Tineke de Vries gast in Kennissessie ‘Wind en Gezondheid’

Donderdag 25 mei hield de RES Noord-Holland een online kennissessie: ‘Wind en Gezondheid’. Deskundigen kwamen aan het woord: Oscar Breugelmans van de GGD Amsterdam en geluidsspecialist Jan van Muijlwijk.  Als praktijkvoorbeeld werd ons project nader bekeken. Projectleider Tineke de Vries schoof aan, met vertegenwoordigers van de Gemeente Amsterdam, onderzoeksbureau Bosch & Van Rijn en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

De sessie duurde 85 minuten, waarvan de eerste 70 minuten hier terug te zien zijn. De link verwijst naar een pagina met meer informatie over de sprekers, en andere links.

Amsterdam Wind stuurt brief aan informateurs provinciebestuur Noord-Holland

Amsterdam Wind heeft een brief gestuurd aan de beide informateurs die bezig zijn de vorming van een nieuw bestuur in de provincie Noord-Holland te begeleiden. Ankie Broekers-Knol (op de foto), oud-staatssecretaris en oud-voorzitter van de Eerste Kamer, is hier sinds de verkiezingen mee bezig. Half april sloot Bernt Schneiders zich bij haar aan als co-informateur. Hij is oud-lid van Provinciale Staten en oud-burgemeester van Haarlem.

In de brief zetten Tineke de Vries, Frank Boon en Inge Verhoef uiteen wat zij de informateurs willen meegeven over de ontwikkeling van windenergieprojecten. De beide informateurs zitten aan tafel met BBB, GroenLinks, PvdA en VVD. Zij verwachten een college van Gedeputeerde Staten te kunnen vormen. Van deze vier partijen is niet iedereen even enthousiast voorstander van windenergie in de provincie.
Amsterdam Wind vindt de ontwikkeling van wind, ook op land, zeer essentieel voor de voortgang van de energietransitie. Met name in Amsterdam is meer lokaal opgewekte energie nodig, waar te veel vraag aan energie zorgt voor netcongestie. Tevens wijst Amsterdam Energie er in de brief op hoe belangrijk beleidscontinuïteit is voor de lopende projecten. Bij de lopende projecten gaat het ook om onderzoek dat gedaan wordt naar effecten van windturbines. ‟Geef daarom als Provincie de initiatiefnemers de gelegenheid om dit verder te onderzoeken per zoekgebied, zodat een afweging over hinder versus energieproductie op basis van de juiste feiten kan plaatsvinden. Partijen die op voorhand tegen windenergie zijn, kunnen wellicht door meer inzicht in de werkelijke effecten een beter beeld krijgen of windenergie op een bepaalde locatie mogelijk is.”

 

Lees de brief hier: Brief aan Informateur.

De turbineposities: informatie en veelgestelde vragen

Amsterdam Wind heeft de vergunning voor de drie windturbines ingediend. Het gaat nog enige tijd duren voordat de aanvraag met alle bijbehorende documenten wordt vrijgegeven. In de tussentijd geven we graag alvast wat concrete informatie over de posities van de beoogde turbines.
Het zijn er drie. Windturbine 1 komt er aan de noordoever van de Noorder IJplas, windturbine 2 aan de oostkant, en windturbine 3 bij de de Zuidplas, langs het Noordzeekanaal. Windturbine 1 en 3 hebben een tiphoogte van maximaal 200 meter. Windturbine 2 heeft een lagere tiphoogte van maximaal 150 meter. Windturbine 2 moet lager worden omdat de veiligheidszones van de snelweg en van de hoogspanning dit vereisen; deze turbine kan daardoor minder hoog worden en de wieken worden ook korter.

Exacte posities

De hoogtes en de exacte posities zijn het resultaat van een ingewikkelde puzzel, waarbij we op zoek gingen naar plekken die zo min mogelijk hinder met zich mee brachten voor de  woningen, snelwegen, waterwegen, hoogspanningsleidingen en helikopterroutes. De opstelling die we nu hebben gekozen houdt daar voldoende afstand van, blijft binnen een acceptabele norm van geluidbelasting van 45 dB én zorgt voor voldoende duurzame energieproductie.

Vorig jaar presenteerden we drie mogelijke alternatieven: drie turbines aan het IJ, vijf lagere turbines bij de Noorder IJplas en drie hoge turbines bij de Noorder IJplas. Het bleek dat ons plan met vijf locaties meer mensen mogelijke hinder gaf, en het plan met drie hoge turbines minder mensen mogelijke hinder gaf. We kozen uiteindelijk voor drie turbines: twee hoge en een lage.

