder we daarvan weg blijven hoe beter vinden wij.

Er bleven zo drie geschikte plekken over. Het is niet zo dat alle andere locaties onmogelijk zijn, maar zij hebben duidelijk meer nadelen dan de overgebleven drie locaties. Deze drie goede locaties onderzoeken we nu nog verder voordat we de vergunning aanvragen.

 

Geluid en gezondheid: hoe gaan we daarmee om?

Geluidshinder kan een probleem zijn waar sommige mensen echt last van ondervinden. We kunnen deze hinder beperken. Dat doen we door:

 

 1. De geluidsbelasting blijft voor alle woningen binnen de door de Wereldgezondheidsorganisatie geadviseerde 45 dB Lden norm. Dat is een strengere norm dan de oude 47 dB Lden norm die tot voor kort landelijk gold. 45dB op de gevel komt overeen met het geluid van een zoemende koelkast of airco. Dit is het geluidsniveau dat gemiddeld genomen maximaal op de gevel van de woningen valt. De meeste woningen in de buurt zullen veel minder geluid op de gevel gaan krijgen, omdat de meeste woningen verder weg liggen. Geluid neemt namelijk sterk af met de afstand. Doordat met gemiddelden is gerekend, kan het geluidsniveau op sommige momenten ook hoger zijn. Als er dan minder omgevingsgeluid is kunnen de windmolens beter hoorbaar zijn voor direct omwonenden.
 2. We kiezen voor hogere turbines omdat die veel meer stroom leveren (per windmolen 2,5 keer zoveel) en toch niet meer geluidshinder veroorzaken dan kleinere. Met drie grotere windmolens wekken we meer stroom op dan met 5 kleinere, en er is ook nog eens minder geluid, want er zijn in totaal minder geluidsbronnen.
 3. We beperken ons bovendien tot drie locaties voor windmolens. Hoe minder locaties, hoe minder mensen hinder kunnen ondervinden van de invloedsfeer van de windmolen. In de huidige omgeving van de Noorder IJplas zijn er 2.697 ernstig gehinderden door geluid van andere bronnen. Door de komst van 3 windmolens van 200 meter komen er 24 ernstig gehinderden bij. Wanneer wij 5 kleinere windmolens zouden bouwen, komen er 88 ernstig gehinderden bij.
 4. De omgevingsdienst denkt na over hoe erop toe te zien dat de turbines inderdaad niet meer geluid maken dan berekend is. Ook denken zij na over handhaving of een voorschrift voor laagfrequent geluid. Wanneer er toch klachten zijn kunnen omwonenden contact met Amsterdam Wind opnemen. We willen een goede buur zijn en zoeken naar oplossingen.

 

Slagschaduw

Slagschaduw kan ongeveer 10 tot 20 minuten per dag optreden, mits de zon schijnt en op de momenten dat de zon laag staat: in het voorjaar en najaar, in de ochtend of de avond. Het is dus niet zo dat slagschaduw de hele dag doorgaat; slagschaduw is kortdurend. Opgeteld gaat het om maximaal 6 uur per jaar. Omdat de aarde draait, is de schaduw van de molen kort op een woning aanwezig. Toch kan dit storend zijn en daarom kunnen we de windmolen stilzetten op de momenten dat er bewegende schaduw op de woonboten van Zij-Kanaal H-weg valt. Zo voorkomen we dat deze bewoners kortdurend met slagschaduw te maken krijgen. Deze woonboten liggen direct aan de plas, aan de overzijde staat dan een windmolen  waardoor de schaduw deze woonboten bereikt. Wij kunnen precies berekenen wanneer en hoe lang dat is en de turbine dan stilzetten. Voor woningen op andere plekken weten we nu nog niet zeker of er slagschaduw gaat optreden, omdat er bomen en andere gebouwen deze slagschaduw mogelijk tegenhouden. Maar dit zal niet meer zijn dan wat de vergunning voorschrijft, of dan de landelijke norm van opgeteld 6 uur per jaar (die nu overigens wordt herzien).