Schuifruimte

Op het laatste Omgevingsberaad van 30 januari presenteerden we de locaties, in drie zoekvlakken met schuifruimte voor de windturbines. De exacte positie binnen de zoekvlakken konden we toen nog niet vaststellen, vanwege ontbrekende informatie van Tennet, RWS en de Helikopter-route.

Voor windturbine 3 hoopten we dat Tennet het toe zou laten om dichter bij de hoogspanningslijnen te mogen bouwen; zij hebben laten weten dat niet toe te staan en daarom is deze windturbine aan de westkant van het zoekvlak geplaatst. Ook voor de andere twee windturbines zijn de exacte posities bepaald.

Vervolgens hebben we binnen de drie zoekvlakken de exacte posities bepaald en bedacht hoe de windturbines mooi ingepast kunnen worden. Dit hebben we gedaan in overleg met de Gemeente Amsterdam.

 • Windturbine 1 staat in de toekomstige recreatieve zone in het noorden aan de plas en gaat onderdeel uitmaken van een recreatief strand of beweeglint. De turbine wordt maximaal 200 meter hoog. De locatie is gekozen met voldoende afstand tot de snelweg en de woningen.
 • Windturbine 2 staat in een groene, natuurlijke zone die ecologisch versterkt en natuurinclusief ingericht wordt. De turbine is lager (max 150 meter) dan de andere twee omdat de snelweg en de hoogspanningslijn om voldoende afstand vragen.
 • Windturbine 3 staat in de Zuidplas en langs het Noordzeekanaal. De voet wordt een verhoogd uitkijkpunt om van de weidsheid te kunnen genieten. De turbine is 200 meter hoog. De windturbine is op voldoende afstand van de helikopterroute, vaargeul én de hoogspanningsleiding gepland. Zodat hij buiten hun veiligheidsmarges komt te staan.

Lees meer bij de Veelgestelde vragen. We hebben enkele nieuwe vragen en antwoorden toegevoegd, over de posities van de turbines.

We hebben onze aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend

Belangrijk nieuws! Amsterdam Wind en NDSM Energie hebben bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NZKG) een vergunningaanvraag ingediend voor drie windturbines in het gebied van de Noorder IJplas.

De vergunning hebben wij aangevraagd op basis van de milieueffectrapportage (MER), de Ruimtelijke Onderbouwingen de notitie Landschap, natuur en recreatie. De deelonderzoeken die ten grondslag liggen aan de MER zijn elders op deze site al te vinden.

Wat gebeurt er hierna?

De Omgevingsdienst NZKG is nu aan zet om de aanvraag en de bijbehorende onderzoeken te beoordelen. Zodra de Omgevingsdienst alle informatie heeft beoordeeld zal zij een ontwerpbesluit nemen. Dit ontwerpbesluit zal daarna samen met de aanvraag en alle stukken worden gepubliceerd.  Wij laten weten wanneer de aanvraag en onderzoeken openbaar zijn en waar je deze dan kunt vinden.

Waar en wanneer kan ik op de aanvraag en de onderzoeken reageren?

Als de Omgevingsdienst NZKG een ontwerpbesluit heeft genomen dan wordt dit ter inzage gelegd. Je kunt vanaf dat moment laten weten wat je van de aanvraag, de onderzoeken en het ontwerpbesluit vindt. Alle informatie over deze procedure komt ook hier te staan. We sturen tegen die tijd ook een nieuwsbrief.

Tussentijds meer weten of mede-eigenaar worden?

Frank Boon en Tineke de Vries van het projectteam zijn bereikbaar om meer te vertellen en vragen te beantwoorden over het project en de procedure. Als je interesse hebt om mede-eigenaar te worden, of ideeën hebt over het omgevingsfonds en stroomafname gaan zij daarover graag in gesprek.

Zij zijn bereikbaar via e-mail tineke@amsterdam-wind.nl of frank@amsterdam-wind.nl. Of maak een afspraak en kom langs op onze werkplek op de Papaverweg 48, waar Frank en Tineke elke woensdag te vinden zijn. 

Hoe zijn we gekomen tot deze drie windmolen locaties?

Amsterdam Wind en NDSM Energie hebben een voorlopige keuze gemaakt voor drie windmolens van 200 meter. Deze variant heeft de voorkeur omdat er voor veel minder omwonenden geluidsoverlast verwacht wordt, én omdat deze opstelling veel méér duurzame windenergie oplevert dan vijf kleinere windmolens.

Drie windmolens van 200 meter

Door vele gesprekken en beraden met de buurtbewoners, de gebruikers van het gebied en de gemeenten zijn we tot deze keuze gekomen. Deze gesprekken waren niet altijd makkelijk en niet iedereen is het eens met onze plannen. De belangen en meningen van bewoners en gebruikers van het gebied verschillen. Sommigen willen helemaal geen windmolens in dit gebied, anderen spraken uit dat zij de ene opstelling meer acceptabel vonden dan de andere. Wij merkten dat de meeste mensen vooral vragen hebben over gezondheid en dan met name het aspect ‘geluid’, en hebben daarom onze keuze daarop toegespitst: zo min mogelijk mensen geluidhinder bezorgen.

Puzzel: Hoe zijn we tot deze locaties gekomen?

Het is een hele puzzel om de beste plekken voor windmolens te vinden. We hebben in dit gebied naast woningen en bedrijven te maken met hoogspanningslijnen, vaarwegen en vliegroutes voor de luchthaven. Na deze beperkingen bleven er 7 geschikte locaties over. Maar er zijn ook nog plannen voor nieuwe woningbouw op het CD-terrein en bij de buurgemeenten.

Een lijn van windmolens langs het IJ, bij het Keerkringpark tot aan scheepswerf Damen, is voor de gemeente minder voor de hand liggend omdat er dan minder nieuwbouw kan komen. Ook combineert een windmolen niet goed met de bedrijvigheid langs het IJ vanuit veiligheidsoogpunt.

Twee andere locaties rond de plas verdienen een lagere voorkeur dan de drie overgebleven plekken, omdat zij dichterbij bestaande woonwijken en woonarken liggen (Dwergplanetenbaan en Zij kanaal-H-weg); hoe verder we daarvan weg blijven hoe beter vinden wij.

Er bleven zo drie geschikte plekken over. Het is niet zo dat alle andere locaties onmogelijk zijn, maar zij hebben duidelijk meer nadelen dan de overgebleven drie locaties. Deze drie goede locaties onderzoeken we nu nog verder voordat we de vergunning aanvragen.

 

Geluid en gezondheid: hoe gaan we daarmee om?

Geluidshinder kan een probleem zijn waar sommige mensen echt last van ondervinden. We kunnen deze hinder beperken. Dat doen we door:

 

 1. De geluidsbelasting blijft voor alle woningen binnen de door de Wereldgezondheidsorganisatie geadviseerde 45 dB Lden norm. Dat is een strengere norm dan de oude 47 dB Lden norm die tot voor kort landelijk gold. 45dB op de gevel komt overeen met het geluid van een zoemende koelkast of airco. Dit is het geluidsniveau dat gemiddeld genomen maximaal op de gevel van de woningen valt. De meeste woningen in de buurt zullen veel minder geluid op de gevel gaan krijgen, omdat de meeste woningen verder weg liggen. Geluid neemt namelijk sterk af met de afstand. Doordat met gemiddelden is gerekend, kan het geluidsniveau op sommige momenten ook hoger zijn. Als er dan minder omgevingsgeluid is kunnen de windmolens beter hoorbaar zijn voor direct omwonenden.
 2. We kiezen voor hogere turbines omdat die veel meer stroom leveren (per windmolen 2,5 keer zoveel) en toch niet meer geluidshinder veroorzaken dan kleinere. Met drie grotere windmolens wekken we meer stroom op dan met 5 kleinere, en er is ook nog eens minder geluid, want er zijn in totaal minder geluidsbronnen.
 3. We beperken ons bovendien tot drie locaties voor windmolens. Hoe minder locaties, hoe minder mensen hinder kunnen ondervinden van de invloedsfeer van de windmolen. In de huidige omgeving van de Noorder IJplas zijn er 2.697 ernstig gehinderden door geluid van andere bronnen. Door de komst van 3 windmolens van 200 meter komen er 24 ernstig gehinderden bij. Wanneer wij 5 kleinere windmolens zouden bouwen, komen er 88 ernstig gehinderden bij.
 4. De omgevingsdienst denkt na over hoe erop toe te zien dat de turbines inderdaad niet meer geluid maken dan berekend is. Ook denken zij na over handhaving of een voorschrift voor laagfrequent geluid. Wanneer er toch klachten zijn kunnen omwonenden contact met Amsterdam Wind opnemen. We willen een goede buur zijn en zoeken naar oplossingen.