 

Coöperatief

Coöperaties hebben geen winstoogmerk. We werken eraan om stroom te leveren voor de buurt tegen kostprijs, dat is nu nog niet mogelijk. We willen energie leveren voor een faire prijs aan inwoners van Noord die dicht bij de plekken wonen waar de turbines gaan komen, zodat zij ten volle kunnen meedelen in de winst die een turbine oplevert, net als de investeerder. We bepalen samen dat de opbrengsten van de windmolens zoveel mogelijk in het projectgebied terecht komen zodat de buurt meeprofiteert. Als je dit goede initiatief wilt ondersteunen, kun je lid worden van één van de deelnemende energie coöperaties. Je kunt eenvoudig lid worden en daarna kun je investeren met een bedrag naar keuze. Daarover krijg je een jaarlijks rendement en na afloop krijg je je inleg terug.

Voorlopig standpunt College B & W A’dam: positief advies over plannen Noorder IJplas

Het College van B & W gaat – zoals het er nu uitziet – positief adviseren over de plannen van Amsterdam Wind en NDSM Energie. Wethouder Zita Pels van Duurzaamheid heeft 20 december een brief gestuurd naar de gemeenteraad van Amsterdam, waarin zij het collegestandpunt uitlegt.

In februari 2023 willen Amsterdam Wind en NDSM Energie de omgevingsvergunning aanvragen voor het windpark van drie turbines aan de westkant van de A10 in het Coentunnelgebied. De aanvraag wordt beoordeeld door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Onderdeel van het proces zijn de formele adviezen van de Gemeente Amsterdam, de omliggende gemeenten en Stadsdeel Noord. De commissie m.e.r. wordt ook om advies gevraagd.

B & W van Amsterdam zijn van plan om positief te adviseren, mits Amsterdam Wind en NDSM Energie aan een aantal aanvullende eisen voldoen en uitleg geven hoe de overlast van slagschaduw voor de woonbootbewoners van de Zijkanaal H-weg wordt geminimaliseerd tot ‘near to zero’.

Lees hier de brief van wethouder Pels.

Lees hier het helder geschreven bericht van lokale zender AT5 over de brief. 

Informatieavond: 30 januari 2023 in het Zonnehuis

Graag nodigen we geïnteresseerden uit voor de informatiemarkt over windmolens rond de Noorder IJplas op 30 januari 2023 in het Zonnehuis. Het is een vrij programma, wat betekent dat bezoekers zelf kiezen hoe laat ze willen komen (tussen 19 en 21 uur), hoelang ze blijven en welke onderwerpen of onderdelen belangrijk zijn.

Eind november 2022 hebben we een voorstel gedaan voor een voorlopig voorkeursalternatief. Dat bestaat uit 3 windmolens van maximaal 200 meter hoog. Op de informatieavond lichten we aan de hand van verschillende thema’s graag de keuze voor dit voorstel toe. Met behulp van een simulatie kunnen bezoekers zien hoe het windpark er uit komt te zien vanuit verschillende zichtpunten in het gebied. Dit gebeurt met behulp van o.a. een virtual reality-bril.

Er zal ook een tafel zijn over hoe windturbines in het landschap passen en hoe het park zich kan ontwikkelen. Aan de hand van eerste schetsen van de gemeente kunnen bezoekers ideeën hierover inbrengen. Ook willen we graag het gesprek voortzetten over hoe omwonenden kunnen meedelen in de opbrengst en het afnemen van stroom voor een eerlijke prijs.

Praktische informatie:

 • Datum: 30 januari 2023
 • Tijd: 19.00 tot 21:00
 • Locatie: het Zonnehuis (Zonneplein 30, 1033 EK Amsterdam)
 • Toegang is vrij

Aanmelden kan via onderstaande formulier. Aanmelden is niet verplicht, maar helpt ons om in te schatten hoeveel mensen komen.