 

Slagschaduw

Slagschaduw kan ongeveer 10 tot 20 minuten per dag optreden, mits de zon schijnt en op de momenten dat de zon laag staat: in het voorjaar en najaar, in de ochtend of de avond. Het is dus niet zo dat slagschaduw de hele dag doorgaat; slagschaduw is kortdurend. Opgeteld gaat het om maximaal 6 uur per jaar. Omdat de aarde draait, is de schaduw van de molen kort op een woning aanwezig. Toch kan dit storend zijn en daarom kunnen we de windmolen stilzetten op de momenten dat er bewegende schaduw op de woonboten van Zij-Kanaal H-weg valt. Zo voorkomen we dat deze bewoners kortdurend met slagschaduw te maken krijgen. Deze woonboten liggen direct aan de plas, aan de overzijde staat dan een windmolen  waardoor de schaduw deze woonboten bereikt. Wij kunnen precies berekenen wanneer en hoe lang dat is en de turbine dan stilzetten. Voor woningen op andere plekken weten we nu nog niet zeker of er slagschaduw gaat optreden, omdat er bomen en andere gebouwen deze slagschaduw mogelijk tegenhouden. Maar dit zal niet meer zijn dan wat de vergunning voorschrijft, of dan de landelijke norm van opgeteld 6 uur per jaar (die nu overigens wordt herzien).

 

Coöperatief

Coöperaties hebben geen winstoogmerk. We werken eraan om stroom te leveren voor de buurt tegen kostprijs, dat is nu nog niet mogelijk. We willen energie leveren voor een faire prijs aan inwoners van Noord die dicht bij de plekken wonen waar de turbines gaan komen, zodat zij ten volle kunnen meedelen in de winst die een turbine oplevert, net als de investeerder. We bepalen samen dat de opbrengsten van de windmolens zoveel mogelijk in het projectgebied terecht komen zodat de buurt meeprofiteert. Als je dit goede initiatief wilt ondersteunen, kun je lid worden van één van de deelnemende energie coöperaties. Je kunt eenvoudig lid worden en daarna kun je investeren met een bedrag naar keuze. Daarover krijg je een jaarlijks rendement en na afloop krijg je je inleg terug.

Voorlopig standpunt College B & W A’dam: positief advies over plannen Noorder IJplas

Het College van B & W gaat – zoals het er nu uitziet – positief adviseren over de plannen van Amsterdam Wind en NDSM Energie. Wethouder Zita Pels van Duurzaamheid heeft 20 december een brief gestuurd naar de gemeenteraad van Amsterdam, waarin zij het collegestandpunt uitlegt.

In februari 2023 willen Amsterdam Wind en NDSM Energie de omgevingsvergunning aanvragen voor het windpark van drie turbines aan de westkant van de A10 in het Coentunnelgebied. De aanvraag wordt beoordeeld door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Onderdeel van het proces zijn de formele adviezen van de Gemeente Amsterdam, de omliggende gemeenten en Stadsdeel Noord. De commissie m.e.r. wordt ook om advies gevraagd.

B & W van Amsterdam zijn van plan om positief te adviseren, mits Amsterdam Wind en NDSM Energie aan een aantal aanvullende eisen voldoen en uitleg geven hoe de overlast van slagschaduw voor de woonbootbewoners van de Zijkanaal H-weg wordt geminimaliseerd tot ‘near to zero’.

Lees hier de brief van wethouder Pels.

Lees hier het helder geschreven bericht van lokale zender AT5 over de brief. 

Informatieavond: 30 januari 2023 in het Zonnehuis

Graag nodigen we geïnteresseerden uit voor de informatiemarkt over windmolens rond de Noorder IJplas op 30 januari 2023 in het Zonnehuis. Het is een vrij programma, wat betekent dat bezoekers zelf kiezen hoe laat ze willen komen (tussen 19 en 21 uur), hoelang ze blijven en welke onderwerpen of onderdelen belangrijk zijn.

Eind november 2022 hebben we een voorstel gedaan voor een voorlopig voorkeursalternatief. Dat bestaat uit 3 windmolens van maximaal 200 meter hoog. Op de informatieavond lichten we aan de hand van verschillende thema’s graag de keuze voor dit voorstel toe. Met behulp van een simulatie kunnen bezoekers zien hoe het windpark er uit komt te zien vanuit verschillende zichtpunten in het gebied. Dit gebeurt met behulp van o.a. een virtual reality-bril.

Er zal ook een tafel zijn over hoe windturbines in het landschap passen en hoe het park zich kan ontwikkelen. Aan de hand van eerste schetsen van de gemeente kunnen bezoekers ideeën hierover inbrengen. Ook willen we graag het gesprek voortzetten over hoe omwonenden kunnen meedelen in de opbrengst en het afnemen van stroom voor een eerlijke prijs.