Aanmelden voor informatieavond 30 januari 2023

Provinciehuis Noord-Holland

Provincie besluit opnieuw: geen referendum over windmolens

Omgeving profiteert van windpark Noorder IJplas en CD-terrein

En hinder beperken we daar waar dat kan

Amsterdam Wind heeft een voorstel gedaan zodat de opbrengsten van de windturbines zoveel mogelijk in de omgeving van het windpark terecht komen. We geven daarmee invulling aan de vraag van de gemeente om een coöperatief windpark te ontwikkelen. Lees hier de brief die naar de gemeente en de provincie is gestuurd, met daarin ook de voorlopige keuze voor een opstelling van windmolens.

Beperken hinder

De eerste stap richting de omgeving is uiteraard het beperken van eventuele hinder. De grootste zorg van omwonenden betreft de verwachte geluidsoverlast van de windmolens. We hebben laten doorrekenen hoeveel mensen mogelijk hinder kunnen ondervinden bij verschillende opstellingen van windmolens. We kiezen voor de variant die de minste mensen geluidhinder kan bezorgen.

Daarnaast zijn er ook wat zorgen over slagschaduwhinder. Het is van belang te weten dat slagschaduw maar enkele minuten per dag kan optreden, meestal in het voorjaar of najaar als de zon laag staat. Slagschaduw is dus nooit voor een lange periode aanwezig in een woning of kantoor. Toch kan het op die momenten hinderlijk zijn, en daarom zetten we de turbines zoveel mogelijk stil voor direct omwonenden.

Omgevingspakket

Voor de omwonenden en gebruikers van het gebied werken we aan omgevingspakket wat bestaat uit:

 • Het afnemen van onze duurzaam windstroom tegen eerlijke tarieven mogelijk maken. Met de huidige energieprijzen hebben mensen hier veel baat bij. We onderzoeken of en op welke manier dat kan, en hoeveel voordeliger dat zou kunnen zijn dan de marktprijzen. We willen de mensen en/of organisaties die dichterbij het windpark wonen voorrang geven als dat kan.
 • Het versterken van natuur en recreatie rond de Noorder IJ-plas. Het is een ruig struingebied dat we graag zo willen houden maar ook ecologisch en recreatief verbeteren. We willen dit in samenwerking met gemeente en buurgemeenten uitwerken in een landschapsplan.
 • Het opzetten van een omgevingsfonds of omwonenden regeling. Wanneer er windenergie wordt opgewekt, komt er minstens €0,50 per MWh beschikbaar voor de buurt. Bij goede resultaten van het windpark is het mogelijk het fonds aan te vullen met een deel van de winst. De omwonenden en gebruikers gaan over dit omgevingsfonds en kiezen projecten uit voor het gebied. Een omwonenden regeling is juist exclusief voor omwonenden die het meest dichtbij het windpark wonen. We onderzoeken welke behoefte er bij bewoners is, een fonds of een omwonendenregeling.

Voor iedereen die het windpark wil steunen zijn er opties om mee te doen:

 • Doe mee als lid in het windpark. Bij elkaar hebben de coöperaties al meer dan 3000 leden maar we willen dat dit project nog breder wordt. Word ook lid van één van de coöperaties en steun en beslis mee over dit mooie project. Leden hebben zeggenschap tijdens de beheersfase en gaan over belangrijke besluiten zoals de opbrengsten. Coöperaties zijn democratisch georganiseerd wat betekent dat ieder lid 1 stem heeft, ongeacht de inleg. Ook mensen uit buurgemeenten kunnen lid worden.
 • Investeer straks als lid in het windpark en maak het samen met ons mogelijk! Over je inleg ontvang je een gemaximeerde rente. Je inleg krijg je terug. Blijft er na uitkering van de rente extra winst over, dan beslissen de leden hoe die wordt besteedt. Bij andere coöperaties zien we momenteel dat winst wordt teruggeven aan leden en/of omwonenden die door de sterk gestegen energieprijzen moeite hebben het hoofd boven water te houden.
 • Ook bedrijven kunnen meedoen en financieel participeren via NDSM energie. Lees hoe dat in zijn werk gaat.