Praktische informatie:

 • Datum: 30 januari 2023
 • Tijd: 19.00 tot 21:00
 • Locatie: het Zonnehuis (Zonneplein 30, 1033 EK Amsterdam)
 • Toegang is vrij

Aanmelden kan voor de informatieavond kan niet meer. Wil je op de hoogte blijven, schrijf je dan hier in voor de nieuwsbrief.

Provinciehuis Noord-Holland

Provincie besluit opnieuw: geen referendum over windmolens

Omgeving profiteert van windpark Noorder IJplas en CD-terrein

En hinder beperken we daar waar dat kan

Amsterdam Wind heeft een voorstel gedaan zodat de opbrengsten van de windturbines zoveel mogelijk in de omgeving van het windpark terecht komen. We geven daarmee invulling aan de vraag van de gemeente om een coöperatief windpark te ontwikkelen. Lees hier de brief die naar de gemeente en de provincie is gestuurd, met daarin ook de voorlopige keuze voor een opstelling van windmolens.

Beperken hinder

De eerste stap richting de omgeving is uiteraard het beperken van eventuele hinder. De grootste zorg van omwonenden betreft de verwachte geluidsoverlast van de windmolens. We hebben laten doorrekenen hoeveel mensen mogelijk hinder kunnen ondervinden bij verschillende opstellingen van windmolens. We kiezen voor de variant die de minste mensen geluidhinder kan bezorgen.

Daarnaast zijn er ook wat zorgen over slagschaduwhinder. Het is van belang te weten dat slagschaduw maar enkele minuten per dag kan optreden, meestal in het voorjaar of najaar als de zon laag staat. Slagschaduw is dus nooit voor een lange periode aanwezig in een woning of kantoor. Toch kan het op die momenten hinderlijk zijn, en daarom zetten we de turbines zoveel mogelijk stil voor direct omwonenden.

Omgevingspakket

Voor de omwonenden en gebruikers van het gebied werken we aan omgevingspakket wat bestaat uit:

 • Het afnemen van onze duurzaam windstroom tegen eerlijke tarieven mogelijk maken. Met de huidige energieprijzen hebben mensen hier veel baat bij. We onderzoeken of en op welke manier dat kan, en hoeveel voordeliger dat zou kunnen zijn dan de marktprijzen. We willen de mensen en/of organisaties die dichterbij het windpark wonen voorrang geven als dat kan.
 • Het versterken van natuur en recreatie rond de Noorder IJ-plas. Het is een ruig struingebied dat we graag zo willen houden maar ook ecologisch en recreatief verbeteren. We willen dit in samenwerking met gemeente en buurgemeenten uitwerken in een landschapsplan.
 • Het opzetten van een omgevingsfonds of omwonenden regeling. Wanneer er windenergie wordt opgewekt, komt er minstens €0,50 per MWh beschikbaar voor de buurt. Bij goede resultaten van het windpark is het mogelijk het fonds aan te vullen met een deel van de winst. De omwonenden en gebruikers gaan over dit omgevingsfonds en kiezen projecten uit voor het gebied. Een omwonenden regeling is juist exclusief voor omwonenden die het meest dichtbij het windpark wonen. We onderzoeken welke behoefte er bij bewoners is, een fonds of een omwonendenregeling.

Voor iedereen die het windpark wil steunen zijn er opties om mee te doen:

 • Doe mee als lid in het windpark. Bij elkaar hebben de coöperaties al meer dan 3000 leden maar we willen dat dit project nog breder wordt. Word ook lid van één van de coöperaties en steun en beslis mee over dit mooie project. Leden hebben zeggenschap tijdens de beheersfase en gaan over belangrijke besluiten zoals de opbrengsten. Coöperaties zijn democratisch georganiseerd wat betekent dat ieder lid 1 stem heeft, ongeacht de inleg. Ook mensen uit buurgemeenten kunnen lid worden.
 • Investeer straks als lid in het windpark en maak het samen met ons mogelijk! Over je inleg ontvang je een gemaximeerde rente. Je inleg krijg je terug. Blijft er na uitkering van de rente extra winst over, dan beslissen de leden hoe die wordt besteedt. Bij andere coöperaties zien we momenteel dat winst wordt teruggeven aan leden en/of omwonenden die door de sterk gestegen energieprijzen moeite hebben het hoofd boven water te houden.
 • Ook bedrijven kunnen meedoen en financieel participeren via NDSM energie. Lees hoe dat in zijn werk gaat.