Drie windturbines met minder overlast én toch meer energie

Brief naar provincie en gemeentebestuur over voornemen indienen vergunningaanvraag

Nog geen heipaal maar wel een hele mijlpaal: Amsterdam Wind en NDSM energie hebben een brief gestuurd naar de wethouder en de gedeputeerde over ons voornemen om een vergunningaanvraag in te dienen. Dat betekent dat wij weer een belangrijke stap zetten in de ontwikkeling van windenergie in Amsterdam Noord.

Drie windmolens van 200 meter

In de brief staat een voorlopig voorkeursalternatief. Alle varianten van opstellingen die we hebben onderzocht, blijven binnen de grenswaarden van de toegestane geluidoverlast. Maar één variant sprong er duidelijk bovenuit: een opstelling van drie turbines met een rotordiameter van 160 meter en een tiphoogte van 200 meter. Wij hebben voor deze opstelling gekozen omdat er voor veel minder omwonenden geluidsoverlast verwacht wordt, én omdat deze opstelling méér duurzame windenergie oplevert. We zijn uitgegaan van een strengere norm voor geluid, namelijk 45dB Lden en zijn daarmee voorzichtiger richting omwonenden. Landelijk gold voorheen een 47 dB Lden norm, die is nu buiten werking.

De brief bevat de belangrijkste conclusies uit de onderzoeken die wij de afgelopen maanden hebben laten doen. Ook hebben we de gesprekken met omwonenden in alle omgevingsberaden meegewogen in de keuze voor het voorkeursalternatief.

Puzzel

Het is een hele puzzel om de beste plekken voor windturbines te vinden. We hebben in dit gebeid te maken met hoogspanningslijnen, vaarwegen en vliegroutes voor de luchthaven. Ook zijn er plannen voor nieuwe woningbouw in de directe omgeving. Dat betekent dat een aantal locaties minder geschikt zijn voor windturbines. Wij hebben nu drie goede locaties uitgekozen, en onderzoeken die nog verder voordat we de vergunningaanvraag indienen. Het voorkeursalternatief is nog een voorlopige keuze tot we precies weten hoe de puzzel in elkaar past.

Coöperatief

De windturbines worden 100% lokaal eigendom omdat deze door onze vijf energiecoöperaties worden ontwikkeld en beheerd. Coöperatief ontwikkelen betekent voor ons dat burgers en bedrijven in Amsterdam meedenken over de plannen en mede-eigenaar kunnen worden van de windturbines door financieel te participeren. Word ook lid van één van de coöperaties en doe zo mee aan dit mooie project. We bepalen zelf dat de opbrengsten van de windturbines zoveel mogelijk in het projectgebied terecht komen. Lees hier hoe wij de omgeving zoveel mogelijk laten meeprofiteren.

Raadsinformatiebrief wethouder Pels: “Windmolens vooralsnog haalbaar”

Wethouder Zita Pels concludeert in haar raadsinformatiebrief van 14 oktober 2022 vooralsnog dat windmolens in het projectgebied van Amsterdam Wind en NDSM Energie onder een aantal voorwaarden haalbaar zijn. Zij stuurde vorige week een brief naar de gemeenteraad van Amsterdam over de stand van zaken rond ons project Noorder IJplas en Cornelis Douwesterrein.

Wethouder Zita PelsWethouder Pels: “Voorlopige conclusie is dat windmolens onder aantal voorwaarden haalbaar zijn. Op basis van deze onderzoeken lijkt realisatie van windmolens in het zoekgebied onder voorwaarden haalbaar. De geluidseffecten blijven binnen de grenswaarden van 45 dBA Lden zoals geadviseerd zijn door de expertgroep gezondheid. Wel zijn er een aantal aandachtspunten waar nu nader naar gekeken wordt. Op veel plaatsen is er meer slagschaduw dan door de expertgroep gezondheid is geadviseerd (Een jaarmaximum van 17 dagen waarop een gevoelig object niet meer dan 20 minuten slagschaduw mag hebben). Dat kan gemitigeerd worden door de molens tijdelijk stil te zetten wanneer er langdurige slagschaduw van deze molen op woningen valt. Een ander aandachtspunt is de mogelijke hinder van laagfrequent / tonaal geluid. Door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de GGD Amsterdam wordt gewerkt aan technisch haalbare en handhaafbare kaders die opgenomen zullen worden in de vergunning. Tenslotte is de externe veiligheid een punt van aandacht. Dit is met name op Cornelis Douwesterrein-terrein het geval, omdat hier risicovolle installaties staan. Tot slot zullen windmolens, indien deze op het Cornelis Douwesterrein worden geplaatst, een belemmering vormen voor de hier in het kader van HavenStad geplande woninbouw. Dit vraagt in dat geval een scherpe keuze. De effecten op geplande woningbouwlocaties bij buurgemeenten zijn gering.

Participatie

In de brief schetst de wethouder het participatietraject dat wij hebben doorlopen met bewoners en andere betrokkenen. Ook beschrijft zij wat er nu gaat gebeuren met de keuze voor een voorkeursalternatief en de aanvraag van de omgevingsvergunning.
De wethouder benadrukt dat het project alleen tot een goed einde gebracht kan worden als de turbines geen onaanvaardbare risico’s opleveren voor de gezondheid, dan wel de natuur te veel belasten.  Ook zegt zij het jammer te vinden dat sommige deelnemers aan het omgevingsberaad hun medewerking aan het overleg hebben opgezegd.

Een concreet voorstel van Zita Pels betreft de informatievoorziening aan de volksvertegenwoordigers in Amsterdam en de omliggende gemeenten. Er zou wat haar betreft een informatieavond kunnen komen voor de gemeenteraad- en stadsdeelcommissieleden.

Lees hier de raadsinformatiebrief van wethouder Zita Pels.

 

Het artikel over de raadsinformatiebrief in Het Parool van 15 oktober.

Alle deelonderzoeken MER gepubliceerd: Geluid en gezondheid, Slagschaduw, Externe veiligheid, Landschap en Natuur en ecologie

Afgelopen zomer deden zowel onderzoeksbureau Bosch & Van Rijn als Bureau Waardenburg (voor het natuuronderzoek) onderzoek in het kader van de milieueffectrapportage voor onze plannen voor windenergie in het Noorder IJplasgebied en het Cornelis Douwesterrein. Op basis van de voorlopige resultaten maakten wij al eerder een samenvatting van de hoofdstukken over Geluid en Slagschaduw. Op 28 september presenteerden wij de resultaten tijdens het vierde omgevingsberaad – en de volgende dag ook tijdens de informatieavond.

Hierbij publiceren we de concept versies van de vijf deelonderzoeken, dat wil zeggen inclusief de onderzoeksmethode en alle cijfers. Deze onderwerpen zijn:

De deelonderzoeken voor de milieueffectrapportage van windpark Noorder IJ-plas en CD-terrein zijn als PDF te downloaden.

De bovenstaande deelonderzoeken vormen een belangrijk deel van de MER en brengen de milieueffecten van drie alternatieven in beeld. De volledige tekst van de MER bevat naast deze deelonderzoeken, de inleiding en de conclusie ook de resultaten van ‘kleinere’ onderzoeken, bijvoorbeeld naar energieopbrengst en archeologie.

Wanneer een keuze is gemaakt voor een voorkeursalternatief en deze afwijkt van een van de drie alternatieven, worden de bovenstaande onderzoeken nog één keer opnieuw gedaan specifiek voor het voorkeursalternatief. De laatste inzichten worden vervolgens verwerkt in de MER waarna deze wordt afgerond. De definitieve MER verschijnt ook weer op onze website.

Veel belangstelling voor informatieavond 29 september

Donderdagavond 29 september organiseerden Amsterdam Wind en NDSM Energie in het Zonnehuis in Amsterdam Noord een informatieavond voor bewoners van Amsterdam Noord, inwoners van de buurgemeenten en andere betrokkenen over de stand van zaken met de windenergieplannen. Het was de bedoeling de voorlopige resultaten te laten zien van de MER-onderzoeken en iedereen te informeren over de volgende stappen in het proces.

De organisatoren kijken terug op een goed bezochte avond, waarin tussen 19.00 en 21.00 uur meer dan honderd bezoekers werden verwelkomd. Tevoren was een demonstratie aangekondigd door bewoners van de Zijkanaal H-weg, ondersteund door Windalarm. De demonstranten stonden naast de trappen van het Zonnehuis om de bezoekers te laten weten dat zij tegen onze plannen zijn. Vele demonstranten kwamen later op de avond alsnog binnen een kijkje nemen.

De meeste bezoekers in het Zonnehuis waren bewoners, maar er waren ook politici aanwezig, zoals Statenlid Wil van Soest en enkele leden van de Stadsdeelcommissie in Noord. Ook wethouder Zita Pels was gekomen: zij nam lang de tijd om met de demonstranten buiten te spreken. Dat werd het patroon van de avond, ook voor de aanwezige journalisten: eerst buiten praten met de demonstranten, vervolgens binnen kijken en vragen en luisteren.

Vijf tafels
Er waren vijf thema-tafels met informatie neergezet: Geluid, slagschaduw en externe veiligheid; Natuur, landschap en recreatie; Besluitvorming; Coöperatieve windturbines; VR simulatie. Vooral de laatste informatiestand was enorm in trek: er vormde zich een wachtrij om met de Virtual Reality bril én een koptelefoon op de visualisaties te kunnen zien en het bijbehorende geluid te horen van de draaiende turbines, zowel met als zonder het omgevingsgeluid dat er nu al op de locatie te horen is.

De tafel over Geluid, slagschaduw en externe veiligheid werd het meest bezocht. Hier vertelde onderzoeker Steven Velthuijsen van Bureau Bosch & Van Rijn over de MER-onderzoeken en liet hij op grote luchtfoto’s de geluidscontouren zien van de turbines op de zeven verschillende locaties in de drie opstellingsalternatieven. De opstellingsalternatieven verschillen van elkaar in aantal en omvang van de turbines. Meer hierover lees je in het bericht over de de opstellingsalternatieven. Bosch & Van Rijn had van deze drie turbine-typen onderzocht hoe ver het geluid zou klinken en hoe ver de slagschaduw van de wieken bij een lage zonnestand zou reiken. Meer hierover is te vinden in de samenvatting van de voorlopige onderzoeksresultaten die wij gemaakt hebben.

Vragenformulier
De avond was niet alleen bedoeld om informatie te delen, maar ook om te horen wat iedereen van de drie opstellingsalternatieven vond en welke eventueel hun voorkeur had. Bezoekers konden met een vragenformulier hun mening laten weten over de alternatieven of locaties. Bijna veertig personen hadden de moeite genomen. Circa de helft van de reacties luidde dat men geen windturbines wenste, vanwege de zorg over geluid en slagschaduw. In de andere helft van de reacties gaven mensen aan welke opstellingsvariant zij meer of minder acceptabel vonden. Afwegingen die hierbij werden gemaakt zijn zo veel mogelijk elektriciteit opwekken, maar ook zo weinig mogelijk hinder voor de omgeving of het minste effect op de natuur en recreatie.

Wat gaat er nu gebeuren?
Binnenkort gaan de initiatiefnemers een voorstel doen voor een voorlopige voorkeursopstelling en deze bespreken met overheden. Vervolgens gaan wij andere betrokkenen over deze voorkeursvariant informeren. Wanneer het een combinatie wordt van een of meer alternatieven, moet deze nieuwe voorkeursopstelling opnieuw worden onderzocht. Als het één van de drie al onderzochte opstellingen is, dan hoeft dat niet. Na de laatste aanscherpingen op basis van gevoerde gesprekken, gaan wij een omgevingsvergunning aanvragen.

Binnenkort komen ook de onderzoeksresultaten waarvan de eerste resultaten zijn gedeeld tijdens de informatieavond beschikbaar. Deze zijn dan te vinden op deze website. De deelnemers van het omgevingsberaad, alle betrokken gemeenten, ondernemers en andere belanghebbenden brengen we hiervan op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief als je op de hoogte wilt blijven van deze en andere ontwikkelingen.

 

 

 

 

 

Samenvatting eerste resultaten MER onderzoeken